Proi­ec­tul He­pC A.L.E.R.T., lan­sat și în Ro­mânia

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Tes­te ra­pi­de și con­su­ma­bi­le­le ne­ce­sa­re vor fi ofe­ri­te pa­ci­en­ţi­lor ca­re ape­le­a­ză la sec­ţi­i­le din mai mul­te cli­nici din Iași, Bu­cu­rești, Cluj-Na­po­ca și Ti­mișoa­ra, în ca­drul unui proi­ect inte­grat de tes­ta­re-diag­nos­tic-tra­ta­ment pen­tru su­bi­ec­ţii cu risc cres­cut de he­pa­ti­tă C.

„He­pC Awa­re­ness-Lin­ka­ge to ca­re-Epi­de­mi­o­lo­gi­cal-Re­se­ar­ch-Tre­at­ment” (He­pC A.L.E.R.T.) are ca obi­ec­tiv prin­ci­pal pu­ne­rea în prac­ti­că

la ni­vel in­sti­tu­ţi­o­nal în Ro­mânia a Stra­te­gi­ei glo­ba­le de să­nă­ta­te de eli­mi­na­re a he­pa­ti­te­lor vi­ra­le ca ame­nin­ţa­re pen­tru sta­rea de să­nă­ta­te a po­pu­la­ţi­ei până în anul 2030. Proi­ec­tul, dez­vol­tat de So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie și He­pa­to­lo­gie, în par­te­ne­riat cu Insti­tu­tul Cli­nic Fun­deni și Aso­cia­ţia Pa­ci­en­ţi­lor cu Afec­ţi­uni He­pa­ti­ce, își pro­pu­ne asi­gu­ra­rea ac­ce­su­lui larg al po­pu­la­ţi­ei la tes­ta­rea ra­pi­dă și gra­tu­i­tă, pre­cum

și ac­ce­sul ime­diat la tra­ta­ment al per­soa­ne­lor de­pis­ta­te ca in­fec­ta­te cu VHC din re­gi­u­ni­le de dez­vol­ta­re Bu­cu­rești-Ilfov, Nord-Est, Cen­tru,Vest și Nord-Vest.

Ro­mânia are cea mai ma­re pre­va­len­ţă a in­fec­ţi­ei VHC din Eu­ro­pa (2,5%), cu pes­te 550.000 de per­soa­ne vi­re­mi­ce. Infec­ţia cu VHC se aso­cia­ză cu o re­mar­ca­bi­lă mor­bi-mor­ta­li­ta­te de cau­ză he­pa­ti­că (VHC de­ter­mi­nă 70% din he­pa­ti­te­le cro­ni­ce, 45% din ci­ro­ze­le

he­pa­ti­ce, 70% din ca­zu­ri­le de he­pa­to­car­ci­nom și 40-50% din in­di­ca­ţi­i­le de tran­splant he­pa­tic în lu­me) și ex­tra­he­pa­ti­că (afec­ţi­uni me­ta­bo­li­ce,vas­cu­li­ta cri­o­glo­bu­li­ne­mi­că, lim­fom etc.).Apro­xi­ma­tiv 350.000500.000 de per­soa­ne își pi­erd via­ţa în fi­e­ca­re an în ur­ma con­se­cin­ţe­lor tar­di­ve ale in­fec­ţi­ei cu VHC, iar im­pac­tul eco­no­mic (cos­turi di­rec­te și in­di­rec­te, in­di­vi­dua­le și so­cia­le) și ris­cul de di­se­mi­na­re a in­fec­ţi­ei

cresc su­pli­men­tar po­va­ra bo­lii la ni­ve­lul co­mu­ni­tă­ţii. Cu toa­te aces­tea, pro­gre­se­le re­mar­ca­bi­le în tra­ta­men­tul he­pa­ti­tei C din ul­ti­mii ani au con­dus la o efi­ca­ci­ta­te de 95-100% în era­di­ca­rea in­fec­ţi­ei, des­chi­zând dru­mul unei stra­te­gii glo­ba­le de eli­mi­na­re a in­fec­ţi­ei cu VHC. Prin ac­ţi­uni in­te­gra­te de co­nști­en­ti­za­re, tes­ta­re și ac­ces la te­ra­pie, OMS de­fi­nește obi­ec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce ale aces­tei stra­te­gii: re­du­ce­rea in­ci­den­ţei in­fec­ţi­i­lor

vi­ra­le he­pa­ti­ce cu 90%, diag­nos­ti­cul a 90% din per­soa­ne­le in­fec­ta­te, ac­ce­sul la tra­ta­ment a 80% din per­soa­ne­le diag­nos­ti­ca­te și eli­gi­bi­le și re­du­ce­rea cu 65% a mor­ta­li­tă­ţii din cau­ză he­pa­ti­că.

La ni­vel mon­dial, doar 5% din­tre per­soa­ne­le in­fec­ta­te sunt diag­nos­ti­ca­te și 1% din­tre ele pri­mesc tra­ta­men­tul adec­vat. În Ro­mânia, ra­ta de diag­nos­tic es­te de 10-20%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.