Incom­pa­ti­bi­lii, ier­tați du­pă trei ani de zi­le

Se­na­tul a adop­tat un proi­ect le­gis­la­tiv prin ca­re răs­pun­de­rea ci­vi­lă pen­tru fap­te­le ca­re de­ter­mi­nă exis­ten­ţa con­flic­tu­lui de in­te­re­se în ca­zul per­soa­ne­lor afla­te în exer­ci­ta­rea dem­ni­tă­ţi­lor pu­bli­ce es­te înlă­tu­ra­tă da­că s-a de­pășit un ter­men de trei ani de

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Se­na­tul a adop­tat un proi­ect le­gis­la­tiv prin ca­re răs­pun­de­rea ci­vi­lă pen­tru fap­te­le ca­re de­ter­mi­nă exis­ten­ţa con­flic­tu­lui de in­te­re­se al per­soa­ne­lor afla­te în exer­ci­ta­rea dem­ni­tă­ţi­lor pu­bli­ce es­te înlă­tu­ra­tă da­că s-a de­pă­şit un ter­men de trei ani de zi­le.

Proi­ec­tul de le­ge ini­ţiat de de­pu­ta­tul PSD Că­tă­lin Ră­du­les­cu ce mo­di­fi­că Le­gea pri­vind înfi­in­ţa­rea şi or­ga­ni­za­rea ANI a fost adop­tat de se­na­tori în for­ma agre­a­tă și de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, cu 82 de vo­turi „pen­tru” şi 25 de ab­ţi­neri.

„Răs­pun­de­rea ci­vi­lă sau ad­mi­nis­tra­ti­vă, dis­ci­pli­na­ră, pen­tru fap­te­le ca­re de­ter­mi­nă exis­ten­ţa con­flic­tu­lui de in­te­re­se sau a stă­rii de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te ale per­soa­ne­lor afla­te în exer­ci­ta­rea dem­ni­tă­ţi­lor pu­bli­ce sau func­ţi­i­lor pu­bli­ce es­te înlă­tu­ra­tă, ne­mai­pu­tând fi an­ga­ja­tă, în con­di­ţi­i­le de­pă­şi­rii ter­me­nu­lui ge­ne­ral de pres­crip­ţie de trei ani de la da­ta să­vârşi­rii lor, în con­for­mi­ta­te cu art. 2.517 din Le­gea nr. 287/2009 pri­vind Co­dul Ci­vil re­pu­bli­ca­tă, cu mo­di­fi­că­ri­le ul­te­ri­oa­re”, po­tri­vit proi­ec­tu­lui de le­ge adop­tat de ce­le do­uă Ca­me­re ale Par­la­men­tu­lui.

Pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă a fost reîntoar­să în Par­la­ment, du­pă ce pre­şe­din­te­le Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis, a se­si­zat, pe 6 au­gust 2018, Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) pri­vind exis­ten­ţa unor pre­ve­deri ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le. Tex­tul ini­ţial, se­si­zat la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă de Klaus Io­han­nis, pre­ve­dea că „fap­te­le să­vârşi­te de per­soa­ne­le afla­te în exer­ci­ta­rea dem­ni­tă­ţi­lor pu­bli­ce sau func­ţi­i­lor pu­bli­ce ce de­ter­mi­nă exis­ten­ţa con­flic­tu­lui de in­te­re­se sau a stă­rii de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te se pres­criu în ter­men de 3 ani de la da­ta să­vârşi­rii lor”.

Ce a de­cis CCR

CCR a ad­mis se­si­za­rea pre­şe­din­te­lui. Astfel, mo­di­fi­că­ri­le adu­se Le­gii ANI pri­vind pres­cri­e­rea fap­te­lor mai ve­chi de trei ani ce de­ter­mi­nă con­flic­tul de in­te­re­se nu res­pec­tă nor­me­le de teh­ni­că le­gis­la­ti­vă cu pri­vi­re la con­ţi­nut şi lim­ba­jul ju­ri­dic, ara­tă CCR. “Cur­tea con­sta­tă că Le­gea pen­tru com­ple­ta­rea Le­gii nr. 176/2010 pri­vind in­te­gri­ta­tea în exer­ci­ta­rea func­ţi­i­lor şi dem­ni­tă­ţi­lor pu­bli­ce, pen­tru mo­di­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Le­gii nr. 144/2007 pri­vind înfi­in­ţa­rea, or­ga­ni­za­rea şi func­ţi­o­na­rea Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Inte­gri­ta­te, pre­cum şi pen­tru mo­di­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea altor ac­te nor­ma­ti­ve nu res­pec­tă nor­me­le de teh­ni­că le­gis­la­ti­vă cu pri­vi­re la con­ţi­nu­tul şi lim­ba­jul ju­ri­dic al ac­tu­lui nor­ma­tiv. Ra­por­tat la uti­li­za­rea în cu­prin­sul pre­ve­de­ri­lor cri­ti­ca­te a unui lim­baj ju­ri­dic nor­ma­tiv ina­dec­vat, Cur­tea con­sta­tă că tex­tul cri­ti­cat es­te de­fi­ci­tar din punc­tul de ve­de­re al teh­ni­cii le­gis­la­ti­ve, ce­ea ce con­du­ce la încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor art. 1 alin. (5) din Con­sti­tu­ţie, în com­po­nen­ta pri­vind ca­li­ta­tea le­gii”, se ex­pli­că în mo­ti­va­re. Po­tri­vit CCR, ce­ea ce a sta­tuat prin­tr-o de­ci­zie an­te­ri­oa­ră, din 4 iu­lie 2018, es­te apli­ca­bil şi în no­ua cau­ză, chiar da­că le­gea exa­mi­na­tă nu fa­ce re­fe­ri­re ex­pre­să la pres­crip­ţia ex­tinc­ti­vă re­gle­men­ta­tă în Co­dul Ci­vil. “Având în ve­de­re prin­ci­pi­ul ge­ne­ral de drept po­tri­vit că­ru­ia o nor­mă ju­ri­di­că tre­bu­ie in­ter­pre­ta­tă în sen­sul său po­zi­tiv, ge­ne­ra­tor de efec­te ju­ri­di­ce, mo­da­li­tă­ţi­le ju­ri­di­ce de in­ter­pre­ta­re a unei nor­me le­ga­le tre­bu­ie să ai­bă în ve­de­re nu nu­mai li­te­ra, ci şi spi­ri­tul le­gii, astfel încât re­zul­ta­tul apli­că­rii prac­ti­ce a nor­mei ju­ri­di­ce să fie cât mai aproa­pe de fi­na­li­ta­tea ur­mă­ri­tă de le­gi­u­i­tor, ca­re nu poa­te fi pre­zu­mat ab ini­tio că îşi exer­ci­tă ro­lul de le­gi­fe­ra­re în sen­sul ne­gă­rii atât a drep­tu­ri­lor şi li­ber­tă­ţi­lor fun­da­men­ta­le con­sa­cra­te de Con­sti­tu­ţie, cât şi a prin­ci­pi­i­lor con­sti­tu­ţi­o­na­le”, se pre­ci­ze­a­ză în mo­ti­va­re.

Acum, du­pă vo­tul din Se­nat, le­gea va mer­ge la pro­mul­ga­re la preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Șe­ful sta­tu­lui poa­te ce­re, o sin­gu­ră da­tă, re­e­xa­mi­na­rea ac­tu­lui nor­ma­tiv de că­tre Par­la­ment.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.