„O re­tros­pec­ti­vă din dra­gos­te“

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

ARCUB de­ma­re­a­ză al pa­tru­lea an al Pro­gra­mu­lui Expo­ziți­o­nal cu „O re­tros­pec­ti­vă din dra­gos­te“, sem­na­tă de ar­tis­ta vi­zua­lă Ana Bă­ni­că. Expo­ziția este cu­ra­to­ria­tă de Ioa­na Ci­o­can, cu un de­sign sem­nat de ar­hi­tec­tul Atti­la Kim.

În pri­ma ex­po­ziție a anu­lui la ARCUB, „O re­tros­pec­ti­vă din dra­gos­te“, Ana Bă­ni­că vor­bește des­pre dra­gos­te și alți de­moni, ieșind din obișnu­it pen­tru a ne ten­ta să re­lați­o­năm alt­fel cu ace­as­tă noți­u­ne sen­ti­men­ta­lă.

„Ana Bă­ni­că reușește să ne sur­prin­dă de fi­e­ca­re da­tă, să ne scoa­tă din zo­na de con­fort, deși su­bi­ec­te­le pe ca­re le abor­de­a­ză de obi­cei sunt cât se poa­te de con­for­ta­bi­le. De exem­plu: dra­gos­tea. Da­că te si­mți co­nec­tat la su­bi­ect, înse­am­nă că vei re­zo­na, în no­ua ex­po­ziție, cu «Ce­le 7 cer­curi ale iu­bi­rii», ca­re te îmbra­că pre­cum un «Co­con», sau vei pur­ta o «Con­ver­sație» des­pre «Cas­nic Lo­ve» sau «Cos­min Lo­ve», îți vei amin­ti când ai spus «DA» sau «Nu pot fă­ră ti­ne», când ve­de­ai re­lația ca pe un «Aco­pe­riș» sau ca pe o car­te des­chi­să. Expo­ziția de la ARCUB este o ex­po­ziție des­pre Iu­bi­re. Dar nu nu­mai. Bu­cu­ria, tre­săl­ta­rea, di­fi­cul­tăți­le, ago­nia, ur­mă­ri­le sunt frânturi de stări și emoții ca­re de­fi­nesc ci­ne sun­tem. Explo­rat prin sti­lul de acum bi­ne­cu­nos­cut al ar­tis­tei, su­bi­ec­tul de­vi­ne din­tr-o da­tă o de­fi­niție ex­trem de re­a­lis­tă, re­ve­la­tă prin­tr-o se­rie de de­se­ne con­stru­i­te pe me­ta­fo­ră. Ana Bă­ni­că ia în con­si­de­ra­re fi­e­ca­re po­ves­te în par­te și îi dă for­ma pro­pri­u­lui punct de ve­de­re. Coin­ci­de cu al tău?“, spu­ne Ioa­na Ci­o­can, cu­ra­to­rul Pro­gra­mu­lui Expo­ziți­o­nal ARCUB 2019.

Eveni­men­te co­ne­xe ale ex­po­ziți­ei „O re­tros­pec­ti­vă din dra­gos­te“sunt pro­gra­ma­te în lu­na mar­tie, când Ana Bă­ni­că va su­sți­ne do­uă wor­kshop-uri de ar­tă de­di­ca­te fa­mi­li­i­lor și un per­for­man­ce pen­tru co­mu­ni­ta­tea ar­tis­ti­că, axat pe te­ma­ti­ca iu­bi­rii. Par­ti­ci­pa­rea la toa­te eveni­men­te­le or­ga­ni­za­te în ca­drul ex­po­ziți­ei de la ARCUB este gra­tu­i­tă.

Mem­bru fon­da­tor al gru­pu­ri­lor PULS 1000, Apro­xi­ma­tiv 28 și mem­bru al aso­ciați­ei „Art Is Not De­ad“, Ana Bă­ni­că are lu­crări în co­le­cția per­ma­nen­tă a Mu­zeu­lui de Ar­tă Re­cen­tă din Bu­cu­rești și în co­le­cții pri­va­te din Eu­ro­pa și Sta­te­le Uni­te. Câști­gă­toa­re a Pre­mi­u­lui Hen­kel pen­tru de­sen (2008) și a bur­sei „Con­stan­tin Brâncuși“(2006) la Ci­té Inter­na­ti­o­na­le des Arts din Pa­ris, Ana Bă­ni­că a ex­pus la Per­for­man­ce Art Insti­tu­te (San Fran­cis­co), Mu­zeul Nați­o­nal de Ar­tă Con­tem­po­ra­nă, Mo­bi­us Gal­le­ry, Ga­le­ria H’Art (Bu­cu­rești), Fi­ve Plus Art Gal­le­ry (Vi­e­na).

Cu­ra­tor in­de­pen­dent și di­rec­tor ge­ne­ral al Pa­vi­li­o­nu­lui de Ar­tă Bu­cu­rești – Art Sa­fari, Ioa­na Ci­o­can este, de ase­me­nea, vi­ce­preșe­din­te al Uni­u­nii Artiști­lor Plas­tici din Ro­mânia și mem­bru al Con­si­li­u­lui ști­i­nți­fic al Mu­zeu­lui Nați­o­nal Co­tro­ceni. Lec­tor la nu­me­roa­se con­fe­ri­nțe des­pre ar­ta în spați­ul pu­blic și ar­ta cu­ra­to­ria­lă, Ioa­na Ci­o­can a coor­do­nat pro­gra­me de ar­tă în spați­ul pu­blic.

Atti­la Kim, co­mi­sa­rul Ro­mâni­ei pen­tru Bi­e­na­la de la Ve­neția (20162019), a fost dis­tins cu Arts and So­ci­e­ty Le­a­der­ship Award 2016 de Aspen Insti­tu­te Ro­mânia pen­tru con­tri­buția adu­să pa­tri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral. Atti­la Kim are stu­dii doc­to­ra­le în ca­drul Uni­ver­si­tății de Ar­tă „Mo­ho­ly-Na­gy“din Bu­da­pes­ta și a câști­gat opt pre­mii în ca­drul Bi­e­na­lei de Arhi­tec­tu­ră Bu­cu­rești și do­uă pre­mii Arhi­text.

Expo­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă zil­nic, la se­di­ul ARCUB, până pe 7 apri­lie 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.