Edu­ca­ţia se­xua­lă prin por­no­gra­fie dis­tru­ge co­pi­ii

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­el Po­pa

C„on­si­der că ma­te­ria­le­le por­no­gra­fi­ce con­tri­bu­ie la crește­rea ni­ve­lu­lui de in­for­ma­re a ce­lor ce le uti­li­ze­a­ză“– ace­as­tă afir­mație ex­pli­ci­tă o fa­ce di­rec­to­rul de for­ma­tori se­xua­li ca­re pre­gă­tesc vi­i­to­rii pro­fe­sori de edu­cație se­xua­lă, într-un fil­mu­leț pu­bli­cat de Re­cor­der. Doi ti­neri pro­fe­sori se ri­di­că și apro­bă afir­mația – ei con­si­de­ră că por­no­gra­fia fa­ce bi­ne. Ei și alții ca ei ne vor edu­ca co­pi­ii, în șco­li, în ma­te­rie de edu­cație se­xua­lă.

„Con­si­der că ma­te­ria­le­le por­no­gra­fi­ce con­tri­bu­ie la crește­rea ni­ve­lu­lui de in­for­ma­re a ce­lor ce le uti­li­ze­a­ză” – ace­as­tă afir­mație ex­pli­ci­tă o fa­ce di­rec­to­rul de for­ma­tori se­xua­li ca­re pre­gă­tesc vi­i­to­rii pro­fe­sori de edu­cație se­xua­lă, într-un fil­mu­leț pu­bli­cat de Re­cor­der.

Doi ti­neri pro­fe­sori se ri­di­că și apro­bă afir­mația – ei con­si­de­ră că por­no­gra­fia fa­ce bi­ne. Ei și alții ca ei ne vor edu­ca co­pi­ii, în șco­li, în ma­te­rie de edu­cație se­xua­lă.

Proi­ec­tul es­te inti­tu­lat „Pen­tru fe­te și băi­eți” și es­te des­fășu­rat de aso­ciația Ti­neri pen­tru Ti­neri. Prin acest proi­ect, 150 de di­ri­gi­nți de la cla­se­le a șap­tea și a op­ta sunt in­stru­iți să coor­do­ne­ze ac­ti­vi­tăți cu ele­vii des­pre edu­cație se­xua­lă, nu­mi­tă eu­fe­mis­tic

„să­nă­ta­tea re­pro­du­ce­rii”.

Des­ti­na­ta­rii aces­tui proi­ect sunt co­pii de 10-12 ani. Proi­ec­tul es­te fi­na­nțat de Kau­fland, cu spri­ji­nul Fun­dați­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea So­ci­e­tății Ci­vi­le și es­te pro­mo­vat de si­te-ul Re­cor­der.

Ma­te­ria­lul a stârnit de­ja re­a­cți­i­le ne­ga­ti­ve ale pă­ri­nți­lor. În ma­te­rial mai ve­dem cum co­pii de 10 ani sunt evi­dent stânje­niți când li se vor­bește des­pre „eja­cu­la­re”, „or­ga­ne ge­ni­ta­le” și ho­mo­se­xua­li­ta­te.

Por­no­gra­fia on­li­ne: „E ca și cum am fi cre­at o he­roi­nă de 100 de ori mai pu­ter­ni­că“

În ce­ea ce pri­vește con­su­mul de por­no­gra­fie on­li­ne, ace­as­ta es­te nu­mi­tă „no­ul drog” – iar une­le cer­ce­tări ara­tă că por­no­gra­fia ar pu­tea avea efec­te com­pa­ra­bi­le chiar cu ce­le ale unor dro­guri chi­mi­ce. Într-o de­cla­rație fă­cu­tă

