Ape­lul preșe­din­te­lui Fran­ţei pen­tru „o re­naște­re eu­ro­pe­a­nă“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne, Emma­nuel Ma­cron a do­rit să se adre­se­ze „ce­tățe­ni­lor Eu­ro­pei” prin­tr-o scri­soa­re di­fu­za­tă în 28 de lim­bi pe Fa­ce­book și pre­lua­tă de mari co­ti­di­e­ne, în ca­re a de­ta­liat proi­ec­te­le pe ca­re le va su­sți­ne.

Șe­ful sta­tu­lui fran­cez, în po­fi­da cri­zei „ves­te­lor gal­be­ne”, în po­fi­da ma­rii dez­ba­teri nați­o­na­le ca­re îi aca­pa­re­a­ză agen­da, a de­cis să se lan­se­ze în bă­tă­lia pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­pe­ne din 26 mai, un scru­tin ca­re se anu­nță de­ci­siv pen­tru con­ti­nen­tul eu­ro­pe­an, dar și pen­tru preșe­din­te­le Ma­cron. Da­că va ieși învin­gă­tor, va res­tau­ra în par­te le­gi­ti­mi­ta­tea sa pu­să în dis­cuție de pro­tes­ta­tari, iar da­că va eșua ca­pa­ci­ta­tea sa de a re­for­ma va fi slă­bi­tă în fața opo­za­nți­lor. Ma­cron a ex­pus cre­do-ul său pen­tru Eu­ro­pa și a pro­pus mai mul­te idei pen­tru vi­i­to­rul UE, ar­ti­cu­la­te în ju­rul a trei te­me: ”Apă­ra­rea li­ber­tății noas­tre”, „Pro­te­ja­rea con­ti­nen­tu­lui nos­tru”, „Re­gă­si­rea spi­ri­tu­lui pro­gre­su­lui”.

Va tre­bui să rein­ven­tăm po­li­tic, cul­tu­ral for­me­le ci­vi­li­zați­ei noas­tre într-o lu­me ca­re se tran­sfor­mă, afir­mă Ma­cron, aver­ti­zând că exis­tă o ur­ge­nță. „Ni­ci­o­da­tă du­pă al doi­lea răz­boi mon­dial Eu­ro­pa nu a fost atât de ne­ce­sa­ră. Ni­ci­o­da­tă Eu­ro­pa nu a fost atât de mult în pe­ri­col.” Bre­xit-ul es­te un sim­bol al cri­zei Eu­ro­pei, ca­re nu a pu­tut răs­pun­de ne­voii de pro­te­cție a po­poa­re­lor față de șo­cu­ri­le lu­mii con­tem­po­ra­ne. Ce es­te Eu­ro­pa? Un suc­ces is­to­ric, re­con­ci­li­e­rea unui con­ti­nent de­vas­tat într-un proi­ect ine­dit de pa­ce, de pros­pe­ri­ta­te și de li­ber­ta­te. Acest proi­ect, ara­tă Ma­cron, con­ti­nuă să ne pro­te­je­ze astă­zi. Ce ța­ră poa­te acți­o­na sin­gu­ră în fața stra­te­gi­i­lor agre­si­ve ale ma­ri­lor pu­teri? Ci­ne poa­te pre­tin­de că es­te su­ve­ran, sin­gur, față de gi­ga­nții in­for­ma­tici? Cum am re­zis­ta cri­ze­lor ca­pi­ta­lis­mu­lui fi­nan­ciar fă­ră eu­ro, ca­re es­te o fo­rță pen­tru între­a­ga Uni­u­ne? Eu­ro­pa nu es­te nu­mai o piață, es­te un proi­ect și nu tre­bu­ie ui­ta­tă ne­ce­si­ta­tea fron­ti­e­re­lor ca­re pro­te­je­a­ză și a va­lo­ri­lor ca­re unesc. Unii pre­tind că ne apă­răm in­den­ti­ta­tea ieșind din Eu­ro­pa, dar ci­vi­li­zația eu­ro­pe­a­nă ne reu­nește, ne eli­be­re­a­ză și ne pro­te­je­a­ză. „Ne aflăm într-un mo­ment de­ci­siv pen­tru con­ti­nen­tul nos­tru, mo­men­tul re­naște­rii eu­ro­pe­ne”, a su­bli­niat preșe­din­te­le fran­cez.

Prin­tre obi­ec­ti­ve­le pro­pu­se pen­tru „Apă­ra­rea li­ber­tăți­lor noas­tre” se nu­mă­ră cre­a­rea unei Age­nții eu­ro­pe­ne de pro­te­cție a de­mo­crați­i­lor, ca­re va fur­ni­za ex­pe­rți eu­ro­peni fi­e­că­rui stat mem­bru pen­tru pro­te­ja­rea pro­ce­su­lui său elec­to­ral con­tra ata­cu­ri­lor ci­ber­ne­ti­ce și ma­ni­pu­lă­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.