So­clul lui Tu­do­rel Toa­der cra­pă

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a amânat vo­tul pri­vind mo­ţi­u­nea sim­plă de­pu­să de Opo­zi­ţie împo­tri­va mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei. PSD îi ce­re lui Tu­do­rel Toa­der să iniți­e­ze trei or­do­na­nțe de ur­ge­nță pri­vind Co­du­ri­le Pe­na­le, com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă și re­vi­zu­i­rea sen­ti­nțe­lor.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu Mi­hai Diac

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a amânat vo­tul pri­vind mo­ţi­u­nea sim­plă de­pu­să de Opo­zi­ţie împo­tri­va mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, din cau­za lip­sei de cvo­rum. Vo­tul va fi re­luat săp­tă­mâna vi­i­toa­re. PSD îi ce­re lui Tu­do­rel Toa­der să ini­ţi­e­ze trei or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă pri­vind Co­du­ri­le Pe­na­le, com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă și re­vi­zu­i­rea sen­tin­ţe­lor ba­za­te pe pro­to­coa­le­le SRI. Da­că nu o fa­ce, ar pu­tea fi schim­bat din func­ţie. De­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che l-a cri­ti­cat pe Toa­der chiar la dez­ba­te­rea mo­ţi­u­nii sim­ple pe Jus­ti­ţie, de­pu­să de PNL și USR. Exis­ten­ţa ne­mul­ţu­mi­ri­lor fa­ţă de Toa­der a fost con­fir­ma­tă chiar de li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea. El a pre­ci­zat că va dis­cu­ta si­tua­ţia lui Toa­der în coa­li­ţie, împreu­nă cu pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Ca­me­ra De­pu­tați­lor a amânat, ieri, vo­tul re­fe­ri­tor la moți­u­nea sim­plă pe Jus­tiție, de­pu­să de PNL și USR, din cau­za lip­sei de cvo­rum. De­pu­ta­ţii PSD au lip­sit din plen, iar Opo­zi­ţia nu a reu­şit să adu­ne cvo­ru­mul de şe­din­ţă. Vo­tul va fi re­luat săp­tă­mâna vi­i­toa­re. Moți­u­nea sim­plă s-a do­ve­dit un pri­lej pen­tru ac­ti­va­rea jo­cu­ri­lor de pu­te­re din Coa­liție, li­de­rii PSD do­rind de­bar­ca­rea lui Tu­do­rel Toa­der, da­că aces­ta nu va iniția trei or­do­na­nțe de ur­ge­nță pri­vind mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Pe­nal, a re­gle­men­tă­ri­lor pri­vind com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă și re­vi­zu­i­rea sen­ti­nțe­lor ba­za­te pe pro­to­coa­le­le SRI.

Amâna­rea vo­tu­lui a venit în con­diți­i­le în ca­re Tu­do­rel Toa­der a fost cri­ti­cat din toa­te zo­ne­le spec­tru­lui po­li­tic. Ne­mu­lțu­mi­ri­le PNL și USR erau de aștep­tat. Dar Toa­der a fost și sub ti­rul co­le­gi­lor din PSD, par­tid ca­re deți­ne por­to­fo­li­ul Jus­tiți­ei.

De­pu­ta­tul PSD Flo­rin Ior­da­che l-a cri­ti­cat pe Toa­der chiar la dez­ba­te­rea moți­u­nii sim­ple pe Jus­tiție. „Eu şi co­le­gii mei din PSD am luat vo­turi să fim la pu­te­re şi să înde­pli­nim ce­ea ce am pro­mis. Cred că dum­nea­voas­tră şi noi avem o de­ci­zie de cel pu­ţin do­uă luni de zi­le în ca­re am sta­bi­lit cel pu­ţin ar­ti­co­le­le de­cla­ra­te con­sti­tuți­o­na­le pri­vind CP şi CPP şi de­ci­zia cu com­ple­tu­ri­le de cinci. Ave­ţi obli­ga­ţia, dom­nu­le mi­nis­tru, să ne spu­ne­ţi când da­ţi ace­as­tă or­do­nan­ţă”, a afir­mat Ior­da­che. A ur­mat un aver­tis­ment pen­tru Toa­der. ”În PSD sunt do­uă ches­ti­uni foar­te cla­re: atunci când con­si­deri că ai gre­şit, îţi dai de­mi­sia din func­ţia de mi­nis­tru sau exis­tă po­si­bi­li­ta­tea re­ma­ni­e­rii”.