în 2004 în fa­ţa Con­gre­su­lui SUA, dr. Je•rey Sa­ti­no­ver, fost pro­fe­sor de psi­hia­trie la Uni­ver­si­ta­tea Ya­le, aver­ti­za în le­gă­tu­ră cu por­no­gra­fia pe in­ter­net: „Oda­tă cu in­ten­si­fi­ca­rea uti­li­ză­rii com­pu­te­ru­lui, sis­te­mul de li­vra­re pen­tru acest sti­mul adic­tiv a de­venit aproa­pe de ne­o­prit. E ca și cum am fi cre­at o for­mu­lă de he­roi­nă de 100 de ori mai pu­ter­ni­că, ce poa­te fi fo­lo­si­tă în in­ti­mi­ta­tea pro­pri­u­lui că­min, in­jec­ta­bi­lă di­rect în crei­er prin in­ter­me­di­ul ochi­lor. Acum es­te dis­po­ni­bi­lă în can­ti­tă­ţi ne­li­mi­ta­te prin­tr-o re­ţea de dis­tri­bu­ţie ca­re crește de la si­ne, ri­di­ca­tă în slă­vi ca ar­tă și pro­te­ja­tă de Con­sti­tu­ţie” (sub um­bre­la drep­tu­lui la li­be­ra ex­pri­ma­re).

Prin­tre efec­te­le ne­ga­ti­ve ale con­su­mu­lui de por­no­gra­fie on­li­ne se nu­mă­ră mo­di­fi­ca­rea re­lați­i­lor afec­ti­ve nor­ma­le, trau­ma­ti­za­rea co­pi­i­lor și a ti­ne­ri­lor ca­re con­su­mă astfel

de ma­te­ria­le foar­te gra­fi­ce și ex­pli­ci­te, apa­riția han­di­ca­pu­lui se­xual, de­gra­da­rea fe­mei­lor, ca­re ajung să fie pri­vi­te și tra­ta­te ca sim­ple obi­ec­te se­xua­le. Por­no­gra­fia dis­tru­ge ino­ce­nța co­pi­lă­ri­ei, pro­du­ce de­viații se­xua­le, pro­pa­gă „mi­tul vi­o­lu­lui” prin­tre con­su­ma­tori, e un ca­ta­li­za­tor pen­tru pro­pa­ga­rea bo­li­lor cu tran­smi­te­re se­xua­lă. De ase­me­nea, su­pras­ti­mu­la­rea se­xua­lă pro­du­să de por­no­gra­fie con­du­ce la epu­i­za­rea se­xua­lă, la de­re­gla­rea și de­gra­da­rea sis­te­mu­lui ner­vos, la an­xi­e­ta­te, sti­mă de si­ne scă­zu­tă, de­pre­sie și de­pen­de­nță.

De­se­ori, por­no­gra­fia ia for­me foar­te vi­o­len­te, iar con­su­ma­to­rii par­ti­ci­pă, em­pa­tic, la bat­jo­cu­ră, vi­ol și tor­tu­ră, și la ac­te de de­gra­da­re fi­zi­că și mo­ra­lă a fe­mei­lor. Nu întâmplă­tor, în Occi­dent es­te alar­man­tă crește­rea ex­po­ne­nția­lă a nu­mă­ru­lui agre­si­u­ni­lor se­xua­le în rândul co­pi­i­lor și

al ado­les­ce­nți­lor – crește­re aso­cia­tă di­rect cu con­su­mul de por­no­gra­fie. Efec­te­le dis­truc­ti­ve ale de­pen­de­nței de por­no­gra­fie afec­te­a­ză re­lați­i­le de fa­mi­lie și de­te­ri­o­re­a­ză tex­tu­ra so­ci­e­tății.

