Arta ne­go­ci­e­rii lui Trump vs ma­ni­pu­la­rea lui Kim

Sum­mi­tul or­ga­ni­zat în ca­pi­ta­la Vi­et­na­mu­lui între președinte­le ame­ri­can, Do­nald Trump, și cel nor­dco­re­e­an, Kim Jong-un, s-a încheiat brusc, ne­go­ci­e­ri­le asu­pra de­nu­cle­a­ri­ză­rii Co­reii de Nord s-au împot­mo­lit. Au apă­rut de­ta­li­i­le de cu­li­se. La Ha­noi, al doi­le

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Sum­mi­tul înce­put mi­er­curi se­a­ra într-o at­mos­fe­ră des­tin­să s-a ter­mi­nat a do­ua zi în „coa­dă de pește“și cei doi li­deri au anu­lat chiar și de­ju­nul co­mun. Impor­tant es­te că dia­lo­gul va con­ti­nua și Co­re­ea de Sud și-a ofe­rit aju­to­rul, însă me­sa­jul SUA es­te clar – fă­ră de­nu­cle­a­ri­za­re din par­tea Phe­nia­nu­lui nu se pu­ne pro­ble­ma ri­di­că­rii san­cți­u­ni­lor.

No­ua întâlni­re Trump-Kim era déjà o vic­to­rie sim­bo­li­că

pen­tru li­de­rul nord-co­re­e­an ca­re se aștep­ta să obți­nă noi con­ce­sii din par­tea SUA, fă­ră să dea îna­poi în pro­ble­ma de­nu­cle­a­ri­ză­rii. Dar mai ales răs­pun­dea mi­ze­lor pro­pa­gan­dei in­ter­ne. În spa­te­le pom­poa­se­lor de­cla­rații, sco­pu­ri­le lui Kim sunt mai pro­zai­ce, sub pre­si­u­nea eli­te­lor și a ge­ne­ra­li­lor de la Phe­nian. „Co­re­ea de Nord cau­tă înain­te de toa­te con­ce­sii eco­no­mi­ce. În acest re­gim, toa­tă lu­mea vrea bani. Kim tre­bu­ie să vi­nă cu ce­va tan­gi­bil pen­tru a sa­tis­fa­ce mi­li­ta­rii“, con­si­de­ră Ma­son Ri­chey, pro­fe­sor la Han­kuk Uni­ver­si­ty of Fo­reign Stu­di­es din Seul.

Acest nou tête-à-tête cu omul cel mai pu­ter­nic al pla­ne­tei su­na ca o vic­to­rie pen­tru cel mai izo­lat re­gim ca­re pri­mea o no­uă re­cu­noaște­re spec­ta­cu­loa­să sub flas­hu­ri­le me­dia din lu­mea între­a­gă,

du­pă cea de la Sin­ga­po­re. Nu­mai că, așa cum de­cla­ra Da­ni­el Da­vis, ex­pert la think tank-ul ame­ri­can De­fen­se Pri­o­ri­ti­es, „Kim a ce­rut mult și s-a do­ve­dit prea gur­mand“.

„Nord-co­re­e­nii voiau ri­di­ca­rea com­ple­tă a san­cți­u­ni­lor, ce­ea ce nu pu­tem fa­ce“, a de­cla­rat Do­nald Trump într-o scur­tă con­fe­ri­nță de pre­să înain­te de a pă­ră­si Vi­et­na­mul. Re­pli­ca lui Kim Jong-un nu s-a au­zit la Ha­noi de­cât câte­va ore du­pă de­co­la­rea Air For­ce One, avi­o­nul pre­zi­de­nțial ame­ri­can, când li­de­rul nord-co­re­e­an l-a de­le­gat pe mi­nis­trul său de Exter­ne pen­tru a de­mon­ta acu­zați­i­le lui Trump. În ca­drul unei ra­re con­fe­ri­nțe de pre­să con­vo­ca­tă in­tem­pes­tiv în pli­nă noap­te la ho­te­lul Me­lia, Ri Yong-ho a res­pins res­pon­sa­bi­li­ta­tea eșe­cu­lui ne­go­ci­e­ri­lor pri­vind do­sa­rul nu­cle­ar. „Nu, Phe­nia­nul nu a

ce­rut ri­di­ca­rea an­sam­blu­lui san­cți­u­ni­lor ONU“, a pre­ci­zat mi­nis­trul nord-co­re­e­an de Exter­ne, con­trar a ce­ea ce afir­ma­se Trump câte­va ore mai de­vre­me.

