Pre­fe­ri­nțe­le ro­mâni­lor pen­tru eu­roa­le­geri și pre­zi­de­nția­le

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PSD a scă­zut sub 25% la in­ten­ţia de vot, fi­ind ur­mat la mi­că dis­ta­nță de PNL, po­tri­vit unui son­daj IMAS re­fe­ri­tor la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Klaus Io­han­nis nu ar avea ni­cio pro­ble­mă să câşti­ge încă un man­dat de preșe­din­te. PSD și ALDE cau­tă un can­di­dat ca­re să se lup­te cu Io­han­nis.

PSD a scă­zut sub 25% la in­ten­ţia de vot, fi­ind ur­mat la mi­că dis­ta­nță de PNL, po­tri­vit unui son­daj IMAS re­fe­ri­tor la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Klaus Io­han­nis nu ar avea ni­cio pro­ble­mă să câști­ge încă un man­dat de preșe­din­te. PSD și ALDE cau­tă un can­di­dat ca­re să se lup­te cu Io­han­nis.

Par­ti­dul Na­ţi­o­nal Li­be­ral (PNL) şi Par­ti­dul So­cial De­mo­crat (PSD) merg umăr la umăr, po­tri­vit ce­lui mai re­cent son­daj re­fe­ri­tor la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, re­a­li­zat de IMAS la co­man­da Eu­ro­pa FM. 22,7% din cei in­ter­vi­e­vați ar pu­ne ştam­pi­la pe si­gla PSD, iar 22,6% pe cea a li­be­ra­li­lor. Ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re vor avea loc pe 26 mai. Scă­de­rea PSD, ca­re la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016 a obți­nut 45% din vo­turi, este o cer­ti­tu­di­ne con­fir­ma­tă de toa­te son­da­je­le de opi­nie din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă. Însă ră­mâne ne­clar cât de mult a scă­zut par­ti­dul con­dus de Li­viu Drag­nea. Po­tri­vit unui son­daj CURS pu­bli­cat acum o lu­nă, so­cial-de­mo­crații ar obți­ne 32% din vo­turi, iar PNL 22%. Po­tri­vit ce­lui mai re­cent son­daj INSCOP, 27,8% din­tre ro­mânii ca­re s-ar pre­zen­ta la vot ar op­ta pen­tru PSD, în timp ce 26,7% ar vo­ta cu PNL. Chiar da­că pro­cen­te­le PSD di­fe­ră în fun­cție de re­a­li­za­to­rii son­da­je­lor, este clar că scan­da­lul din ul­ti­ma vre­me, le­gat de mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor Jus­tiți­ei prin or­do­na­nță de ur­ge­nță, a pro­vo­cat noi pro­ble­me de ima­gi­ne PSD-ului.

Po­tri­vit IMAS, foar­te aproa­pe (cu 18,9%) este alian­ţa for­ma­tă din Uni­u­nea Sal­va­ţi Ro­mânia (USR) şi par­ti­dul fos­tu­lui pre­mi­er Da­cian Ci­o­loş, PLUS. Este pen­tru pri­ma da­tă când alia­nța e mă­su­ra­tă ca ata­re într-o cer­ce­ta­re, iar son­da­jul pa­re să cer­ti­fi­ce fap­tul că ale­gă­to­rii ce­lor do­uă par­ti­de ac­cep­tă so­luția pro­pu­să. În son­da­je­le an­te­ri­oa­re, USR avea între 10% și 13%, iar PLUS de­pășea 5%.

Pro Ro­mânia și ALDE, în crește­re

For­mați­u­nea lui Vic­tor Pon­ta, Pro Ro­mânia, este co­ta­tă cu 13,4% din vo­turi. Prac­tic, par­ti­dul fos­tu­lui pre­mi­er înre­gis­tre­a­ză cel mai bun re­zul­tat din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, du­pă ce a anu­nțat can­di­da­tu­ra la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an a co­mi­sa­ru­lui eu­ro­pe­an Co­ri­na Crețu. De alt­fel, po­tri­vit unui son­daj BCS, Crețu este can­di­da­tul la eu­roa­le­geri cu cea mai ma­re co­tă de încre­de­re, 30%.