În sens mai larg, se­xua­li­ta­tea es­te pro­mo­va­tă, în astfel de pro­gra­me de „edu­cație se­xua­lă”, ca o for­mă de en­ter­tain­ment sau de sport. Re­lați­i­le se­xua­le sunt, astfel, di­so­cia­te de di­men­si­u­nea lor afec­ti­vă. Ace­as­tă abor­da­re re­du­ce se­xua­li­ta­tea la plă­ce­re, iar par­te­ne­rul es­te tran­sfor­mat într-un sim­plu mij­loc pen­tru atin­ge­rea unui scop egoist. Com­bi­nat cu per­ver­si­u­ni­le se­xua­le pro­mo­va­te de por­no­gra­fie, se­xua­li­ta­tea „li­be­ra­li­za­tă” și dis­tro­fi­că se mișcă un­de­va în zo­na pa­to­lo­gi­cu­lui. Ace­as­tă for­mă de „sport”, pro­pu­să ti­ne­ri­lor ca an­ti­de­pre­siv și drog ex­ta­tic, nu are ab­so­lut ni­mic în co­mun cu dra­gos­tea, deși es­te împa­che­ta­tă în mod frau­du­los

ca un răs­puns gre­fat pe do­ri­nța le­gi­ti­mă a tână­ru­lui sau a omu­lui de a iu­bi și pe in­stinc­tul de a pro­crea.

Sex ed – ve­hi­cul pen­tru agen­de­le ex­tre­mis­te

Exci­tația in­du­să de se­xul de­cu­plat de re­lația afec­ti­vă, pro­prie por­no­gra­fi­ei, es­te o ex­ci­tație fă­ră fi­na­li­ta­te. Du­bla­tă de ob­se­sia fan­tas­me­lor por­no­gra­fi­ce, ace­as­ta ră­pește li­niștea men­ta­lă, in­du­când iras­ci­bi­li­ta­te, an­xi­e­ta­te, de­pre­sie și alte pro­ble­me neu­ro­na­le (de exem­plu, pro­ble­me de me­mo­rie și de ate­nție). Es­te o ca­le de pe ca­re co­pi­ii și ado­les­ce­nții mult mai fra­gi­li psi­ho­lo­gic, aflați încă în for­ma­re și ima­turi emoți­o­nal, nu mai pot ieși fă­ră trau­me pro­fun­de. Es­te un joc cu hor­mo­nii și cu neu­ro­tran­smiță­to­rii pro­prii în ca­re ne bul­ver­săm sis­te­mul ner­vos, ne ba­tem joc de între­gul nos­tru trup și psi­hic.

Tra­tând se­xua­li­ta­tea afa­ră din con­tex­tul fi­resc al re­lați­o­nă­rii, ca pe o ches­ti­u­ne de en­ter­tain­ment, se­xua­li­ta­tea es­te, așa­dar, rup­tă de mo­de­le­le mo­ra­le, cul­tu­ra­le și spi­ri­tua­le în ca­re ace­as­ta es­te in­te­gra­tă. Ce sens va avea, pen­tru ti­ne­rii și ado­les­ce­nții ca­re sunt ex­puși la astfel de pro­gra­me, o po­ves­te de dra­gos­te pre­cum „Ro­meo și Ju­li­e­ta“? Ea va de­ve­ni cu to­tul de neînțe­les pen­tru acești co­pii foar­te cu­ri­oși să pă­trun­dă mis­te­re­le „teh­ni­ce” ale iu­bi­rii adul­te. Așa­dar, o astfel de abor­da­re es­te foar­te de­par­te de o înțe­le­ge­re re­a­lă a tai­nei iu­bi­rii între un băr­bat și o fe­meie, ba­za­tă pe ega­li­ta­tea soți­lor și pe res­pec­tul re­ci­proc din­tre aceștia – așa cum es­te ea împli­ni­tă în ca­drul fa­mi­li­ei.

Vom sfârși, astfel, nu cu mai mul­tă uma­ni­ta­te, ci cu mai puți­nă – cu o uma­ni­ta­te mai sim­plă și mai să­ra­că. La pa­chet cu mul­te alte pro­ble­me afe­ren­te aces­tei se­xua­li­zări a iu­bi­rii nean­ga­ja­te: crește­rea nu­mă­ru­lui de agre­si­uni se­xua­le în rândul co­pi­i­lor și ado­les­ce­nți­lor, crește­rea nu­mă­ru­lui de vi­o­luri că­ro­ra le cad vic­ti­me ti­ne­re­le fe­mei, încu­ra­ja­rea tra­fi­cu­lui de per­soa­ne și de co­pii ca­re ali­men­te­a­ză in­dus­tria por­no­gra­fi­că, răs­pândi­rea de­pre­si­ei și a altor bo­li aso­cia­te cu con­su­mul de por­no­gra­fie, des­tră­ma­rea unor re­lații și a unor fa­mi­lii etc.

