Der­by al re­tro­gra­dă­rii cu 4 go­luri

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Chiaj­na s-a dis­pu­tat luni se­a­ră epi­lo­gul eta­pei a 25-a din Li­ga I la fot­bal. Me­ci­ul din­tre Con­cor­dia Chiaj­na și FC Vo­lun­tari a re­pre­zen­tat, de­o­po­tri­vă, un der­by al ul­ti­me­lor do­uă cla­sa­te, dar și al ju­dețu­lui Ilfov. FC Vo­lun­tari s-a im­pus cu sco­rul de 3-1 (0-0) du­pă o a do­ua re­pri­ză foar­te spec­ta­cu­loa­să, dia­me­tral opu­să în com­pa­rație cu pri­me­le 45 de mi­nu­te.

Ce­le do­uă ve­ci­ne au dat sen­zația, în pri­ma re­pri­ză, că se tem una de ce­a­lal­tă. Jo­cul a însem­nat un șah re­ci­proc în trei­mea neu­tră, oca­zi­i­le apă­rând doar în ur­ma unor greșe­li in­di­vi­dua­le. Fața jo­cu­lui s-a schim­bat ra­di­cal în al doi­lea mi­tan. Tu­ni­sia­nul Mo­us­sa, venit de la Dun­dee Uni­ted, a mar­cat la de­bu­tul în tri­co­ul gaz­de­lor. El a re­luat cu ca­pul la un cor­ner, fruc­ti­fi­când gra­va eroa­re a por­ta­ru­lui Vâtcă, ieșit ha­zar­dat să bo­xe­ze.

Re­veni­re spec­ta­cu­loa­să a Vo­lun­ta­ri­u­lui

Do­uă mi­nu­te mai târziu, Tu­do­rie a in­trat în ca­reu din la­te­ral dre­ap­ta și a șu­tat pe jos, în dia­go­na­lă, res­ta­bi­lind ra­pid ega­li­ta­tea. Oas­peții au fruc­ti­fi­cat mo­men­tul fa­vo­ra­bil și în mi­nu­tul 77 au mar­cat go­lul de 2-1 prin Ba­laur. La un cor­ner, aces­ta a ră­mas sin­gur cu por­ta­rul ad­vers, tri­mițând sub tran­sver­sa­lă. Pen­tru Ba­laur, fun­daș cen­tral, a fost al doi­lea gol al mi­ni­re­tu­ru­lui du­pă cel mar­cat cu Sep­si OSK. Ba­laur a ju­cat ata­cant la înce­pu­tu­ri­le ca­ri­e­rei și, coin­ci­de­nță, am­be­le sa­le go­luri au mo­di­fi­cat ta­be­la la 2-1. Du­pă fi­e­ca­re din­tre aces­te reuși­te, Ba­laur a fă­cut sem­nul bi­be­ro­nu­lui, de­di­când go­lu­ri­le fe­tiței sa­le ca­re s-a năs­cut re­cent.

Lo­vi­tu­ra de grație a fost da­tă de Gad­ze, în mi­nu­tul 87, pe con­traa­tac, ca­re a închis ta­be­la.

La Chiaj­na au de­bu­tat doi ju­că­tori în acest meci. Pe lângă Mo­us­sa, a mai fost și fun­dașul cen­tral grec Ko­u­tro­um­pis, ca­re a fă­cut li­nie cu Ca­da­mu­ro, în de­tri­men­tul oa­me­ni­lor de ba­ză de până acum, Marc și Albu. Ko­u­tro­um­pis l-a ac­ci­den­tat grav pe Sig­no­rel­li în mi­nu­tul 8, pro­vo­cându-i ieși­rea din te­ren, iar în star­tul re­pri­zei a do­ua, la 0-0, a fă­cut un fault în ca­reu, se­si­zând că nu poa­te fi vă­zut de ar­bi­tru. La acea fa­ză oas­peții ar fi me­ri­tat pe­nal­ty-ul. Ko­u­tro­um­pis a câști­gat în ca­ri­e­ră Cu­pa Gre­ci­ei cu Pa­nat­hi­nai­kos și Cu­pa Bel­gi­ei, în 2018, cu Stan­dard Li­e­ge, un­de a fost co­leg cu Răz­van Ma­rin.

Ro­ca­dă în cla­sa­ment

În ace­as­tă run­dă s-a mai ju­cat și un alt meci între ve­ci­ne de cla­sa­ment, Du­nă­rea Că­lă­rași – Di­na­mo 0-0. Vo­lun­ta­ri­ul a ajuns la un to­tal de 20 de punc­te, ur­când pe lo­cul 13. Chiaj­na a alu­ne­cat pe ul­ti­ma po­ziție, având 18 punc­te. Ur­me­a­ză Di­na­mo – Con­cor­dia Chiaj­na, pe 1 mar­tie, în timp ce Vo­lun­ta­ri­ul se pre­gă­tește de lup­ta cu FCSB, o zi mai târziu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.