CE SPU­NE MEN

Romania Libera - - Special -

Re­pre­zen­ta­nții Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN) au ex­pli­cat pen­tru RO­MÂNIA LI­BE­RĂ că așa-in­ti­tu­la­tul „Cai­et pen­tru ele­vi” nu re­pre­zin­tă un ma­nual șco­lar și nici mă­car un au­xi­liar.Cai­e­tul nu a fost apro­bat de MEN.De ase­me­nea,pen­tru a fi dis­tri­bu­it în șco­li es­te ne­voie fie de un par­te­ne­riat încheiat cu Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei (pen­tru a fi dis­tri­bu­it la ni­vel nați­o­nal),ce­ea ce nu exis­tă,din in­for­mați­i­le ofe­ri­te de MEN,fie de un par­te­ne­riat cu in­spec­to­ra­tul șco­lar,fie de un acord cu di­re­cți­u­nea uni­tății de învăță­mânt.

S-ar pu­tea con­sta­ta o încăl­ca­re a le­gis­lați­ei în vi­goa­re, de­oa­re­ce ma­te­ria­lul dis­tri­bu­it ele­vi­lor,în uni­ta­tea de învăță­mânt,nu res­pec­tă pro­gra­ma șco­la­ră și nu se adre­se­a­ză ca­te­go­ri­ei nor­ma­le de vârstă.

Un ca­dru di­dac­tic nu poa­te încheia însă un par­te­ne­riat fă­ră să obți­nă acor­dul con­du­ce­rii uni­tății de învăță­mânt.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.195 din ROFUIP, „uni­tă­ţi­le de învă­ţă­mânt încheie pro­to­coa­le de par­te­ne­riat cu or­ga­ni­za­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le, uni­tă­ţi me­di­ca­le,po­li­ţie,jan­dar­me­rie,in­sti­tu­ţii de cul­tu­ră,aso­cia­ţii con­fe­si­o­na­le,alte or­ga­nis­me,în ve­de­rea atin­ge­rii obi­ec­ti­ve­lor edu­ca­ţi­o­na­le sta­bi­li­te prin proi­ec­tul de dez­vol­ta­re in­sti­tu­ţi­o­na­lă/pla­nul de ac­ţi­u­ne al uni­tă­ţii de învă­ţă­mânt. Pro­to­co­lul con­ţi­ne pre­ve­deri cu pri­vi­re la res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le păr­ţi­lor im­pli­ca­te,cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor le­ga­le în vi­goa­re. (…) Re­pre­zen­tan­ţii pă­rin­ţi­lor,tu­to­ri­lor sau sus­ţi­nă­to­ri­lor le­ga­li se vor im­pli­ca di­rect în bu­na de­ru­la­re a ac­ti­vi­tă­ţi­lor din ca­drul par­te­ne­ria­te­lor ce se de­ru­le­a­ză în uni­ta­tea de învă­ţă­mânt”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.