95% din­tre ro­mâni nu știu că pot be­ne­fi­cia de a do­ua opi­nie me­di­ca­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Pa­ci­en­tul ro­mân are drep­tul prin le­ge la o a do­ua opi­nie me­di­ca­lă şi are li­ber­ta­tea de a ce­re un al doi­lea con­sult la un alt me­dic pen­tru a se asi­gu­ra că ia de­ci­zia cea mai bu­nă pen­tru diag­nos­ti­ca­rea co­rec­tă şi tra­ta­rea efi­ci­en­tă a bo­lii sa­le.

Pa­ci­en­tul ro­mân are drep­tul prin le­ge la o a do­ua opi­nie me­di­ca­lă și are li­ber­ta­tea de a ce­re un al doi­lea con­sult la un alt me­dic pen­tru a se asi­gu­ra că ia de­ci­zia cea mai bu­nă pen­tru diag­nos­ti­ca­rea co­rec­tă și tra­ta­rea efi­ci­en­tă a bo­lii sa­le.

În acest sens, poa­te so­li­ci­ta, gra­tu­it, o sin­gu­ră da­tă, înre­gis­tră­ri­le de înal­tă per­for­ma­nță ale in­ves­ti­gați­i­lor me­di­ca­le de tip CT, RMN și in­clu­siv toa­te da­te­le me­di­ca­le ce îl pri­vesc, mai ales da­că este vor­ba de bo­li gra­ve sau de in­ter­venții chi­rur­gi­ca­le. În plus, își poa­te re­zol­va mai bi­ne ne­voia de cer­ti­tu­di­ne, lip­sa de încre­de­re, ne­mul­ţu­mi­rea fa­ţă de co­mu­ni­ca­re și/sau ne­ce­si­ta­tea unor in­for­ma­ţii me­di­ca­le mai per­so­na­li­za­te le­ga­te de diag­nos­tic și re­co­man­dă­ri­le de tra­ta­ment. Pre­ve­de­rea le­ga­lă in­tro­du­să de Par­la­ment în Le­gea 46/2003 a tre­cut aproa­pe ne­ob­ser­va­tă, atât de pa­ci­e­nți, dar și de me­dici.

Cu toa­te aces­tea, un stu­diu re­cent re­le­vă că 95% din pa­ci­e­nții ro­mâni, adi­că pes­te 4 mi­li­oa­ne de pa­ci­e­nți anual, nu știu că au drep­tul să so­li­ci­te se­cond opi­ni­on atunci când un diag­nos­tic ne­cruță­tor se aba­te asu­pra lor. De ce­le mai mul­te ori, o ast­fel de alter­na­ti­vă se do­ve­dește sal­va­toa­re de vi­eți, iar pa­ci­en­tul are drep­tul să so­li­ci­te și să pri­me­as­că la ex­ter­na­re un re­zu­mat scris al in­ves­ti­ga­ţi­i­lor, diag­nos­ti­cu­lui, tra­ta­men­tu­lui și îngri­ji­ri­lor acor­da­te pe pe­ri­oa­da spi­ta­li­ză­rii. Cer­ce­ta­rea a mai scos în evi­den­ţă fap­tul că 89% din­tre pa­ci­e­nți su­sțin că nu ape­le­a­ză la se­cond opi­ni­on din res­pect sau fri­că pen­tru me­di­cul ca­re a dat pri­mul diag­nos­tic. De ase­me­nea, 87% din­tre pa­ci­e­nți ape­le­a­ză la Inter­net ca sur­să de se­cond opi­ni­on și 78% se ba­ze­a­ză pe me­di­cii ca­re au dat re­zul­ta­te bu­ne în ca­zul fa­mi­li­ei sau al pri­e­te­ni­lor.

Erori frec­ven­te de diag­nos­tic

1 din 20 de pa­ci­en­ţi adul­ţi se con­frun­tă, anual, cu o eroa­re de diag­nos­tic, po­tri­vit ra­por­tu­lui „Top 10 pro­ble­me

Apro­xi­ma­tiv 5% din diag­nos­ti­ce sunt schim­ba­te du­pă a do­ua opi­nie me­di­ca­lă, în con­di­ţi­i­le în ca­re pen­tru ace­la­şi ta­blou cli­nic doi me­dici pot pu­ne do­uă diag­nos­ti­ce di­fe­ri­te.

