„Ero­ul din Apu­seni“, no­ul șef al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Tran­splant

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Dr. Ra­du Zam­fir a fost nu­mit prin Ordin al mi­nis­tru­lui Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, în func­ţia de di­rec­tor exe­cu­tiv la Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Tran­splant (ANT). Me­di­cul es­te cu­nos­cut opi­ni­ei pu­bli­ce ca su­pra­vi­e­ţu­i­tor al ac­ci­den­tu­lui avia­tic din Apu­seni din 2014.

No­ul di­rec­tor, dr. Ra­du Zam­fir, es­te doc­tor în me­di­ci­nă, ates­tat în chi­rur­gie he­pa­to-bi­lio-pan­cre­a­ti­că și chi­rur­gie on­co­lo­gi­că și de­ţi­ne o di­plo­mă eu­ro­pe­a­nă de tran­splant pen­tru pre­le­va­re mul­ti­or­gan. Mi­nis­trul Pin­tea a ex­pli­cat de­ci­zia nu­mi­rii lui Ra­du Zam­fir ca di­rec­tor exe­cu­tiv al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Tran­splant (ANT), în lo­cul Ancăi Mu­reșan, prin fap­tul că “lu­cru­ri­le nu mer­ge­au” în con­for­mi­ta­te cu stra­te­gia mi­nis­te­ru­lui: “Am con­si­de­rat că es­te ne­ce­sar să fa­cem aces­te schim­bări. Lu­cru­ri­le nu au mers în di­rec­ţia în ca­re eu, per­so­nal, și stra­te­gia Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii o ce­rem”.

Scan­da­luri în lanţ

De alt­fel, ANT s-a aflat în cen­trul unor scan­da­luri în ul­ti­mii ani, foștii șe­fi fi­ind acu­za­ţi de lip­să de tran­spa­ren­ţă, dar și de întârzi­e­rea re­a­li­ză­rii unui re­gis­tru na­ţi­o­nal al tran­splan­tu­ri­lor în Ro­mânia, în con­tex­tul în ca­re ţa­ra noas­tră se con­frun­tă cu un nu­măr re­dus de do­na­tori de or­ga­ne,lip­sa unor re­gu­li cla­re în alo­ca­rea de or­ga­ne și lip­sa spe­cia­liști­lor ca­re pot re­a­li­za

tran­splan­turi. Mai mult, ţa­ra noas­tră a fost acu­za­tă că nu res­pec­tă con­di­ţi­i­le acor­du­lui cu Eu­ro­tran­splant (o or­ga­ni­za­ţie cu se­di­ul în Olan­da, din ca­re fac par­te șap­te ţări: Aus­tria, Bel­gia, Croa­ţia, Ger­ma­nia, Unga­ria, Lu­xem­burg, Olan­da și Slo­venia), ca­re le per­mi­te pa­ci­en­ţi­lor ce nu pot fi tran­splan­ta­ţi în Ro­mânia din cau­za mul­ti­ple­lor com­pli­ca­ţii să poa­tă efec­tua

tran­splan­turi în străi­nă­ta­te.

Fos­tul șef al Agen­ţi­ei, ca­re a avut un man­dat de doar opt luni, dr. Anca Mu­reșan, a fost acu­zat, po­tri­vit unui au­dit in­tern co­man­dat la ANT de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, că ar fi co­mis ile­ga­li­tă­ţi ju­ri­di­ce și ar fi fă­cut de­con­turi din ba­nii Agen­ţi­ei pen­tru fac­turi per­so­na­le. Ante­ri­or nu­mi­rii aces­teia în frun­tea in­sti­tu­ţi­ei, fos­tul di­rec­tor exe­cu­tiv, dr. Ra­du De­ac,

fu­se­se, la rândul său, acu­zat de întârzi­e­rea pu­ne­rii în prac­ti­că a acor­du­lui cu Eu­ro­tran­splant, du­pă ce un tânăr din Brașov diag­nos­ti­cat cu ten­si­u­ne ar­te­ria­lă pul­mo­na­ră și ca­re su­pra­vi­e­ţu­ia co­nec­tat la un apa­rat cu oxi­gen a mu­rit la Insti­tu­tul Ma­ri­us Nas­ta din Ca­pi­ta­lă,aștep­tând de doi ani un tran­splant de plă­mâni. În 2016, Cor­pul de Con­trol al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății des­co­pe­rea

alte ne­re­gu­li la Age­nția Nați­o­na­lă de Tran­splant, du­pă ve­ri­fi­ca­rea ce­lor pa­tru spi­ta­le acre­di­ta­te pen­tru tran­splant, MS se­si­zând Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Inte­gri­ta­te pri­vind po­si­bi­le stări de con­flict de in­te­re­se și ile­ga­li­tă­ţi.

