Șpa­ga, boa­la fă­ră le­ac din sis­te­mul sa­ni­tar ro­mânesc

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a de­cla­rat că va fi de­ru­la­tă o cam­pa­nie împo­tri­va fe­no­me­nu­lui plă­ţi­lor in­for­ma­le din spi­ta­le. De­ci­zia sur­vi­ne la un an du­pă ce ca­dre­lor me­di­ca­le le-au cres­cut sub­stan­ţial sa­la­ri­i­le, însă fe­no­me­nul şpă­gi­lor per­sis­tă în sis­te­mul sa­ni­tar.

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a de­cla­rat că va fi de­ru­la­tă o cam­pa­nie împo­tri­va fe­no­me­nu­lui plă­ţi­lor in­for­ma­le din spi­ta­le. De­ci­zia sur­vi­ne la un an du­pă ce ca­dre­lor me­di­ca­le le-au cres­cut sub­stan­ţial sa­la­ri­i­le, însă fe­no­me­nul șpă­gi­lor per­sis­tă în sis­te­mul sa­ni­tar.

Mi­nis­trul con­si­de­ră că nu es­te nor­mal să exis­te „plă­ţi in­for­ma­le” în uni­tă­ţi­le me­di­ca­le și afir­mă că ace­as­ta es­te o pro­ble­mă a sis­te­mu­lui: „Știm foar­te bi­ne că aces­te plă­ţi in­for­ma­le exis­tă și încă se prac­ti­că acest sport. Oda­tă cu ma­jo­ra­rea sa­la­ri­i­lor, te­o­re­tic lu­cru­ri­le ar fi tre­bu­it să in­tre într-un de­clin, nu au in­trat. Eu cred că va mai tre­ce o pe­ri­oa­dă de timp, dar până la ur­mă es­te vor­ba des­pre edu­ca­ţie, de edu­ca­ţia pa­ci­en­tu­lui, de edu­ca­ţia apar­ţi­nă­to­ru­lui. Es­te un act între me­dic și pa­ci­ent.Noi nu pu­tem in­ter­ve­ni. Pu­tem doar să spu­nem că nu es­te nor­mal că se întâmplă așa. Punc­tual, au înce­put cam­pa­nii în anu­mi­te spi­ta­le. Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii dis­cu­tă și a dis­cu­tat cu sin­di­ca­te­le pe acest su­bi­ect și pro­ba­bil că o să por­nim și noi o cam­pa­nie împreu­nă cu sin­di­ca­te­le, pen­tru că to­ţi tre­bu­ie să ne asu­măm. Es­te o pro­ble­mă a sis­te­mu­lui și es­te și pro­ble­ma noas­tră”. De alt­fel, în ci­u­da crește­rii sa­la­ri­i­lor din Să­nă­ta­te, aso­cia­ţi­i­le de pa­ci­en­ţi trag în con­ti­nua­re sem­na­le de alar­mă în le­gă­tu­ră cu con­di­ţi­o­na­rea ac­tu­lui me­di­cal în mul­te spi­ta­le.

Îndemn ati­pic la Bis­tri­ţa

Ma­na­ge­rul Spi­ta­lu­lui Ju­de­ţe­an de Ur­gen­ţă (SJU) Bis­tri­ţa, Ga­bri­el La­za­ny,

înde­am­nă ce­tă­ţe­nii să se dez­ve­ţe să mai dea șpa­gă me­di­ci­lor, dând ca exem­plu ge­ne­ra­ţia no­uă de me­dici, ca­re nu ar cu­noaște acest obi­cei și ar tre­bui să nu fie „învă­ţa­ţi” cu el.„Me­di­cii cer șpa­gă sau pa­ci­en­ţii o ofe­ră? Con­di­ţi­o­na­rea ac­tu­lui me­di­cal es­te un lu­cru ca­re tre­bu­ie se­si­zat întot­de­au­na. Da­că pen­tru ci­ne­va es­te con­di­ţi­o­nat ac­tul me­di­cal de so­li­ci­ta­rea anu­mi­tor su­me,sunt au­to­ri­tă­ţi ale sta­tu­lui ca­re cu asta se ocu­pă și vă rog fru­mos să fa­ce­ţi pu­blic acest lu­cru, să nu fa­că pa­ci­en­ţii ex­cep­ţie de la aces­te pre­ve­deri. Dar hai­de­ţi să nu mai ofe­rim, ca să nu mai ai­bă

ce pri­mi”, a spus La­za­ny.

Între­bat da­că nu poa­te fi im­ple­men­tat și la Bis­tri­ţa un sis­tem de ma­na­ge­ment an­ti­co­rup­ţie, ca în ca­zul Spi­ta­lu­lui Ju­de­ţe­an Su­ce­a­va,ma­na­ge­rul SJU Bis­tri­ţa a spus că es­te ușor de ob­ţi­nut un ast­fel de stan­dard in­ter­na­ţi­o­nal, dar mai greu es­te să îl res­pec­ţi, și a fă­cut un apel că­tre po­pu­la­ţie să nu mai aler­ge cu pli­cu­ri­le pe co­ri­dor du­pă me­di­cii ti­neri. „Dar atât es­te de îndoc­tri­na­tă șpa­ga asta în me­di­ci­nă, cum îi spu­ne­ţi voi, că da­că me­di­cul re­fu­ză pa­ci­en­tul, pa­ci­en­tul cre­de că moa­re și că es­te foar­te grav bol­nav. Dom­ni­lor, nu se întâmplă

tre­a­ba asta, vă fa­ce bi­ne la fel, as­cul­ta­ţi-mă ce vă spun! Es­te ge­ne­ra­ţia asta de me­dici ti­neri ca­re nu știu să ia, îi pu­ne­ţi în niște si­tua­ţii je­nan­te să tot fu­gi­ţi cu pli­cul du­pă ei. Eu am vă­zut si­tua­ţii de-astea pe co­ri­dor. Da­ţi-le pa­ce, nu îi învă­ţa­ţi.Tre­bu­ie să înţe­le­a­gă po­pu­la­ţia, es­te je­nant”.