Sur­se di­plo­ma­ti­ce su­sțin că fi­e­ca­re a ră­mas pe po­ziție, an­tre­nând ne­go­ci­e­ri­le în im­pas. Phe­nia­nul a ce­rut ri­di­ca­rea ma­jo­ri­tății san­cți­u­ni­lor (cinci din ce­le 11 re­zo­luții ale Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te), pu­se în acți­u­ne ca ri­pos­tă la po­li­ti­ca ba­lis­ti­că a Co­reii de Nord în 2016 și 2017. În schimb, Kim ofe­rea închi­de­rea pa­rția­lă a si­tu­lui său is­to­ric de pro­du­cție a plu­to­ni­u­lui și ura­ni­u­lui îmbo­gățit, Yon­gbyon. Pro­pu­ne­re con­si­de­ra­tă in­su­fi­ci­en­tă de că­tre Admi­nis­trația Trump, ca­re a vi­zat alte si­turi se­cre­te, cu­nos­cu­te da­to­ri­tă ser­vi­ci­i­lor sa­le de in­for­mații. Când Trump a de­cla­rat că le cu­noaște și a ce­rut

închi­de­rea lor, Kim a fost sur­prins și reți­nut. Atunci a de­venit clar că nu era sin­cer pre­gă­tit pen­tru de­nu­cle­a­ri­za­re. Președinte­le ame­ri­can a con­si­de­rat im­po­si­bi­lă ri­di­ca­rea san­cți­u­ni­lor onu­si­e­ne fă­ră să obți­nă în pre­a­la­bil o dez­mem­bra­re tan­gi­bi­lă a ar­se­na­lu­lui Co­reii de Nord. Dia­lo­gul sur­zi­lor s-a re­luat, ex­pe­rții es­ti­mând că Yon­gbyon nu es­te de­cât par­tea vi­zi­bi­lă a pro­gra­mu­lui in­ter­zis. De ase­me­nea, în ca­drul ne­go­ci­e­ri­lor, Trump a ce­rut ca „ar­me­le să fie pe ma­să“, evo­când sto­cul nord-co­re­e­an déjà con­sti­tu­it de bom­be nu­cle­a­re și de ra­che­te in­ter­con­ti­nen­ta­le (ICBM), sus­cep­ti­bi­le să atin­gă te­ri­to­ri­ul con­ti­nen­tal al Sta­te­lor Uni­te. Ex­pe­rții au ex­pli­cat însă că es­te im­po­si­bil să smul­gi re­gi­mu­lui Kim o lis­tă a si­tu­ri­lor sen­si­bi­le sau o foaie de drum pen­tru de­nu­cle­a­ri­za­re.

„Nor­dul ur­me­a­ză me­to­da sa obișnu­i­tă pen­tru înce­ti­ni­rea pro­ce­su­lui adop­tând tac­ti­ca sa­la­mu­lui – tăi­e­rea ne­go­ci­e­ri­lor în ron­de­le mul­ti­ple“.

Di­si­de­nță

În con­tex­tul mar­cat de eșe­cul, joia tre­cu­tă, a sum­mi­tu­lui de la Ha­noi între Trump și Kim, Che­ol­li­ma Ci­vic De­fen­se, o or­ga­ni­zație con­si­de­ra­tă mis­te­ri­oa­să, cu de­cla­rații foar­te ra­re, a anu­nțat la 1 mar­tie cre­a­rea unui gu­vern nord-co­re­e­an în exil, cu am­biția de a înlă­tu­ra pu­te­rea de la Phe­nian. Într-un co­mu­ni­cat în co­re­e­a­nă și în en­gle­ză pu­bli­cat pe si­te-ul său Inter­net, Che­ol­li­ma Ci­vic De­fen­se a pre­ci­zat că „gu­ver­nul pro­vi­zo­riu“va fi „sin­gu­rul re­pre­zen­tant le­gi­tim al po­po­ru­lui co­re­e­an din Nord“sub nu­me­le de Jo­se­o­nul li­ber.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.