Astra a dat lo­vi­tu­ra în Bă­nie

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Li­ga I la fot­bal a tras cor­ti­na pes­te se­zo­nul re­gu­lat cu o vic­to­rie neaștep­ta­tă a ce­lor de la Astra Gi­ur­giu, ca­re s-au im­pus pe te­re­nul Uni­ver­si­tății Crai­o­va cu sco­rul de 2-1. Olte­nii au pi­er­dut trei punc­te ex­trem de im­por­tan­te, într-un se­zon în ca­re și-au pro­pus să cu­ce­re­as­că ti­tlul și Cu­pa Ro­mâni­ei.

Du­pă o pri­mă re­pri­ză albă, olte­nii au des­chis sco­rul prin bos­nia­cul Kol­jic, în mi­nu­tul 49. În ul­ti­mul sfert de oră însă, oas­peții au lo­vit

de do­uă ori. Mai întâi prin al­ba­ne­zul Llu­la­ku, iar apoi Don­kor și-a in­tro­dus min­gea în pro­pria poar­tă, la o cen­tra­re de pe dre­ap­ta a lui Va­len­tin Ghe­or­ghe.

Re­vi­ri­men­tul Astrei Gi­ur­giu es­te cel puțin pa­ra­do­xal. Echi­pa și-a gă­sit sta­bi­li­ta­tea la ni­ve­lul băn­cii teh­ni­ce sub co­man­da unui an­tre­nor dat afa­ră de Bo­toșani, Cos­tel Ena­che. Gi­ur­gi­u­venii au 10 me­ci­uri fă­ră înfrânge­re și au ter­mi­nat se­zo­nul re­gu­lat pe lo­cul al pa­tru­lea, cu 42 de punc­te. Ali­bec a avut și el o crește­re de for­mă fan­tas­ti­că, fi­ind li­de­rul ex­po­ne­nțial de ca­re avea ne­voie o echi­pă pre­cum Astra Gi­ur­giu.

Ce­le do­uă echi­pe se vor re­ve­dea luni, 11 mar­tie, cu înce­pe­re de la ora 20.00, în pri­ma eta­pă a play-of­fu­lui, tot în Bă­nie. Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va are 23 de punc­te, fi­ind be­ne­fi­cia­ra ro­tun­ji­rii în fa­voa­re, în timp ce Astra Gi­ur­giu abor­de­a­ză a do­ua par­te a cam­pi­o­na­tu­lui cu 21 de punc­te.

Ce­le do­uă echi­pe sunt ca­li­fi­ca­te și în se­mi­fi­na­le­le Cu­pei Ro­mâni­ei, fa­ză a că­rei tra­ge­re la so­rți are loc în ace­as­tă di­mi­neață,la Ca­sa Fot­ba­lu­lui.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.