ALDE ar avea 12,5% din vo­tu­ri­le ro­mâni­lor, po­tri­vit IMAS. Și ALDE este pe un trend as­cen­dent, fapt pa­ra­do­xal da­că ne gândim că ma­jo­ri­ta­tea re­proșu­ri­lor ca­re se aduc PSD sunt pe zo­na de Jus­tiție. Or, mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, ocu­pă un por­to­fo­liu al PSD, dar a fost pro­pus de preșe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

În ca­zul UDMR, son­da­jul cre­di­te­a­ză for­mați­u­nea cu 4,7% din vo­turi, sub pra­gul de 5%. Însă nu este ni­cio sur­pri­ză. Uni­u­nea obți­ne în son­da­je aproa­pe me­reu în jur de 5%, dar la ale­geri de­pășește 6% prin mo­bi­li­za­rea et­ni­ci­lor ma­ghiari. Doar un exem­plu: înain­te de eu­roa­le­ge­ri­le din 2014, UDMR era co­ta­tă cu 5,2% într-un son­daj INSCOP, dar a obți­nut 6,7% la eu­roa­le­geri.

În schimb, PMP, ca­re este co­tat cu 4,4%, are pro­ble­me se­ri­oa­se cu ac­ce­de­rea în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Cri­za PMP ali­men­te­a­ză zvo­nu­ri­le des­pre o can­di­da­tu­ră a lui Traian Bă­ses­cu la Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, me­ni­tă, te­o­re­tic, să îmbu­nă­tățe­as­că sco­rul PMP. Între­bat re­cent, într-o apa­ri­ţie te­le­vi­za­tă, Traian Bă­ses­cu a re­fu­zat să con­fir­me sau să in­fir­me o can­di­da­tu­ră pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Fos­tul pre­şe­din­te s-a li­mi­tat la a afir­ma că va fa­ce tot ce e ne­voie pen­tru a aju­ta PMP în ca­drul ale­ge­ri­lor.

Io­han­nis, pri­mul cla­sat

Da­că du­mi­ni­ca vi­i­toa­re ar fi ale­geri pre­zi­den­ţia­le, Klaus Io­han­nis ar fi vo­tat de 41,4% din­tre ale­gă­tori, având mari șan­se de a obți­ne un nou man­dat. Actua­lul man­dat al lui Io­han­nis ex­pi­ră în lu­na de­cem­brie a aces­tui an. Pe lo­cul doi (dar la ma­re dis­tan­ţă) este Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, cu mai pu­ţin de ju­mă­ta­te din vo­tu­ri­le pre­şe­din­te­lui – 18%. Foş­tii pre­mi­eri Vic­tor Pon­ta (15%) şi Da­cian Ci­o­loş (11,7%) sunt însă foar­te aproa­pe de li­de­rul ALDE, iar Li­viu Drag­nea abia ar strânge 6 pro­cen­te din su­fra­gii.

Son­da­jul ur­mă­reş­te op­ţi­u­ni­le la pre­zi­den­ţia­le şi în func­ţie de spec­trul po­li­tic pe ca­re îl agre­e­a­ză fi­e­ca­re vo­tant. Elec­to­ra­tul de stânga îl pre­fe­ră pe Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu (36,5%), ur­mat de Vic­tor Pon­ta (26,5%) şi Ga­bri­e­la Fi­rea (18,1%). Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, se cla­se­a­ză doar pe lo­cul 4, cu 12,7%, în timp ce pen­tru Co­ri­na Crețu op­te­a­ză 5,3%.

În aces­te con­diții, li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a pus din nou pe ta­pet ide­ea unui can­di­dat co­mun cu ALDE. „Iau în cal­cul va­rian­ta ca din par­tea alian­ţei PSD-ALDE să can­di­de­ze can­di­da­tul cu ce­le mai mari şan­se, pen­tru ca Io­han­nis să nu mai lo­ve­as­că Ro­mânia încă cinci ani de zi­le“, a afir­mat Drag­nea. Cât pri­veş­te elec­to­ra­tul

de dre­ap­ta, pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis con­du­ce clar (cu aproa­pe 59,5%), ur­mat de Da­cian Ci­o­loş (cu 24,9%), Dan Bar­na (cu 9%) și Lu­do­vic Orban (cu 3%). Pro­cen­tul lui Orban este ex­pli­cat de fap­tul că PNL l-a de­sem­nat pen­tru pos­tul de pre­mi­er, iar li­be­ra­lii au anu­nțat ofi­cial că îl spri­ji­nă pe Klaus Io­han­nis pen­tru un nou man­dat la Co­tro­ceni.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.