în si­gu­ran­ţa pa­ci­en­ţi­lor din 2018”, re­a­li­zat de Insti­tu­tul ECRI. În ge­ne­ral, ce­le mai mul­te diag­nos­ti­ce greși­te au fost pri­mi­te de pa­ci­e­nți pen­tru afe­cți­uni on­co­lo­gi­ce, afe­cți­uni neu­ro­lo­gi­ce, afe­cți­uni en­do­cri­no­lo­gi­ce și afe­cți­uni ale apa­ra­tu­lui ge­ni­tal. Din­tre pa­ci­e­nții ca­re au pri­mit un diag­nos­tic co­rect în ca­drul ser­vi­ci­u­lui de se­cond opi­ni­on me­di­cal, 60% de­cla­ră că nu s-ar mai întoar­ce la me­di­cul ca­re i-a diag­nos­ti­cat greșit, iar pes­te 20% afir­mă că s-ar întoar­ce la pri­mul me­dic, însă i-ar so­li­ci­ta aces­tu­ia schim­ba­rea pla­nu­lui de tra­ta­ment. O ast­fel de alter­na­ti­vă este cu atât mai uti­lă în ca­zul unor afec­ţi­uni

cu simp­to­me ce afec­te­a­ză ma­jor ca­li­ta­tea vi­e­ţii sau în ca­zul unor afec­ţi­uni cu risc le­tal (car­di­o­vas­cu­la­re, res­pi­ra­to­rii, bo­li on­co­lo­gi­ce). Exper­ţii atrag aten­ţia că nu doar a do­ua opi­nie me­di­ca­lă este im­por­tan­tă în ast­fel de si­tua­ţii, dar mai ales abor­da­rea mul­ti­dis­ci­pli­na­ră a ca­zu­lui me­di­cal res­pec­tiv de că­tre o echi­pă for­ma­tă din me­dici cu spe­cia­li­tă­ţi di­ver­se.

Un bu­si­ness pros­per

Indi­fe­rent de ţa­ra de ori­gi­ne, da­că un pa­ci­ent are o boa­lă diag­nos­ti­ca­tă de me­di­cul aces­tu­ia și da­că tri­mi­te do­cu­men­te­le me­di­ca­le că­tre anu­mi­te cli­nici, aces­ta va pri­mi o a do­ua opi­nie me­di­ca­lă și op­ţi­uni de tra­ta­ment fur­ni­za­te de

me­di­cii cli­ni­cii res­pec­ti­ve, ală­turi de o es­ti­ma­re a cos­tu­ri­lor. În Ro­mânia, pa­ci­e­nții in­ves­ti­gați în sis­te­mul de stat obțin foar­te greu înre­gis­tră­ri­le in­ves­ti­gați­i­lor de înal­tă per­for­ma­nță din cau­za unei le­gis­lații gre­oaie și ne­cu­nos­cu­te atât me­di­ci­lor,cât și pa­ci­e­nți­lor. A do­ua opi­nie fa­ci­li­te­a­ză un ac­ces mai ra­pid la tra­ta­men­te ca­re ar pu­tea sal­va via­ţa sau la opri­rea tra­ta­men­te­lor inu­ti­le și poa­te re­du­ce stre­sul în fa­mi­lia ex­tin­să a unui pa­ci­ent, ca­re însă poa­te be­ne­fi­cia le­gal de in­ves­ti­ga­ţii și ana­li­ze su­pli­men­ta­re, dar și de alte sche­me de tra­ta­ment și re­cu­pe­ra­re.

To­tuși, spe­cia­liștii atrag aten­ţia că exis­tă ten­din­ţa, mai ales în ca­zul unor bo­li gra­ve, ca pa­ci­en­tul să as­cun­dă diag­nos­ti­cul fa­ţă de

cei din jur, de te­a­mă sau de ruși­ne.Ast­fel,doar 12% din­tre bol­na­vi sunt con­vi­nși că diag­nos­ti­cul ori­gi­nal a fost com­plet și co­rect și până la 88% din­tre bol­na­vii ca­re cer o a do­ua opi­nie me­di­ca­lă se duc aca­să cu un diag­nos­tic nou sau ra­fi­nat - schim­bându-și pla­nul de tra­ta­ment și, even­tual, cur­sul vi­e­ţii.Ace­as­tă pro­ce­du­ră de se­cond opi­ni­on, întâlni­tă frec­vent în alte ţări, poa­te fi uti­li­za­tă atât de me­dici, cât și de pa­ci­e­nți, iar mul­te cli­nici din lu­me ofe­ră ab­so­lut gra­tu­it pa­ci­e­nți­lor sfa­turi pri­vind eva­lua­rea diag­nos­ti­ce­lor ac­tua­le. Din pă­ca­te, la ora ac­tua­lă, în Ro­mânia ma­jo­ri­ta­tea cli­ni­ci­lor din do­me­niu și a fir­me­lor de tu­rism me­di­cal ca­re fa­ci­li­te­a­ză pro­gra­mări la me­dici

