Olgu­ţa Va­si­les­cu, con­si­li­er ono­ri­fic al pre­mi­e­ru­lui

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a anun­ţat că Olgu­ţa Va­si­les­cu, fost mi­nis­tru al Mun­cii, i-a ce­rut pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să ac­cep­te ca ea să fie con­si­li­er ono­ri­fic pe Infras­truc­tu­ră, unul din­tre mo­ti­ve fi­ind do­rin­ţa de a se im­pli­ca în re­a­li­za­rea dru­mu­lui ex­pres Crai­o­va–Pi­teş­ti. „Vi­neri am ple­cat de la Bu­cu­reş­ti spre Re­şi­ţa şi am fă­cut 8 ore. Am vă­zut cât de aglo­me­rat este acest drum Crai­o­va–Pi­teş­ti, şi nu nu­mai Crai­o­va–Pi­teş­ti, ci toa­te dru­mu­ri­le au înce­put să fie aglo­me­ra­te, pen­tru că eco­no­mia a cres­cut în ăştia doi ani foar­te mult şi foar­te ra­pid, asta înse­am­nă că măr­fu­ri­le cir­cu­lă mai mult şi sunt mai mul­te ca­mi­oa­ne. E ab­so­lut obli­ga­to­riu ca acest drum ex­pres să se re­a­li­ze­ze. Din câte ştiu, pen­tru do­uă tron­soa­ne s-au sem­nat con­trac­te­le. Exis­tă de­ja la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor o echi­pă de­di­ca­tă doar pen­tru acest drum ex­pres. Olgu­ţa Va­si­les­cu i-a ce­rut doam­nei prim­mi­nis­tru să ac­cep­te să fie con­si­li­er ono­ri­fic al prim-mi­nis­tru­lui pe Infras­truc­tu­ră, pen­tru a se im­pli­ca şi ea di­rect în a ur­mări re­a­li­za­rea aces­tei lu­crări, ca­re este ex­trem de im­por­tan­tă pen­tru ace­as­tă zo­nă a ţă­rii“, a afir­mat Drag­nea.

Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu afir­mă însă, re­fe­rin du-se la pos­tul de con­si­li­er ono­ri­fic pe ca­re ur­me­a­ză să-l de­ţi­nă, că pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă şi-a do­rit să ră­mână în echi­pa gu­ver­na­men­ta­lă, con­tra­zi­cându-l ast­fel pe Drag­nea. „Olte­nii vor re­a­li­za­rea dru­mu­ri­lor ex­pres Pi­teş­ti–Crai­o­va şi Crai­o­va–Târgu Jiu, în a că­ror re­a­li­za­re voi avea pri­le­jul să mă im­plic per­so­nal. Chiar da­că nu am pu­tut să o fac din ca­li­ta­tea de mi­nis­tru, voi pu­tea să su­pra­ve­ghez lu­cră­ri­le la aces­te obi­ec­ti­ve din func­ţia de con­si­li­er ono­ri­fic al pre­mi­e­ru­lui pe pro­ble­me de infras­truc­tu­ră, sin­gu­ra po­zi­ţie ca­re îmi per­mi­te să-mi păs­trez şi man­da­tul de deputat de Dolj, ales în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă şi-a do­rit să ră­mân în echi­pa gu­ver­na­men­ta­lă şi am op­tat pen­tru ace­as­tă func­ţie din do­rin­ţa

de a par­ti­ci­pa ac­tiv la re­a­li­za­rea unor obi­ec­ti­ve pe ca­re le-am pro­mis în cam­pa­nia elec­to­ra­lă!“, a ex­pli­cat Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu.

Pe de altă par­te, PSD o va pro­pu­ne pe Lia Olguța Va­si­les­cu în fun­cția de se­cre­tar al Ca­me­rei De­pu­tați­lor, fun­cție din con­du­ce­rea Ca­me­rei in­fe­ri­oa­re ce i-a apa­rți­nut lui Mircea Dră­ghici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.