Nu tre­bu­ie mi­ni­ma­li­zat nici ris­cul tran­sfor­mă­rii orei de edu­cație se­xua­lă în ve­hi­cul pen­tru agen­de­le ex­tre­mis­te la ma­re mo­dă, pre­cum fa­mi­lia­ri­za­rea co­pi­i­lor cu te­o­ri­i­le gen­der, cu prac­ti­ci­le

se­xua­le „alter­na­ti­ve” și cu agen­da LGBTQ.

Ia­tă doar câte­va din­tre efec­te­le „be­ne­fi­ce” ale con­su­mu­lui de por­no­gra­fie și ale „edu­cați­ei se­xua­le”, pe ca­re pa­re să le lau­de și să le pro­mo­ve­ze Re­cor­der.

Edu­cația se­xua­lă și sar­ci­ni­le ne­do­ri­te în rândul ado­les­cen­te­lor

Ar pu­tea însă ca ace­as­tă edu­cație se­xua­lă să ai­bă to­tuși efec­te be­ne­fi­ce – și să du­că la o scă­de­re a sar­ci­ni­lor ne­do­ri­te în rândul ado­les­cen­te­lor, sau la re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de avor­turi?

În 1972, Co­le­gi­ul Re­gal al Obste­tri­ci­e­ni­lor și Gi­ne­co­lo­gi­lor din Anglia (RCOG) din Ma­rea Bri­ta­nie a pu­bli­cat un ra­port des­pre sar­ci­ni­le ne­pla­ni­fi­ca­te. Prin­tre re­co­man­dă­ri­le aces­tu­ia, pu­se în apli­ca­re de un gu­vern coo­pe­rant, se nu­mă­rau li­be­ra­li­za­rea con­tra­ce­pți­ei in­di­fe­rent de vârstă sau veni­turi, pre­cum și in­tro­du­ce­rea edu­cați­ei se­xua­le în șco­li. În 1991 si­tuația nu se îmbu­nă­tăți­se, iar ace­lași co­le­giu al me­di­ci­lor gi­ne­co­lo­gi a pu­bli­cat un al doi­lea ra­port, ca­re re­cu­noștea eșe­cul pri­mei iniția­ti­ve. Prin­ci­pa­la so­luție re­co­man­da­tă, pre­lua­tă de gu­vern cu ma­re tam-tam în pre­să, a fost să se fa­că mai mul­tă edu­cație se­xua­lă în șco­li și con­tra­ce­pția să de­vi­nă și mai ac­ce­si­bi­lă de­cât era de­ja.

La fi­ne­le ani­lor 1990, pro­ble­ma spe­ci­fi­că a sar­ci­nii la ado­les­cen­te de­veni­se atât de gra­vă încât gu­ver­nul a înce­put să lu­cre­ze la o stra­te­gie de abor­da­re. Ra­por­tul „Sar­ci­na la ado­les­ce­nță“, ca­re lan­sa

no­ua cam­pa­nie, avea o pre­față scri­să de însuși To­ny Blair, în ca­re aces­ta de­plângea fap­tul că Ma­rea Bri­ta­nie avea cea mai ma­re ra­tă din Eu­ro­pa în ce­ea ce pri­vește sar­ci­na la ado­les­cen­te, un re­cord cu ca­re nu se pu­tea mândri. S-au chel­tu­it foar­te mu­lți bani, con­tra­ce­pția a de­venit și mai ac­ce­si­bi­lă, cu alte și alte pro­du­se nou-lan­sa­te, iar în șco­li s-au in­tro­dus ma­te­ria­le agre­si­ve de edu­cație se­xua­lă. Ma­te­ria­le­le ve­chi au fost, în ce­le mai mul­te ca­zuri, dis­tru­se.