Com­pe­ten­ţe ex­tin­se

Într-un co­mu­ni­cat al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii se pre­ci­ze­a­ză că dr.Ra­du Zam­fir a fost for­ma­tor în ca­drul unor proi­ec­te eu­ro­pe­ne de­di­ca­te tran­splan­tu­lui de or­ga­ne și a pri­mit mai mul­te dis­tinc­ţii, in­clu­siv o di­plo­mă de ex­ce­len­ţă pen­tru con­tri­bu­ţia de­o­se­bi­tă și im­pli­ca­rea în dez­vol­ta­rea ac­ti­vi­tă­ţii de tran­splant he­pa­tic în Ro­mânia. Prin­tre atri­bu­ţi­i­le di­rec­to­ru­lui exe­cu­tiv al ANT se nu­mă­ră re­pre­zen­ta­rea Agen­ţi­ei în re­la­ţi­i­le cu or­ga­ne­le sta­tu­lui, pre­cum și cu per­soa­ne fi­zi­ce sau ju­ri­di­ce din ța­ră și din străi­nă­ta­te,apro­ba­rea re­gu­la­men­tu­lui de or­di­ne in­te­ri­oa­ră și nor­me­le pri­vind dis­ci­pli­na teh­no­lo­gi­că și ad­mi­nis­tra­ti­vă, acre­di­ta­rea și re­a­cre­di­ta­rea cen­tre­lor de tran­splant,au­to­ri­za­rea im­por­tu­lui și ex­por­tu­lui de or­ga­ne,ţe­su­turi și ce­lu­le de ori­gi­ne uma­nă des­ti­na­te tran­splan­tă­rii la om sau su­pra­ve­ghe­rea sis­te­mu­lui de

ca­li­ta­te,se­cu­ri­ta­te sa­ni­ta­ră și tra­sa­bi­li­ta­te a or­ga­ne­lor,ţe­su­tu­ri­lor și ce­lu­le­lor de ori­gi­ne uma­nă des­ti­na­te tran­splan­tă­rii.

Su­pra­vi­e­ţu­i­tor, du­pă un zbor uma­ni­tar

În 20 ia­nua­rie 2014,un avi­on de mici di­men­si­uni la bor­dul că­ru­ia se afla un echi­paj me­di­cal a ate­ri­zat for­ţat într-o zo­nă împă­du­ri­tă din Mun­ţii Apu­seni, la pes­te 1.400 de me­tri alti­tu­di­ne, la gra­ni­ţa ju­de­ţe­lor Cluj și Alba. Pi­lo­tul Adrian Io­van și stu­den­ta Au­re­lia Ion și-au pi­er­dut via­ţa, însă dr. Ra­du Zam­fir a su­pra­vi­e­ţu­it ac­ci­den­tu­lui, ală­turi de co­pi­lot și alţi pa­tru me­dici. Aceștia mer­ge­au la Ora­dea pen­tru a pre­le­va fi­ca­tul de la un do­na­tor ca­re su­fe­ri­se un AVC. Epa­va avi­o­nu­lui și vic­ti­me­le au fost gă­si­te de trei lo­cal­nici, du­pă cău­tări ca­re au du­rat apro­xi­ma­tiv cinci ore și la ca­re au par­ti­ci­pat pom­pi­eri sal­va­tori, jan­dar­mi mon­tani, po­li­ţiști, sal­va­mon­tiști, an­ga­ja­ţi ai Par­cu­lui Na­ţi­o­nal Mun­ţii Apu­seni. Doc­to­rul Zam­fir a fost pri­mul ca­re a aler­tat au­to­ri­tăți­le și a încer­cat să-și aju­te co­le­gii în ore­le lun­gi în ca­re au stat în frig și ză­pa­dă,aștep­tând să fie gă­siți de sal­va­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.