OUG 7, mo­di­fi­ca­tă de Gu­vern. CSM a dat aviz ne­ga­tiv

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a anu­nțat, ieri, du­pă șe­di­nța de Gu­vern, că au fost adop­ta­te mo­di­fi­că­ri­le Ordo­na­nței 7, re­fe­ri­toa­re la le­gi­le jus­tiți­ei. Tu­do­rel Toa­der a su­sți­nut că i s-a tran­smis de la CSM că in­sti­tuția va da aviz po­zi­tiv, însă ul­te­ri­or se­di­nței ple­nu­lui a aflat că avi­zul es­te ne­ga­tiv. Ple­nul Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) a avi­zat ne­ga­tiv, ieri, proi­ec­tul de mo­di­fi­ca­re a OUG 7/2019 pri­vind le­gi­le jus­ti­ţi­ei. Avi­zul CSM are ca­rac­ter con­sul­ta­tiv. ”Mo­ti­va­rea es­te în sen­sul men­ţi­ne­rii po­zi­ţi­ei con­sec­ven­te a Con­si­li­u­lui, în acord cu ho­tă­rârea an­te­ri­oa­ră a ple­nu­lui şi cu pro­pu­ne­rea an­te­ri­oa­ră a CSM, de abro­ga­re a tu­tu­ror dis­po­zi­ţi­i­lor ca­re ex­ced pro­pu­ne­ri­lor for­mu­la­te de Con­si­liu”, au tran­smis re­pre­zen­tan­ţii CSM. Con­form sur­sei ci­ta­te, în acest sens a fost şi pro­pu­ne­rea Co­mi­si­ei nr. 1 - Le­gis­la­ţie din ca­drul Con­si­li­u­lui cu pri­vi­re la pre­zen­tul aviz ne­ga­tiv fa­ţă de pro­pu­ne­rea de mo­di­fi­ca­re a OUG 7/2019 dis­cu­ta­tă în plen pen­tru avi­za­re. Ordo­nan­ţa de mo­di­fi­ca­re, avi­za­tă ne­ga­tiv de ple­nul CSM, pro­pu­ne re­veni­rea la for­ma an­te­ri­oa­ră a ar­ti­co­lu­lui 54 din Le­gea 303/2004, res­pec­tiv ca pro­cu­ro­rii de rang înalt să fie nu­mi­ţi nu­mai din­tre pro­cu­rori, nu şi din­tre ju­de­că­tori, aşa cum pre­ve­dea OUG 7. O altă schim­ba­re asu­pra că­reia se re­vi­ne es­te cea re­fe­ri­toa­re la avi­zul con­sul­ta­tiv dat în ca­zul pro­cu­ro­ri­lor de rang înalt, ca­re ră­mâne în atri­bu­ţia Sec­ţi­ei de pro­cu­rori din CSM, nu la ple­nul CSM, aşa cum era în ordo­nan­ţa ini­ţia­lă de mo­di­fi­ca­re a le­gi­lor jus­ti­ţi­ei. De ase­me­nea, no­ul proi­ect de act nor­ma­tiv pro­pu­ne abro­ga­rea ar­ti­co­lu­lui 57, ali­neat 7, in­di­ce 1, ca­re in­ter­zi­cea de­le­ga­rea în func­ţii de vârf de la ni­ve­lul par­che­te­lor, res­pec­tiv: ”Pro­cu­ro­rii nu pot fi de­le­ga­ţi în func­ţi­i­le de con­du­ce­re din ca­drul par­che­te­lor pen­tru ca­re nu­mi­rea se fa­ce de Pre­şe­din­te­le Ro­mâni­ei”. Pre­ve­de­rea a fost con­tes­ta­tă dur de că­tre pro­cu­rori, DNA tran­smi­ţând că do­uă sec­ţii din ca­drul Di­rec­ţi­ei ră­mân, din ace­as­tă cau­ză, fă­ră pro­cu­rori-şe­fi. Ordo­nan­ţa de Urgen­ţă nr. 7, ca­re mo­di­fi­că le­gi­le jus­ti­ţi­ei, a fost cri­ti­ca­tă atât de sec­ţi­i­le pen­tru pro­cu­rori şi ju­de­că­tori din ca­drul CSM, cât şi de aso­cia­ţi­i­le de ma­gis­tra­ţi, aceş­tia re­pro­şând Gu­ver­nu­lui că nu au avut timp să con­sul­te ac­tul nor­ma­tiv, în con­di­ţi­i­le în ca­re proi­ec­tul a fost tri­mis la CSM cu doar o zi înain­te de adop­ta­re. De ase­me­nea, au fost şi pro­tes­te în ţa­ră împo­tri­va OUG 7, iar Opo­zi­ţia a so­li­ci­tat abro­ga­rea ac­tu­lui nor­ma­tiv şi a anun­ţat că va se­si­za Co­mi­sia de la Ve­ne­ţia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.