Re­pre­zen­tan­tul Se­cret Ser­vi­ce a fost dat afa­ră din Amba­sa­dă

Bi­o­gra­fia ofi­cia­lă a Lau­rei Co­druța Köve­si, fos­ta șe­fă a DNA, can­di­da­tă la pos­tul de pro­cu­ror șef eu­ro­pe­an, in­clu­de și o se­rie de de­co­rații, din­tre ca­re do­uă au fost acor­da­te de SUA. Po­ves­tea aces­to­ra es­te ex­trem de in­te­re­san­tă.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Lau­ra Co­druța Köve­si a pri­mit, de-a lun­gul ca­ri­e­rei sa­le de pro­cu­ror ro­mân, o se­rie de de­co­rații străi­ne, din­tre ca­re do­uă i-au fost ofe­ri­te de ofi­cia­li ai Sta­te­lor Uni­te.

La Bru­xel­les, în ca­drul au­di­e­rii sa­le pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, eu­ro­par­la­men­ta­ra Bar­ba­ra Spi­nel­li i-a ce­rut lui Köve­si ex­pli­cații des­pre aces­te do­uă de­co­rații ame­ri­ca­ne.

„Des­pre ce e vor­ba, are le­gă­turi cu închi­so­ri­le CIA?”, a între­bat-o Spi­nel­li pe Köve­si – în con­tex­tul în ca­re Ro­mânia a fost acu­za­tă, în re­pe­ta­te rânduri,că ar fi găz­du­it ase­me­nea obi­ec­ti­ve ame­ri­ca­ne.

„Nu sunt pre­mii ofe­ri­te de CIA,ci de o age­nție de apli­ca­re a le­gii, Se­cret Ser­vi­ce, o age­nție de apli­ca­re a le­gii, ca­re are do­uă atri­buții: de a pro­te­ja dem­ni­ta­rii și mo­ne­da nați­o­na­lă. Do­la­rul, în ac­ti­vi­ta­tea mea de pro­cu­ror DIICOT, am

in­ves­ti­gat mul­te do­sa­re pri­vind ban­cno­te fal­se, do­lar la acea vre­me,am fost im­pli­ca­tă în cau­ze de cy­ber­cri­me, cy­ber e o pro­ble­mă re­a­lă,fi­ind mu­lți ce­tățeni im­pli­cați în ast­fel de ac­ti­vi­tăți.Am fost prin­tre pri­mii pro­cu­rori din Ro­mânia ca­re a in­ves­ti­gat phis­hing cri­me.La înce­pu­tul ac­ti­vi­tății me­le 2006-2007, struc­tu­ri­le se con­frun­tau cu cri­mi­na­li­ta­tea in­for­ma­ti­că și a fost ne­voie de pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­na­lă și am fost re­com­pen­sa­tă de o age­nție de apli­ca­re a le­gii din SUA. Nu am avut ni­cio coo­pe­ra­re cu CIA,nu am ce­tățe­nie ame­ri­ca­nă”, a răs­puns, la Bru­xel­les,Lau­ra Co­druța Köve­si.

Într-ade­văr,Köve­si a fost de­co­ra­tă de că­tre Se­cret Ser­vi­ce – una din­tre ce­le mai im­por­tan­te in­sti­tuții de stat ame­ri­ca­ne. În pe­ri­oa­da în ca­re Köve­si era de­co­ra­tă de Se­cret Ser­vi­ce, re­pre­zen­tan­tul aces­tei in­sti­tuții pen­tru Eu­ro­pa de Est era Dar­ren Ter­rell Whi­te. Aces­ta era res­pon­sa­bil re­gi­o­nal pen­tru opt țări, dar timp de cinci ani, până în anul 2014, aces­ta a lu­crat chiar la Bu­cu­rești, în ca­drul Amba­sa­dei SUA.Ulte­ri­or eli­be­ră­rii sa­le din fun­cție, Dar­ren Whi­te re­cu­noștea, într-un in­ter­viu din anul 2017, că o cu­noaște per­so­nal pe Lau­ra Co­druța Köve­si.

Lau­ra Köve­si și Dar­ren Whi­te, la mun­te

„Am vă­zut niște po­ze ca­re au apă­rut în spați­ul pu­blic. Ro­mâni­lor le plac bârfe­le și po­vești si­ro­poa­se. Re­lația noas­tră es­te una pro­fe­si­o­na­lă, ni­ci­de­cum una per­so­na­lă. Cu dânsa am in­te­ra­cți­o­nat poa­te mai mult de­cât cu ori­ca­re alt per­so­naj-cheie, dar in­sti­tuți­o­nal”, de­cla­ra Dar­ren Whi­te. Dar în acel mo­ment, fos­tul ofi­cial al Se­cret Ser­vi­ce era ex­trem de cri­tic și față de cam­pa­nia an­ti­co­ru­pție din Ro­mânia: „În Ro­mânia, niște in­frac­tori ares­te­a­ză alți in­frac­tori”, su­sți­nea Dar­ren Whi­te.

Po­ze­le ca­re au apă­rut în spați­ul pu­blic îl pre­zin­tă pe Dar­ren Whi­te ală­turi de Lau­ra Co­druța Köve­si, într-o pos­tu­ră ex­trem de apro­pia­tă, un­de­va la mun­te. Jur­na­lis­tul Ro­bert Tur­ces­cu su­sți­nea că aces­te po­ze ar fi fost re­a­li­za­te, chiar po­tri­vit de­cla­rați­i­lor lui Dar­ren Whi­te,în anul 2010,în apro­pi­e­re de Si­biu.

Cert es­te fap­tul că, du­pă de­con­spi­ra­rea re­lați­ei apro­pia­te exis­ten­te între Lau­ra Köve­si și Dar­ren Whi­te, aces­ta a fost ex­clus din or­ga­ni­gra­ma Amba­sa­dei SUA la Bu­cu­rești, iar mi­si­u­nea lui ofi­cia­lă pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei s-a încheiat.

FOTO: FACEBOOK/RO­BERT TUR­CES­CU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.