Me­sa­jul lui Li­viu Drag­nea

Între­bat de jur­na­liş­ti da­că a re­dac­tat ac­tul nor­ma­tiv so­li­ci­tat de Ior­da­che, Toa­der a răs­puns: „Eu, împreu­nă cu co­le­gii mei, l-am fă­cut. E la mi­nis­ter. Re­dac­ta­rea es­te la mi­nis­ter, opor­tu­ni­ta­tea po­li­ti­că es­te la Gu­vern“, evi­tând să spu­nă da­că proi­ec­tul a ajuns pe ma­sa pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Re­proșuri au venit și din par­tea de­pu­ta­tu­lui PSD Că­tă­lin Ră­du­les­cu. ”Nu a dat or­do­nan­ţa pe Co­duri, stăm cu Co­du­ri­le ca­re sunt con­sti­tu­ţi­o­na­le, ac­ţi­uni pe ca­re dânsul nu le-a fă­cut, or­do­nan­ţa prin ca­re să per­mi­tă re­vi­zu­i­rea sen­tin­ţe­lor ce­lor ca­re se con­si­de­ră ne­drep­tă­ţi­ţi”, a afir­mat Ră­du­les­cu. Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a con­fir­mat că ”exis­tă o sta­re de ne­mul­ţu­mi­re în rându­ri­le par­la­men­ta­ri­lor PSD” în ce­ea ce-l pri­veş­te pe mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei. El a pre­ci­zat că aşte­ap­tă întoar­ce­rea pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă, pen­tru a dis­cu­ta si­tua­ţia lui Toa­der în coa­li­ţie. ”Vom dis­cu­ta cu dom­nul Tă­ri­ce­a­nu şi doam­na Dăn­ci­lă, ori vi­neri, ori luni. Lu­cru­ri­le tre­bu­ie tran­şa­te şi lim­pe­zi­te într-un fel sau altul. Au fost

Pen­tru mi­ne re­pre­zin­tă o ma­re de­za­mă­gi­re fap­tul că re­for­ma Jus­tiți­ei nu a avan­sat în man­da­tul dom­nu­lui pro­fe­sor Toa­der. Sunt oa­meni ca­re stau în pușcă­rii de luni de zi­le, de la înce­pu­tul man­da­tu­lui dom­nu­lui Toa­der, și ca­re n-au fost puși în li­ber­ta­te pen­tru că dis­po­ziți­i­le Co­du­lui Pe­nal nu s-au ali­niat la de­ci­zi­i­le CCR. Ace­as­ta es­te o po­va­ră nu pe man­da­tul dom­nu­lui Toa­der, ci pe co­nști­i­nța lui. A fă­cut și lu­cruri bu­ne, atunci când a inițiat pro­ce­du­ri­le de re­vo­ca­re a Lau­rei Köve­si și a lui Au­gus­tin La­zăr, dar a fă­cut-o târziu și cu ju­mă­tăți de mă­su­ră, iar drept ur­ma­re La­zăr es­te încă în fun­cție. Eu, da­că eram mi­nis­tru al Jus­tiți­ei, aș fi tran­spus în le­ge pre­ve­de­rea con­sti­tuți­o­na­lă ca­re îmi con­fe­ră au­to­ri­ta­te asu­pra Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic, ast­fel încât pro­cu­ro­rii să de­vi­nă fun­cți­o­nari pu­blici, nu par­te a au­to­ri­tății ju­de­că­to­rești. În fun­cția de mi­nis­tru es­te ne­ce­sar un om po­li­tic, pen­tru că fun­cția de mi­nis­tru e o fun­cție po­li­ti­că, nu o fun­cție teh­ni­că. În toa­tă lu­mea ci­vi­li­za­tă, de­mo­cra­ti­că, mi­niștrii sunt oa­meni po­li­tici. Cred că dom­nul Toa­der ar fa­ce un lu­cru bun da­că ar ple­ca, da­că și-ar de­pu­ne man­da­tul.“Adrian Se­ve­rin, doc­tor în Drept Dom­nul Toa­der nu mai me­ri­tă să ocu­pe fun­cția de mi­nis­tru al Jus­tiți­ei. Aproa­pe toa­te obi­ec­ti­ve­le pe ca­re le avea de înde­pli­nit sunt neînde­pli­ni­te. Exis­tă foar­te mul­te ne­re­a­li­zări, exis­tă întârzi­eri imen­se în pri­vi­nța unor ches­ti­uni ca­re erau in­clu­se în pro­gra­mul asu­mat de PSD. Da­că se mai întârzie, aces­tea vor fi im­po­si­bil de re­fă­cut și nu vor du­ce de­cât la întă­ri­rea «sta­tu­lui pa­ra­lel». Pe de o par­te, avem un mi­nis­tru ca­re ar tre­bui de­mis ori de Gu­vern, ori de Par­la­ment, prin­tr-o moți­u­ne, iar pe de altă par­te avem o moți­u­ne sim­plă ca­re es­te doar o bășcă­lie, es­te de ne­vo­tat. Dom­nul Drag­nea a spus, la un mo­ment dat, că PSD nu-și poa­te da jos pro­pri­ul mi­nis­tru. Să nu ui­tăm însă că PSD și-a dat jos do­uă gu­ver­ne – Grin­de­a­nu și Tu­do­se. Și da­că a re­nu­nțat la ele, într-o ma­ni­e­ră ase­mă­nă­toa­re ar tre­bui să pro­ce­de­ze și cu Tu­do­rel Toa­der. În po­fi­da ca­li­fi­că­rii sa­le pro­fe­si­o­na­le, în ur­ma tu­tu­ror ezi­tă­ri­lor pe ca­re le-a avut în ul­ti­ma vre­me, ar tre­bui să se pur­ce­a­dă la re­ma­ni­e­rea aces­tu­ia de ur­ge­nță.“Dan Chi­tic, avo­cat

de­cla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii. Sunt niş­te de­ci­zii lua­te în CEX ca­re tre­bu­ie lă­mu­ri­te”, a co­men­tat Drag­nea.

