Con­cert co­ral de mu­zi­că fran­ce­ză

Co­rul Aca­de­mic Ra­dio – cea mai lon­ge­vi­vă for­ma­ţie vo­cal-sim­fo­ni­că din Ro­mânia, ca­re în 2019 împli­nește 79 de ani de la înfi­i­nța­re – pro­pu­ne pu­bli­cu­lui un con­cert spe­cial de mu­zi­că fran­ce­ză!

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los à cap­pel­la à cap­pel­la,

Inti­tu­lat su­ges­tiv „Hym­ne au So­leil“(„Imn închi­nat Soa­re­lui“), con­cer­tul pro­gra­mat joi, 7 mar­tie (ora 19.00), la Sa­la Ra­dio, es­te pre­zen­tat cu pri­le­jul Se­zo­nu­lui Ro­mânia-Fra­nța 2019, ce coin­ci­de cu Preșe­di­nția Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, dar și cu ce­le­bra­rea a do­uă cen­te­na­re: cel al Ma­rii Uniri (im­pli­cit al Ro­mâni­ei mo­der­ne), res­pec­tiv cen­te­na­rul sfârși­tu­lui Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial.

Con­ce­put la iniția­ti­va di­ri­jo­ru­lui co­ru­lui, Ci­prian Țuțu, eveni­men­tul cu­prin­de cre­ații sem­na­te de com­po­zi­tori fran­ce­zi ce­le­bri, pre­cum Ra­vel, De­bus­sy, Saint-Saëns, Go­u­nod, Fau­ré ș.a. Ală­turi de Co­rul Aca­de­mic Ra­dio îi veți aplau­da pe sce­na Să­lii Ra­dio și pe câți­va mem­bri ai for­mați­ei ca­re vor evo­lua în ro­luri so­lis­ti­ce: Ali­na Bo­so­vici – so­pra­nă, Ali­na Ge­or­ges­cu – mez­zo­so­pra­nă, Gi­u­lia­no Ghe­la­să, Cris­tian Pa­ras­chiv – te­nori, Cor­nel Po­pușoi – ba­ri­ton, Li­viu Ofițe­ru – per­cuție. Acom­pa­nia­men­tul pia­nis­tic va fi su­sți­nut de Car­men Săn­du­les­cu și Dan Sto­e­nes­cu. Invi­ta­ta spe­cia­lă a se­rii va fi ac­trița Le­tiția Vlă­des­cu.

„Sun­tem bu­cu­roși să adu­cem în ate­nția pu­bli­cu­lui un proi­ect pe ca­re l-am ima­gi­nat cu mai mult timp în ur­mă: un con­cert co­ral fra­nțu­zesc. Îl de­nu­mesc așa pen­tru că pro­gra­mul pro­pus înglo­be­a­ză cre­ații co­ra­le ale ma­ri­lor co­ra­liști fran­ce­zi din ce­le do­uă pe­ri­oa­de de glo­rie a mu­zi­cii co­ra­le fran­ce­ze (Re­naște­rea și se­co­lul XX). În plus, veți as­cul­ta și lu­crări ale unor com­po­zi­tori de altă nați­o­na­li­ta­te, ca­re au avut însă o strânsă le­gă­tu­ră sau afi­ni­ta­te cu mu­zi­ca fran­ce­ză. Veți pu­tea au­zi, așa­dar, so­no­ri­tăți ale mu­zi­cii im­pre­si­o­nis­te, sem­na­te de De­bus­sy, Ra­vel și Li­li Bo­u­lan­ger; mu­zi­că scri­să du­pă al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, apa­rți­nând com­po­zi­to­ri­lor Po­u­lenc, Mil­haud sau Hin­de­mith; o mos­tră re­nas­cen­tis­tă ofe­ri­tă prin in­ter­pre­ta­rea bi­ne­cu­nos­cu­tu­lui chan­son al lui Pi­er­re Pas­se­re­au, «Il est bel et bon». Nu în ul­ti­mul rând, veți pu­tea as­cul­ta câte­va te­me ale ve­chi­lor tru­veri me­di­e­va­li fran­ce­zi, ci­ta­te și pre­lu­cra­te de com­po­zi­to­rul ame­ri­can Le­o­nard Ber­nstein ca mu­zi­că de sce­nă la pi­e­sa de te­a­tru sem­na­tă de Je­an Ano­u­ilh – «The Lark/L’Alo­uet­te» («Ci­o­cârlia»), ca­re evo­că una din­tre fi­gu­ri­le em­ble­ma­ti­ce ale Fra­nței – Ioa­na d’Arc“, a de­cla­rat Ci­prian Țuțu, di­ri­jo­rul an­sam­blu­lui.

Di­ri­jor al Co­ru­lui Aca­de­mic Ra­dio din 2016, Ci­prian Țuțu a pro­pus o di­ver­si­fi­ca­re și o mo­der­ni­za­re a re­per­to­ri­u­lui an­sam­blu­lui. Năs­cut la Bra­şov, a ab­sol­vit cur­su­ri­le Fa­cul­tă­ţii de Mu­zi­că din orașul na­tal (spe­cia­li­za­rea Pe­da­go­gie mu­zi­ca­lă – Di­ri­jat cor aca­de­mic şi mas­te­rat în Sti­lis­ti­că di­ri­jo­ra­lă). În 2013 a sus­ţi­nut te­za de doc­to­rat în ca­drul Uni­ver­si­tă­ţii Na­ţi­o­na­le de Mu­zi­că Bu­cu­reş­ti, iar în 2015 a ab­sol­vit cur­su­ri­le pos­tdoc­to­ra­le din ca­drul Uni­ver­si­tății Tran­sil­va­nia din Brașov, având ca te­mă de cer­ce­ta­re „Vo­cea uma­nă și im­pli­cați­i­le ei în in­ter­pre­ta­rea co­ra­lă con­tem­po­ra­nă“.

Din anul 2000, Ci­prian Ţu­ţu es­te și di­ri­jor al Co­ru­lui „Ghe­or­ghe Di­ma“din Bra­şov. Acti­vi­ta­tea sa di­ri­jo­ra­lă cu­prin­de ma­ni­fes­tări ar­tis­ti­ce di­ver­se, de la spec­ta­co­le de ope­ră până la con­cer­te cu acom­pa­nia­ment, pre­cum şi vo­cal-sim­fo­ni­ce, în com­pa­nia unor im­por­tan­te or­ches­tre din ţa­ră şi din străi­nă­ta­te. Ca di­ri­jor al Co­ru­lui mixt „Ghe­or­ghe Di­ma“, a con­cer­tat în 2005 ală­turi de Orches­tra Fi­lar­mo­ni­cii „Dmi­tri Șos­ta­ko­vici“din San­kt-Pe­ter­sburg (în pro­gram: ora­to­ri­ul „Mat­thäus Pas­si­on“/„Pa­ti­mi­le du­pă Ma­tei“de J.S. Ba­ch), iar în 2007 a pre­zen­tat, ală­turi de Fi­lar­mo­ni­ca din Ro­ma, o lu­cra­re con­tem­po­ra­nă – ora­to­ri­ul „San Ca­mil­lo de Lel­lis“de Col­la­fran­ces­chi.

FOTO ALEXANDRU DOLEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.