Vo­lei Alba Blaj, aproa­pe de o no­uă fi­na­lă con­ti­nen­ta­lă

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ediția din acest an a Cu­pei CEV, va­rian­ta fe­mi­ni­nă, la vo­lei pro­pu­ne un in­te­re­sant duel între do­uă echi­pe ro­mânești, Vo­lei Alba Blaj și CSU Ști­i­nța Ba­cău. Pri­ma ma­nșă a se­mi­fi­na­lei a avut loc în orașul ba­co­vian, fi­ind câști­ga­tă de vo­lei­ba­lis­te­le din ”Mi­ca Ro­mă”, la un scor con­clu­dent: 3-0 (25-12, 2516, 25-16). Di­fe­re­nța va­lo­ri­că a fost atât de cla­ră încât es­te sur­prin­să și de re­zul­ta­te­le pa­rția­le ale ce­lor trei se­turi dis­pu­ta­te la Ba­cău. Vo­lei Alba Blaj, ca­re în se­zo­nul tre­cut a ju­cat la Bu­cu­rești fi­na­la Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, a do­mi­nat la toa­te ca­pi­to­le­le. Blă­jen­ce­le au fost su­pe­ri­oa­re la ser­vi­ciu, la pre­lua­re, la blo­ca­je, iar ata­cu­ri­le din aproa­pe toa­te zo­ne­le te­re­nu­lui au adu­nat punct du­pă punct.

În ur­mă cu do­uă zi­le, ce­le do­uă echi­pe s-au întâlnit și în cam­pi­o­na­tul nați­o­nal, Vo­lei Alba Blaj câști­gând și atunci, cu 3-1 (25-14, 2516, 20-25, 25-19). Oas­pe­te­le au ră­mas în can­to­na­ment și pen­tru se­mi­fi­na­la com­pe­tiți­ei con­ti­nen­ta­le, pe ca­re au câști­gat-o le­jer. Re­tu­rul va avea loc săp­tă­mâna vi­i­toa­re la Si­biu, dar, du­pă cum re­cu­noștea și Flo­rin Gra­pă, an­tre­no­rul bă­căuan­ce­lor, echi­pa sa nu mai are ni­cio șan­să de a întoar­ce re­zul­ta­tul și ca­li­fi­ca­rea. Ce­le mai mul­te punc­te au fost mar­ca­te de Ioa­na Ba­ciu, de la învin­gă­toa­re, ca­re a înscris de 22 de ori. Ra­por­tul blo­ca­je­lor a fost de 14-1 pen­tru Alba, prin acest pro­ce­deu Nne­ka Onye­jek­we reușind 5 punc­te.

Bus­to Arsi­zio, fa­vo­ri­tă pen­tru fi­na­lă

Pe ce­a­lal­tă par­te de ta­blou, în Cu­pa CEV, echi­pa ita­lia­nă Bus­to Arsi­zio a câști­gat tu­rul, în de­pla­sa­re, în Unga­ria, pe te­re­nul ce­lor de la Bec­kec­sa­ba, cu 3-0 (25-23, 25-14, 25-18). Ita­li­en­ce­le, câști­gă­toa­re ale tro­feu­lui în 2010 și 2012, au și ele șan­se uriașe de a se ca­li­fi­ca pen­tru dis­pu­ta din ul­ti­mul act.

O altă echi­pă ro­mâneas­că de vo­lei fe­mi­nin, CSM Bu­cu­rești, a pi­er­dut în Li­ga Cam­pi­o­ni­lor cu Fe­ner­bah­ce Istan­bul, scor 3-1 pe te­ren pro­priu, ra­tând ac­ce­de­rea în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă ale com­pe­tiți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.