Cum o apă­ră Mo­ni­ca Ma­co­vei pe Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si

Romania Libera - - Prima Pagina - Eu­gen Pă­trașcu

Mo­ni­ca Ma­co­vei le-a tran­smis co­le­gi­lor din PE un me­saj de su­sți­ne­re pen­tru Lau­ra Co­druța Köve­si în com­pe­tiția pen­tru pos­tul de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an. Ma­co­vei cri­ti­că ci­ta­rea lui Köve­si de că­tre Se­cția Spe­cia­lă în zi­ua reu­ni­u­nii PE, deși în tre­cut su­sți­nea că pro­cu­ro­rii nu tre­bu­ie să se ghi­de­ze du­pă eveni­men­te­le exter­ne.

Eu­ro­par­la­men­ta­rul Mo­ni­ca Ma­co­vei le-a tran­smis, prin­tr-un e-mail, co­le­gi­lor din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an că, la o zi du­pă ce Co­mi­sia LIBE a pla­sat-o pe pri­mul loc în com­pe­tiția pen­tru con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an, Köve­si a fost con­vo­ca­tă din nou de că­tre Se­cția Spe­cia­lă pen­tru an­che­ta­rea ma­gis­trați­lor pe 7 mar­tie. Or, pe 7 mar­tie Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an ur­me­a­ză să sta­bi­le­as­că echi­pa ca­re va re­pre­zen­ta in­sti­tuția în ne­go­ci­e­ri­le cu Con­si­li­ul Eu­ro­pe­an pen­tru vi­i­to­rul șef al Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an. Cri­ti­ca adu­să de Ma­co­vei aces­tei si­tuații re­pre­zin­tă, de fapt, o mos­tră

de du­blu lim­baj. În tre­cut, ori de câte ori un po­li­ti­cian era con­vo­cat la DNA în pe­ri­oa­da unui eveni­ment im­por­tant, ta­bă­ra pro-Ma­co­vei su­sți­nea că pro­cu­ro­rii nu își fac ca­len­da­rul în fun­cție de eveni­men­te­le exter­ne. Așa s-a întâmplat, de pil­dă, când pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a fost che­mat la DNA în mo­men­tul în ca­re Opo­ziția a anu­nțat o moți­u­ne de cen­zu­ră împo­tri­va sa. Așa s-a întâmplat când DNA a înce­put an­che­ta­rea lui Lu­do­vic Orban, toc­mai când aces­ta își înce­pu­se cam­pa­nia pen­tru Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, scoțându-l, prac­tic, din cur­să.

Ci­ta­te din Köve­si

Mo­ni­ca Ma­co­vei le mai tran­smi­te eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor că Se­cția Spe­cia­lă îi an­che­te­a­ză și pe Frans Tim­mer­mans, prim-vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, și pe Ve­ra Ju­ro­va, co­mi­sar eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiție, în le­gă­tu­ră cu „pre­su­pu­sa fal­si­fi­ca­re“a Ra­por­tu­lui MCV. Într-o con­fe­ri­nță de pre­să, pe 28 fe­brua­rie, preșe­din­te­le Se­cți­ei Spe­cia­le a anu­nțat că va con­ti­nua să-i in­ves­ti­ghe­ze pe Tim­mer­mans și Ju­ro­va, chiar da­că aceștia au imu­ni­ta­te.

Ma­co­vei me­nți­o­nea­ză și o se­rie de de­cla­rații fă­cu­te de Lau­ra Co­druța Köve­si într-un re­cent in­ter­viu. „Am înțe­les că in­ves­ti­gația ac­tua­lă a înce­put chiar înain­te să merg la au­di­e­ri­le din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, deși do­sa­rul fu­se­se des­chis de un an de zi­le. O altă coin­ci­de­nță s-a întâmplat la întoar­ce­re. Am venit din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an și am pri­mit o altă ci­tație, pen­tru când? Pen­tru 7 mar­tie“, afir­mă Köve­si în in­ter­viu, cu tri­mi­te­re la coin­ci­de­nța din­tre ce­le do­uă da­te.

În ul­ti­ma săp­tă­mână, ju­de­că­to­rii și pro­cu­ro­rii din Ro­mânia au pro­tes­tat împo­tri­va ata­cu­ri­lor Gu­ver­nu­lui la adre­sa sis­te­mu­lui ju­di­ciar, me­nți­o­nea­ză

Ma­co­vei. În ace­lași timp, în pre­sa in­ter­nați­o­na­lă au apă­rut ar­ti­co­le în ca­re sunt lău­da­te ca­li­tăți­le pro­fe­si­o­na­le ale Lau­rei Co­druța Köve­si. Ma­co­vei le-a tri­mis eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor lin­kuri la ar­ti­co­le pe ace­as­tă te­mă apă­ru­te în Le Mon­de, Fi­nan­cial Ti­mes și L’Echo. Sub ti­tlul „Ale­ge­rea unui pro­cu­ror ro­mân pen­tru a con­du­ce Par­che­tul Eu­ro­pe­an ar fi un sim­bol pu­ter­nic“, Le Mon­de ex­pli­că de ce ar pu­tea Köve­si „să de­vi­nă pri­mul ro­mân într-o fun­cție im­por­tan­tă în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă“. Fi­nan­cial Ti­mes a pu­bli­cat un ar­ti­col po­tri­vit că­ru­ia Lau­ra Co­druța Köve­si es­te cea po­tri­vi­tă pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al Eu­ro­pei.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.