UDMR ce­re abro­ga­rea OUG 7

Romania Libera - - Politică -

Cri­tici în pri­vi­nța or­do­na­nței de ur­ge­nță pri­vind le­gi­le Jus­tiți­ei au venit și din par­tea li­de­ru­lui UDMR, Ke­le­men Hu­nor. În pre­zent, PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­te în Ca­me­ra De­pu­tați­lor doar ca efect al spri­ji­nu­lui UDMR. Ke­le­men Hu­nor a de­cla­rat că „în acest mo­ment, ace­as­tă Or­do­nan­ţă nu are ni­cio uti­li­ta­te, nu es­te ra­ţi­o­na­lă ace­as­tă Or­do­nan­ţă. Eu nu pot să înţe­leg de ce a

dat dom­nul Toa­der ace­as­tă Or­do­nan­ţă de Ur­gen­ţă, sunt câte­va ches­ti­uni ca­re nu nu­mai că ar fi tre­bu­it dis­cu­ta­te, dar nici mă­car nu ar fi tre­bu­it mo­di­fi­ca­te din le­gis­la­ţia adop­ta­tă în 2017 și în 2018“. Li­de­rul UDMR su­bli­nia­ză că „acum, brusc, Par­la­men­tul se tre­zește că tot ce am fă­cut se mo­di­fi­că și Par­la­men­tul nu mai are nici o tre­a­bă, deci dom­nul Toa­der din acest punct de ve­de­re

ia­răși greșește. Noi am sus­ţi­nut că în in­te­ri­o­rul CSM-ului, Sec­ţia de pro­cu­rori și Sec­ţia de ju­de­că­tori tre­bu­ie se­pa­ra­te, fi­e­ca­re mer­ge pe pârtia lui. Noi am sus­ţi­nut ve­chi­mea de 18 ani pen­tru a ac­ce­de la Înal­ta Cur­te și la Par­che­tul Ge­ne­ral. Ia­răși, nu e bi­ne să schim­bi, per­ma­nent in­tră în con­flict mi­nis­te­rul cu Par­la­men­tul și cu sis­te­mul ju­di­ciar. Con­tro­lul ie­rar­hic tre­bu­ie păs­trat“.

Între­bat da­că nu ar fi o so­lu­ţie mai bu­nă abro­ga­rea in­te­gra­lă a OUG 7, Ke­le­men Hu­nor a răs­puns: „Asta ar fi so­lu­ţia ide­a­lă, dar asta tre­bu­ie să fa­că Gu­ver­nul, nu poa­te să fa­că Par­la­men­tul. Până când ajun­ge pe ma­sa Par­la­men­tu­lui tre­ce prea mult timp. Eu am ce­rut și o ast­fel de in­ter­ven­ţie la OUG 114, pro­ro­ga­rea ter­me­nu­lui, de exem­plu, tot Gu­ver­nul poa­te să fa­că“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.