Răz­boi­ul co­mer­cial din­tre SUA și Chi­na, un fi­nal anu­nțat

Po­tri­vit Wall Stre­et Jo­ur­nal și New York Post, exis­tă șan­sa unui acord co­mer­cial SUA-Chi­na ca­re ar pu­tea fi anu­nțat în ca­drul sum­mi­tu­lui de la sfârși­tul lu­nii din Flo­ri­da, între preșe­di­nții Trump și Xi Jin­ping.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Exis­tă șan­sa unui acord co­mer­cial SUA-Chi­na, ca­re ar pu­tea fi anu­nțat în ca­drul sum­mi­tu­lui de la sfârși­tul lu­nii din Flo­ri­da. Du­pă opt luni de răz­boi co­mer­cial, Ca­sa Albă me­nți­o­nea­ză un acord cu Chi­na, iar com­pro­mi­sul ar pu­tea fi dez­vă­lu­it la sum­mi­tul Do­nald Trump– Xi Jin­ping din 27 mar­tie, când li­de­rul chi­nez se va afla în vi­zi­tă în Sta­te­le Uni­te.

Du­pă opt luni de răz­boi co­mer­cial mar­cat de san­cți­uni ame­ri­ca­ne, ur­ma­te de mă­suri chi­ne­ze de re­tor­si­u­ne, Ca­sa Albă me­nți­o­nea­ză un acord co­mer­cial cu Chi­na, iar com­pro­mi­sul ar pu­tea fi dez­vă­lu­it la sum­mi­tul Do­nald Trump-Xi Jin­ping din 27 mar­tie, când li­de­rul chi­nez se va afla în vi­zi­tă în Sta­te­le Uni­te. Pro­gre­se­le înre­gis­tra­te în ul­ti­me­le zi­le în pri­vi­nța pro­ble­mei spi­noa­se a pro­te­cți­ei in­te­lec­tua­le a fir­me­lor ame­ri­ca­ne în Chi­na sunt con­si­de­ra­te încu­ra­ja­toa­re pen­tru mu­lți din­tre co­la­bo­ra­to­rii preșe­din­te­lui Trump. Acor­dul nu va cu­prin­de doar sim­ple pro­mi­si­uni noi din par­tea chi­ne­ză pri­vind im­por­turi ma­si­ve. Lar­ry Ku­dlow, con­si­li­e­rul eco­no­mic al preșe­din­te­lui ame­ri­can, de­cla­ra că acum min­gea se află în te­re­nul chi­nez și îi re­vi­ne preșe­din­te­lui Xi să ra­li­e­ze Bi­ro­ul Po­li­tic la con­ce­si­i­le acor­da­te în prin­ci­piu ame­ri­ca­ni­lor de că­tre vi­ce­pre­mi­e­rul chi­nez, Liu He, în tim­pul ul­ti­mei vi­zi­te re­cen­te la Was­hin­gton. Chi­na s-ar an­ga­ja să im­por­te pro­du­se agri­co­le și ener­ge­ti­ce din SUA, în spe­cial gaz na­tu­ral, pen­tru re­du­ce­rea de­fi­ci­tu­lui co­mer­cial ame­ri­can. Iar Bei­jin­gul va des­chi­de piața sa in­ter­nă, re­du­când ta­xe­le va­ma­le asu­pra im­por­tu­ri­lor de au­to­mo­bi­le și va fa­ci­li­ta in­ves­tiți­i­le străi­ne. Sur­se ci­ta­te de New York Ti­mes su­bli­nia­ză însă că es­te puțin pro­ba­bil ca acest acord să con­tri­bu­ie la schim­ba­rea în pro­fun­zi­me a eco­no­mi­ei chi­ne­ze așa cum ar vrea SUA. Pen­tru că „acor­dul nu va fo­rța Bei­jin­gul să pu­nă frână pi­ra­ta­ju­lui in­for­ma­tic, nici să re­du­că sub­venți­i­le”, ca­re în ochii Was­hin­gto­nu­lui fac con­cu­re­nță între între­prin­de­ri­le chi­ne­ze și ce­le ame­ri­ca­ne.