Sin­gu­re­le efec­te be­ne­fi­ce au apă­rut atunci când, pe fon­dul cri­zei eco­no­mi­ce, au fost sis­ta­te, din lip­să de fon­duri, pro­gra­me­le de edu­cație se­xua­lă în anu­mi­te re­gi­uni din Ma­rea Bri­ta­nie. Pen­tru pri­ma oa­ră, s-a con­sta­tat o scă­de­re a nu­mă­ru­lui de sar­cini ne­do­ri­te în rândul ado­les­cen­te­lor. Așa­dar, de­par­te de a re­zol­va pro­ble­me­le co­la­te­ra­le pro­du­se de „re­vo­luția se­xua­lă”, edu­cația se­xua­lă ex­pli­ci­tă pen­tru co­pii și ado­les­ce­nți pro­du­ce efec­tul con­trar.

Expli­cația es­te ace­ea că edu­cația se­xua­lă ex­pli­ci­tă poa­te re­du­ce ris­cul de sar­ci­nă pen­tru ac­te se­xua­le ca­re ar fi avut loc ori­cum, dar crește, în ace­lași timp, ris­cul de sar­cini în rândul ado­les­cen­ţi­lor, ca­re sunt con­vi­nși, pe ba­za fi­lo­so­fi­ei pro­mo­va­te de „sex ed”, fie să înce­a­pă să fa­că sex, fie să fa­că sex mai frec­vent.

În fapt, ace­as­tă „edu­cație se­xua­lă” ex­pli­ci­tă es­te par­te a pro­ble­mei – da­că nu e chiar una din­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze ale pro­ble­mei.

Proi­ec­te­le de edu­cație se­xua­lă ex­pli­ci­tă, fă­ră avi­zul MEN

Ca­re es­te ba­za le­ga­lă con­form că­reia aso­ciații pre­cum „Ti­neri pen­tru Ti­neri“pot in­tra în șco­li cu astfel de pro­gra­me? Plat­for­ma Acti­veNews a in­ter­pe­lat Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și a aflat că, pen­tru a in­tra în șco­li, es­te su­fi­ci­ent ca astfel de ONG-uri să in­for­me­ze con­du­ce­rea și să obți­nă acor­dul pă­ri­nți­lor. Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te de Acti­veNews, proi­ec­te­le de pro­gra­me șco­la­re ca­re nu fac par­te din ofer­ta nați­o­na­lă, cum es­te ca­zul edu­cați­ei se­xua­le, nu au ne­voie de avi­zul MEN.

Să nu ui­tăm nici fap­tul că sis­te­mul de edu­cație în an­sam­blu și ca­li­ta­tea ac­tu­lui edu­cați­o­nal și a cor­pu­lui pro­fe­so­ral sunt cri­ti­ca­te, în pre­zent, pe sca­ră lar­gă. Pro­gra­ma es­te de­ja și așa foar­te încăr­ca­tă – și la ea ar ur­ma să adău­găm încă o dis­ci­pli­nă pre­da­tă ci­ne știe cum (fil­mu­lețul Re­cor­der ne ofe­ră câte­va in­di­cii în acest sens) și de ci­ne știe de ci­ne (fil­mu­lețul Re­cor­der ne ofe­ră, ia­răși,

câte­va in­di­cii). Într-o ma­te­rie pro­fund con­tro­ver­sa­tă, ca­re adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui pă­ri­nți­lor de a-și edu­ca co­pi­ii în con­for­mi­ta­te cu pro­pri­i­le va­lori. Așa­dar, toa­te aces­tea nu vor fa­ce de­cât să am­pli­fi­ce ne­mu­lțu­mi­ri­le de­ja exis­ten­te în sis­te­mul de învăță­mânt.