ALDE îl su­sți­ne pe Toa­der

Cu toa­te că pos­tul de mi­nis­tru al Jus­tiți­ei re­vi­ne PSD, Toa­der a fost pro­pus de li­de­rul ALDE Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. ALDE îl su­sți­ne, în con­ti­nua­re, pe Toa­der iar schim­ba­rea aces­tu­ia fă­ră acor­dul lui Tă­ri­ce­a­nu ar ten­si­o­na lu­cru­ri­le în coa­liția gu­ver­na­men­ta­lă.

De alt­fel, ALDE a ex­pri­mat apre­ci­eri la adre­sa lui Tu­do­rel Toa­der şi a anun­ţat că nu va vo­ta mo­ţi­u­nea sim­plă. ”Vă anun­ţăm că ALDE nu va vo­ta ace­as­tă mo­ţi­u­ne şi nu cred că vreun par­la­men­tar al coa­li­ţi­ei va vo­ta un ase­me­nea text, mă­car din sim­plul mo­tiv că mi­niş­trii noş­tri nu îi schim­bă Opo­zi­ţia prin mo­ţi­uni, fie şi sim­ple”, a spus de­pu­ta­tul ALDE Ste­lu­ţa Că­tă­ni­ciu.

Pe de altă par­te, pre­şe­din­te­le UDMR, Ke­le­men Hu­nor, a anun­ţat că de­pu­ta­ţii Uni­u­nii nu îl vor sus­ţi­ne pe Tu­do­rel Toa­der la vo­tul mo­ţi­u­nii sim­ple a opo­zi­ţi­ei. „Si­gur, în mo­ţi­u­nea sim­plă sunt mul­te ches­tii cu ca­re nu sunt de acord, dar în ce­ea ce pri­veş­te OUG nu avem ni­ci­un ar­gu­ment ra­ţi­o­nal, nu se poa­te mer­ge în acest hal în sis­te­mul ju­di­ciar cu aces­te mo­di­fi­cări de la o zi de alta. Nu sun­tem de acord cu po­zi­ţia mi­nis­tru­lui şi o vom sanc­ţi­o­na prin vot”, a afir­mat li­de­rul UDMR.

Acu­zați­i­le Opo­ziți­ei

USR şi PNL îi cer mi­nis­tru­lui Tu­do­rel Toa­der să de­voa­le­ze mo­ti­vul re­al al emi­te­rii OUG de mo­di­fi­ca­re a le­gi­lor Jus­ti­ţi­ei, să emi­tă un nou act nor­ma­tiv prin ca­re să înlă­tu­re toa­te as­pec­te­le ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le din OUG şi să spri­ji­ne de­mer­su­ri­le de des­fi­in­ţa­re a Sec­ţi­ei de in­ves­ti­ga­re a in­frac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie. Mo­ţi­u­nea es­te in­ti­tu­la­tă „Tu­do­rel Toa­der şi PSD-ALDE, lua­ţi mâi­ni­le mur­da­re de pe Jus­ti­ţie!”.

”Între­a­ga dum­nea­voas­tră ac­ti­vi­ta­te, ati­tu­di­ni­le pu­bli­ce asu­ma­te de că­tre dum­nea­voas­tră, au fost în mod sis­te­ma­tic fa­vo­ra­bi­le agen­dei re­tro­gra­de a ma­jo­ri­tă­ţii PSD-ALDE”, îi re­pro­şe­a­ză lui Tu­do­rel Toa­der ini­ţia­to­rii mo­ţi­u­nii. Ei îl con­si­de­ră pe Tu­do­rel Toa­der prin­ci­pa­lul vi­no­vat pen­tru eşe­cul apli­că­rii Le­gii re­cur­su­lui com­pen­sa­to­riu, res­pec­tiv pen­tru eli­be­ra­rea din închi­sori a unor con­dam­na­ţi (pes­te 12.000) ca­re au re­ci­di­vat aproa­pe ime­diat (pes­te 600). ”De ase­me­nea, sun­te­ţi res­pon­sa­bil că nu aţi an­ti­ci­pat co­rect efec­te­le so­lu­ţi­i­lor pro­pu­se. Eşec ca­re se tra­du­ce, în mod ne­fe­ri­cit, în omo­ruri, vi­o­luri, tâlhă­rii, fur­turi că­ro­ra le-au că­zut vic­ti­me ro­mâni!”, afir­mă au­to­rii moți­u­nii.

FOTO INQUAM PHOTOS OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.