Ma­jo­ri­ta­tea pa­ci­en­ţi­lor so­li­ci­tă a do­ua opi­nie me­di­ca­lă pen­tru că sunt ne­mul­ţu­mi­ţi de in­for­ma­ţi­i­le pe ca­re le pri­mesc de la me­dic în ce­ea ce pri­veş­te afec­ţi­u­nea de ca­re su­fe­ră.

și in­sti­tu­ţii me­di­ca­le în străi­nă­ta­te ofe­ră acest tip de ser­vi­cii con­tra cost.

Aten­ţie la avi­ze și acre­di­tări

Fă­ră a con­tes­ta com­pe­ten­ţa unor spe­cia­liști ca­re acor­dă ast­fel de con­sul­ta­ţii, Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor atra­ge aten­ţia asu­pra fap­tu­lui că, pen­tru a pu­tea fur­ni­za ast­fel de ser­vi­cii în Ro­mânia, spe­cia­liștii străini ca­re vin de re­gu­lă în ţa­ra noas­tră pen­tru a-și pro­mo­va cli­ni­ci­le pri­va­te cu ca­re au con­tract au ne­voie de avi­zul or­ga­ni­za­ţi­ei pro­fe­si­o­na­le a me­di­ci­lor,iar lip­sa aces­tui aviz tre­bu­ie să le ri­di­ce une­le sem­ne de între­ba­re pa­ci­en­ţi­lor ca­re li se adre­se­a­ză pen­tru a pri­mi a do­ua opi­nie me­di­ca­lă.

Acest aver­tis­ment vi­ne pe fon­dul crește­rii nu­mă­ru­lui de anun­ţuri apă­ru­te în pre­să și pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re, re­fe­ri­toa­re la se­si­uni de con­sul­ta­ţii pen­tru a do­ua opi­nie ofe­ri­te de fel și fel de spe­cia­liști des­pre ca­re în mul­te ca­zuri nu se știe ma­re lu­cru sau chiar ni­mic.

„Ast­fel de ac­ţi­uni, des­fășu­ra­te fie ca act fi­lan­tro­pic, fie ca par­te a unor cam­pa­nii de ra­co­la­re a pa­ci­en­ţi­lor de că­tre une­le cli­nici, tre­bu­ie să se des­fășoa­re con­form le­gii. Me­di­cii din străi­nă­ta­te, ca­re nu au drept de prac­ti­că în Ro­mânia, nu au nici res­pon­sa­bi­li­tă­ţi fa­ţă de sta­tul ro­mân, nici fa­ţă de pa­ci­en­ţii din ţa­ră. Ei pot efec­tua ac­te me­di­ca­le doar cu avi­zul Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia”, atra­ge aten­ţia CMR, ca­re sus­ţi­ne că este po­si­bil chiar ca pa­ci­en­ţii să fie pă­că­li­ţi prin in­vo­ca­rea unor ti­tluri ști­in­ţi­fi­ce fal­se, iar în une­le ca­zuri poa­te fi vor­ba chiar de ade­vă­ra­ţi es­croci, fă­ră pre­gă­ti­re me­di­ca­lă, ca­re pre­tind că sunt me­dici cu înal­tă ca­li­fi­ca­re. Exis­tă, de ase­me­nea, și ris­cul „co­mer­cia­li­ză­rii su­fe­rin­ţei prin re­co­man­da­rea unor tra­ta­men­te și in­ves­ti­ga­ţii ne­ne­ce­sa­re”, oda­tă ce per­soa­na ca­re acor­dă con­sul­ta­ţii o fa­ce în afa­ra ca­dru­lui le­gal și a con­tro­lu­lui or­ga­ni­za­ţi­i­lor pro­fe­si­o­na­le. Nu în ul­ti­mul rând, pa­ci­en­ţii sunt sfă­tu­i­ţi să evi­te pre­zen­ta­rea la con­sul­ta­ţii ca­re le sunt acor­da­te în afa­ra ca­bi­ne­te­lor me­di­ca­le sau a unor spi­ta­le.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.