Aso­ciația „Ti­neri pen­tru Ti­neri“a pre­gă­tit și alte ma­te­ria­le „di­dac­ti­ce” (ide­o­lo­gi­ce) ex­trem de con­tro­ver­sa­te. Prin­tre aces­tea se nu­mă­ră un cai­et de curs pen­tru gim­na­ziu în ca­re se afir­mă că „iden­ti­ta­tea de gen re­pre­zin­tă mo­dul cum fi­e­ca­re in­di­vid se per­ce­pe din punct de ve­de­re bi­o­lo­gic, ca băr­bat sau ca fe­meie” – așa­dar, că ge­nul es­te în ca­pul nos­tru. Am vă­zut de­ja un­de con­du­ce ace­as­tă ide­o­lo­gie, în alte țări în ca­re ea a fost im­ple­men­ta­tă, în edu­cație. Un co­ro­lar al dog­mei es­te ide­ea că exis­tă băr­bați pri­zo­ni­eri în cor­pul unei fe­mei, și fe­mei pri­zo­ni­e­re în cor­pul unui băr­bat.

So­luția re­co­man­da­tă pe sca­ră lar­gă in­clu­siv co­pi­i­lor și ado­les­ce­nți­lor în sis­te­me­le de învăță­mânt ide­o­lo­gi­za­te es­te, de re­gu­lă, re­pre­zen­ta­tă de tra­ta­ment cu hor­moni și ope­rație de schim­ba­re de sex efec­tua­te cât mai re­pe­de; ori­ce ches­ti­o­na­re a aces­tei dog­me es­te „tran­sfo­bie” (ru­dă apro­pia­tă cu ho­mo­fo­bia). Co­pi­i­lor li se mai atra­ge ate­nția că nu exis­tă „ade­văr” sau „răs­pun­suri co­rec­te” în pro­ble­me ca­re pri­vesc va­lo­ri­le fun­da­men­ta­le ale fa­mi­li­ei – sin­gu­rul ade­văr fi­ind ace­la că ge­nul es­te în ca­pul nos­tru. Par­te­ner es­te, și în acest proi­ect, tot Kau­fland.

Iar toa­tă ace­as­tă îndoc­tri­na­re ar tre­bui să le for­me­ze co­pi­i­lor „abi­li­tăți pen­tru viață” și să le dea „o sta­re de bi­ne”.

Așa­dar, ches­ti­u­nea edu­cați­ei se­xua­le poa­te să fie abor­da­tă în trei fe­luri. În pri­mul rând, ig­no­ra­rea com­ple­tă a pro­ble­me­lor și lă­sa­rea co­pi­i­lor fă­ră nici o îndru­ma­re în cul­tu­ra por­no­gra­fi­că sau hi­per­se­xua­li­za­tă a zi­le­lor noas­tre. În al doi­lea rând, abor­da­rea se­xua­li­tății prin pris­ma „sex ed” și a pro­mo­to­ri­lor ide­o­lo­gi­i­or ra­di­ca­le ale re­vo­luți­ei se­xua­le – așa cum fac „Ti­neri pen­tru Ti­neri“și Re­cor­der. În al trei­lea rând, abor­da­rea edu­cați­ei se­xua­le în con­tex­tul re­lați­o­nă­rii și al mo­ra­li­tății, și prin pris­ma con­vin­ge­ri­lor pă­ri­nți­lor des­pre viața bu­nă. Pri­ma abor­da­re și în spe­cial cea de-a do­ua pro­duc, așa cum am vă­zut, re­zul­ta­te de­zas­tru­oa­se. Nu ne ră­mâne de­cât să ale­gem cea de-a treia abor­da­re, ca­re es­te exact opu­sul unei edu­cații se­xua­le „por­no­gra­fi­ce” – o edu­cație ca­re îi aver­ti­ze­a­ză și îi pre­gă­tește pe ti­neri să înfrun­te in­clu­siv pe­ri­co­le­le hi­per­se­xua­li­ză­rii și ale por­no­gra­fi­ei.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.