Ara­fat: Da­că me­di­cul ia bani de la pa­ci­ent, tre­bu­ie să ple­ce aca­să

Se­cre­ta­rul de stat în MAI Ra­ed Ara­fat es­te cel ca­re a dat to­nul vo­ci­lor cri­ti­ce la adre­sa me­di­ci­lor ca­re con­ti­nuă să ia șpă­gi de la pa­ci­en­ţi, în une­le ca­zuri con­di­ţi­o­nând ac­tul me­di­cal de pri­mi­rea unor su­me de bani. El ad­mi­te to­tuși mici ges­turi de mul­ţu­mi­re că­tre me­dici: „Eu, ca se­cre­tar de stat, am sub sa­la­ri­ul unui me­dic spe­cia­list ca­re a ter­mi­nat acum o fa­cul­ta­te. Câști­ga­ţi 2.000 de eu­ro. Exact. Iar un me­dic spe­cia­list tânăr ca­re acum a ieșit

știu că înce­pe sa­la­ri­ul lui de la 13.000 de lei.Și mai ai găr­zi­le, mai ai spo­ru­ri­le, sunt co­le­gi ca­re pot să atin­gă și 20.000 de lei. Po­ţi mul­ţu­mi du­pă, cu o ches­tie sim­bo­li­că. Și asta o au și bri­ta­ni­cii. O car­te, o sti­clă de ce­va sau un bu­chet de flori, dar asta nu pu­tea să ai­bă loc de­cât du­pă ce to­tul e ga­ta, du­pă ce pa­ci­en­tul es­te ex­ter­nat”.

Pre­mi­e­ră: cer­ti­fi­cat an­ti-șpa­gă

Spi­ta­lul „Sfântul Ioan cel Nou” din Su­ce­a­va es­te pri­ma uni­ta­te sa­ni­ta­ră din Ro­mânia ca­re a pri­mit ofi­cial cer­ti­fi­ca­tul con­form stan­dar­du­lui ISO 37001 – Sis­tem de Ma­na­ge­ment An­ti-Mi­tă. Es­te vor­ba de un sis­tem de ma­na­ge­ment pri­vind com­ba­te­rea co­rup­ţi­ei prin ca­re vor fi ve­ri­fi­ca­te ra­por­tu­ri­le din­tre me­di­cii pres­crip­tori și fur­ni­zo­rii de me­di­ca­men­te, ca­do­u­ri­le, „os­pi­ta­li­ta­tea”, do­na­ţi­i­le și be­ne­fi­ci­i­le si­mi­la­re, an­ga­jă­ri­le, pre­cum și achi­zi­ţi­i­le pe ca­re

le fa­ce uni­ta­tea me­di­ca­lă. De alt­fel, și mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, înde­am­nă po­pu­la­ţia să nu mai re­cur­gă la acest gest de cum­pă­ra­re a bu­nă­voin­ţei me­di­cu­lui, deși ad­mi­te că „ne-a in­trat în sânge să mer­gem la me­dic și să dăm pli­cul”. To­to­da­tă, So­ri­na Pin­tea a me­nți­o­nat că exis­tă în spi­ta­le ches­ti­o­na­re prin ca­re pa­ci­e­nții pot eva­lua ano­nim ca­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor, însă oa­me­nii nu prea au încre­de­re în ele.

„Avem sa­la­rii mă­ri­te, nu ne tre­bu­ie șpa­gă!“

Spi­ta­lul Ju­dețe­an de Ur­ge­nță Sla­ti­na a luat de­ci­zia de a li­pi în uni­ta­te afișe prin ca­re li se re­a­min­tește pa­ci­e­nți­lor și fa­mi­li­i­lor aces­to­ra că per­so­na­lul me­di­cal are un sa­la­riu de­cent pen­tru mun­ca pres­ta­tă și că nu ar avea ne­voie de șpa­gă: „Avem sa­la­rii mă­ri­te, nu ne tre­bu­ie șpa­gă! Un me­dic câști­gă între 16.000 și 30.000 lei brut. Un asis­tent me­di­cal câști­gă între 4.800 și 11.000 lei brut. Un in­fir­mi­er câști­gă între 2.500 și 5.500 lei brut. Un bran­car­di­er câști­gă între 2.500 și 5.500 lei brut.Lă­săm co­ru­pția să su­fe­re, pe ti­ne te vin­de­căm!“es­te me­sa­jul de pe afișe­le pos­ta­te la in­tra­rea în fi­e­ca­re se­cție a uni­tă­ţii sa­ni­ta­re.

33% din ro­mâni dau șpa­gă din obișnu­i­nță, iar 27% pen­tru că li se ce­re, însă ma­jo­ri­ta­tea se tem că fă­ră plă­ţi in­for­ma­le nu vor ob­ţi­ne aten­ţia me­di­cu­lui şi nu vor fi tra­ta­ţi cum tre­bu­ie.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.