Ham­za bin La­den, „prin­ţul moște­ni­tor al Ji­ha­du­lui“, îngri­jo­re­a­ză ONU și SUA

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Nați­u­ni­le Uni­te și De­par­ta­men­tul de Stat ame­ri­can au re­cu­nos­cut ro­lul lui Ham­za bin La­den, fi­ul lui Ossa­ma, în ca­drul mișcă­rii ji­ha­dis­te in­ter­nați­o­na­le, fi­ind des­ti­nat să o con­du­că, mer­gând pe ur­me­le ta­tă­lui său.

Co­mi­te­tul ONU de san­cți­uni con­tra gru­pu­ri­lor Stat Isla­mic (ISIS) și Al Qa­e­da a adău­gat nu­me­le lui Ham­za Ossa­ma Mu­ham­mad bin La­den, năs­cut la 9 mai 1989

la Djed­dah, pe lis­ta per­soa­ne­lor su­pu­se îngheță­rii in­ter­nați­o­na­le a ave­ri­lor lor și in­ter­di­cți­ei de a că­lă­tori. El a fost de­sem­nat (în au­gust 2015) de că­tre ac­tua­lul șef al Al Qa­e­da, egip­te­a­nul Ay­man al-Za­wa­hiri, „ca fi­ind ofi­cial mem­bru Al Qa­e­da“și „con­si­de­rat suc­ce­so­rul său cel mai pro­ba­bil“a adău­gat ONU. În ace­e­ași zi, SUA au anu­nțat o re­com­pen­să de până la un mi­li­on de do­lari pen­tru ori­ce in­for­mație

ca­re ar per­mi­te lo­ca­li­za­rea lui Ham­za bin La­den, moște­ni­tor fi­lial și ide­o­lo­gic al fon­da­to­ru­lui Al Qa­e­da, „un li­der-cheie“al rețe­lei cre­a­tă de ta­tăl său. El fi­gu­ra déjà pe lis­ta nea­gră ame­ri­ca­nă a „te­ro­riști­lor in­ter­nați­o­na­li“. La rândul său, Ara­bia Sau­di­tă, ța­ra sa na­ta­lă, i-a re­tras nați­o­na­li­ta­tea sau­di­tă prin­tr-un de­cret re­gal da­tat 22 fe­brua­rie.

Al 15-lea co­pil din cei 20 ai lui Ossa­ma bin La­den, fi­ul

ce­lei de a treia soții, Ham­za a fost pre­gă­tit din co­pi­lă­rie pen­tru a-și ur­ma ta­tăl. Într-un ra­port pu­bli­cat de Com­ba­ting ter­ro­rism cen­ter (CTC) al aca­de­mi­ei mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne West Point, Ali So­u­fan, fost agent spe­cial al FBI spe­cia­list în Al Qa­e­da, scrie că „Ham­za es­te pre­gă­tit pen­tru ocu­pa­rea unui rol con­du­că­tor în or­ga­ni­zația fon­da­tă de ta­tăl său“. (…) „Ca mem­bru al di­nas­ti­ei bin La­den, es­te pro­ba­bil că va fi

pri­mit fa­vo­ra­bil de ji­ha­diștii de ba­ză“. Și, Ali So­u­fan su­bli­nia­ză: „în timp ce #ca­li­fa­tul# ISIS es­te în pra­gul pră­buși­rii, Ham­za es­te acum cel mai bi­ne pla­sat pen­tru a reu­ni­fi­ca mișca­rea ji­ha­dis­tă glo­ba­lă“.

Po­tri­vit spe­cia­liști­lor gru­pu­ri­lor is­la­mis­te, tână­rul, în aștep­ta­rea pre­luă­rii ofi­cia­le a suc­ce­si­u­nii lui Ay­man al-Za­wa­hiri, ar fi în frun­tea gru­pu­lui Ansar al-Fo­ur­qan, ca­re atra­ge în Si­ria com­ba­ta­nții

cei mai îndoc­tri­nați ai Al Qa­e­da, ce­ea ce nu înse­am­nă că el ar fi în Si­ria.

CIA a fă­cut pu­bli­ce ar­hi­ve ine­di­te, su­te de mii de do­cu­men­te des­co­pe­ri­te în ur­ma rai­du­lui Na­vy Se­al din 2 mai 2011, la Abbot­ta­bad, în Pa­kis­tan, în ca­re Ossa­ma bin La­den a fost ucis. Do­cu­men­te­le re­le­vă frag­men­te ale unei is­to­rii lun­gi și se­cre­te pri­vind re­lația tul­bu­re din­tre Iran și Al Qa­e­da.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.