Bei­jin­gul in­sis­tă pen­tru o ri­di­ca­re ra­pi­dă a ta­xe­lor va­ma­le de 10%, ca­re to­ta­li­ze­a­ză 250 mi­liar­de do­lari, pen­tru pro­du­se­le chi­ne­zești im­por­ta­te în SUA ca o con­diție pre­a­la­bi­lă închei­e­rii unui acord și de­o­cam­da­tă nu es­te si­gur că Bob Li­ghthi­zer, ne­go­cia­to­rul co­mer­cial șef al preșe­din­te­lui Trump, es­te pre­gă­tit să ac­cep­te ace­as­tă ce­re­re. Pre­sa ame­ri­ca­nă ara­tă că Bei­jin­gul ac­cep­tă ac­ce­le­ra­rea ca­len­da­ru­lui său de ri­di­ca­re a res­tri­cți­i­lor ca­re apa­să astă­zi asu­pra con­struc­to­ri­lor străini de au­to­mo­bi­le, obli­gându-i să se aso­ci­e­ze cu o so­ci­e­ta­te chi­ne­ză, iar ta­xe­le va­ma­le asu­pra ve­hi­cu­le­lor im­por­ta­te vor fi re­du­se. De ase­me­nea, vor fi eli­mi­na­te di­ver­se­le res­tri­cții im­pu­se pen­tru pro­du­se­le agri­co­le și chi­mi­ce ame­ri­ca­ne. Chi­na se an­ga­je­a­ză să cum­pe­re pro­du­se ame­ri­ca­ne în va­loa­re de 1,200 mi­liar­de do­lari, pe o pe­ri­oa­dă de șa­se ani. Din pa­chet mai fa­ce par­te și un con­tract ma­siv de 18 mi­liar­de do­lari de fur­ni­za­re de gaz na­tu­ral de că­tre so­ci­e­ta­tea ame­ri­ca­nă Che­ni­e­re Ener­gy Inc. So­ci­e­ta­tea de stat Si­no­pec va pri­mi pri­me­le li­vrări din 2023 la ter­mi­na­le chi­ne­ze ca­re ur­me­a­ză să fie con­stru­i­te și fi­na­nța­te de bănci chi­ne­ze, o in­ves­tiție de cir­ca 3 mi­liar­de do­lari.

Ne­go­ci­eri de ul­ti­mă oră

Dis­cuți­i­le din­tre ce­le do­uă pă­rți vor con­ti­nua asu­pra altor ce­reri ame­ri­ca­ne. Bob Li­ghthi­zer, avo­cat ve­te­ran al ne­go­ci­e­ri­lor co­mer­cia­le de­li­ca­te, ți­ne ca me­ca­nis­me­le de su­pra­ve­ghe­re a apli­că­rii con­ce­si­i­lor să fie în fun­cți­u­ne. Su­sți­ne­rea fi­nan­cia­ră a sta­tu­lui chi­nez pen­tru mul­ti­ple între­prin­deri pu­bli­ce re­pre­zin­tă unul din punc­te­le im­por­tan­te ca­re ră­mân de re­gle­men­tat. Pen­tru par­tea ame­ri­ca­nă, con­tro­lul Par­ti­du­lui Co­mu­nist Chi­nez asu­pra unor nu­me­roa­se so­ci­e­tăți co­mer­cia­le re­pre­zin­tă o for­mă de con­cu­re­nță ne­loia­lă pen­tru fir­me­le străi­ne. De­le­gația ame­ri­ca­nă ce­re, de ase­me­nea, Bei­jin­gu­lui să nu se­si­ze­ze OMC pri­vind le­ga­li­ta­tea san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne ca­re ar pu­tea ră­mâne în fun­cție sau să fie rein­tro­du­se în caz de li­ti­giu.

La Bei­jing a înce­put Con­gre­sul anual al Par­ti­du­lui Co­mu­nist și ma­rți, 5 mar­tie s-a reu­nit Adu­na­rea Nați­o­na­lă Po­pu­la­ră (ANP), cu fun­cții sim­bo­li­ce, în re­a­li­ta­te pu­te­rea fi­ind con­cen­tra­tă în mâi­ni­le se­cre­ta­ru­lui par­ti­du­lui, Xi Jin­ping. Un ana­list chi­nez a me­nți­o­nat fap­tul că preșe­din­te­le Xi es­te con­tes­tat în sânul PC și a pre­ci­zat că deși în ur­mă­toa­re­le do­uă săp­tă­mâni, cât du­re­a­ză lu­cră­ri­le con­gre­su­lui, nu vor fi dez­bă­tu­te pro­ble­me di­fi­ci­le ca răz­boi­ul co­mer­cial cu SUA, pen­tru a nu pu­ne în cau­ză se­cre­ta­rul PCC, ten­si­u­ni­le din ca­drul par­ti­du­lui sunt re­a­le. Preșe­din­te­le chi­nez, în dis­cur­sul său, va tra­sa dru­mul Chi­nei în vi­i­tor și va anu­nța „schim­bări sem­ni­fi­ca­ti­ve”.

FOTO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.