Răz­boi­ul po­li­tic pe bu­get se pre­lun­gește

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­tri­mis, ieri, Par­la­men­tu­lui Le­gea bu­ge­tu­lui pe anul 2019. Ante­ri­or de­ci­zi­ei, Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă anu­nța­se că a res­pins con­tes­tația șe­fu­lui sta­tu­lui ca­re a vi­zat Le­gea bu­ge­tu­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­tri­mis, ieri, Par­la­men­tu­lui Le­gea bu­ge­tu­lui pe anul 2019. Ante­ri­or de­ci­zi­ei, Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă anu­nța­se că a res­pins con­tes­tația șe­fu­lui sta­tu­lui ca­re a vi­zat Le­gea bu­ge­tu­lui.

Klaus Io­han­nis a ata­cat PSD, pre­ci­zând că, din­co­lo de as­pec­te­le de con­sti­tu­ţi­o­nal i ta te, bu­ge­tul ră­mâne ba­zat pe ci­fre fal­se, pe bani pe ca­re Gu­ver­nul în re­a­li­ta­te nu-i are, es­te croit gre­şit, împo­tri­va tu­tu­ror obi­ec­ti­ve­lor ma­jo­re ale ro­mâni­lor. „Pe scurt, ră­mâne bu­ge­tul ru­şi­nii na­ţi­o­na­le“, a spus Io­han­nis. El a su­bli­niat că, da­că PSD nu e în sta­re să gu­ver­ne­ze, să ple­ce.

De­ci­zie fă­ră pre­ce­dent a unui șef de stat din Ro­mânia. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anu­nțat, ieri, că va re­tri­mi­te Par­la­men­tu­lui proi­ec­tul bu­ge­tu­lui pe anul 2019. „În ce­ea ce pri­vește de­ci­zia pe Le­gea bu­ge­tu­lui de stat nu voi co­men­ta ho­tă­rârea Cur­ţii, dar bu­ge­tul es­te croit greșit, pe ci­fre fal­se, împo­tri­va tu­tu­ror obi­ec­ti­ve­lor ma­jo­re ale ro­mâni­lor. Pe scurt, ră­mâne bu­ge­tul ruși­nii na­ţi­o­na­le. Cel mai slab Gu­vern din is­to­ria post-de­cem­bris­tă, un Gu­vern al in­com­pe­ten­ţei a croit un bu­get pe mă­su­ra sa. Bu­ge­tul pe 2019 e con­stru­it pe un sce­na­riu fan­te­zist,fă­ră ga­ran­ţii pen­tru pu­ne­rea în apli­ca­re, fapt con­fir­mat de in­sti­tu­ţi­i­le eu­ro­pe­ne”, a de­cla­rat Klaus Io­han­nis.

Șe­ful sta­tu­lui a acu­zat și re­ac­ţi­i­le pu­bli­ce ale so­cial­de­mo­cra­ţi­lor cu pri­vi­re la fap­tul că au fost blo­ca­te ma­jo­ră­ri­le

alo­ca­ţi­i­lor pen­tru co­pii. „Bu­ge­tul pre­zen­tat și vo­tat de ma­jo­ri­ta­tea pe­se­dis­tă a fost gândit pen­tru a ser­vi in­te­re­se­lor po­li­ti­ce ale unui grup res­trâns. PSD ur­mă­rește o agen­dă ca­re nu are ni­cio le­gă­tu­ră cu Ro­mânia, nici cu si­tua­ţia ro­mâni­lor și nici cu dez­vol­ta­rea re­a­lă a ţă­rii.În timp ce bu­ge­tul pre­ve­de o crește­re enor­mă a su­me­lor alo­ca­te par­ti­de­lor, su­me de ca­re PSD be­ne­fi­cia­ză cel mai mult, ni se spu­ne cu ci­nism de că­tre PSD că nu se gă­sesc bani pen­tru a plă­ti la timp alo­ca­ţi­i­le co­pi­i­lor. Bu­ge­tul sfi­de­a­ză lo­gi­ca eco­no­mi­că și bu­nul-simţ”, a mai spus Io­han­nis.

Re­pli­că du­ră a PSD

„Pre­ţuri în crește­re, ta­xe și im­po­zi­te su­pli­men­ta­re, ace­as­ta es­te ofer­ta ge­ne­roa­să a PSD. De­ge­a­ba stri­gă PSD sus și ta­re pe toa­te ca­na­le­le că de vi­nă sunt alţii. Tot tim­pul de vi­nă sunt alţii. Nu, nu sunt alţii. Prin­ci­pa­lul vi­no­vat pen­tru că Ro­mânia nu s-a dez­vol­tat în ul­ti­mii ani es­te PSD”, a mai sus­ţi­nut Klaus Io­han­nis. Preșe­din­te­le a adău­gat că „li­de­rii și pro­pa­gan­da PSD re­pe­tă în mod ob­se­siv că acest bu­get es­te unul al in­ves­ti­ţi­i­lor și că prin­ci­pa­lii

be­ne­fi­ciari sunt co­mu­ni­tă­ţi­le lo­ca­le”. „Dar, în re­a­li­ta­te, bu­ge­tul pe­se­dist pre­ve­de o re­du­ce­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a chel­tu­i­e­li­lor pen­tru in­ves­ti­ţii din bu­ge­te­le lo­ca­le. Se pre­ve­de o su­mă de 1,2%. Es­te cea mai scă­zu­tă va­loa­re a pon­de­rii în PIB din ul­ti­mii 10 ani,iar in­ves­ti­ţi­i­le anun­ţa­te pen­tru 2019 sunt cu un mi­liard mai mici fa­ţă de ce­le din 2018”, a con­ti­nuat șe­ful sta­tu­lui.

„Am afir­mat și re­pet, gu­ver­na­rea PSD a eșuat! Da­că PSD nu e în sta­re să gu­ver­ne­ze pen­tru ce­tă­ţe­an, atunci să ple­ce de la gu­ver­na­re și să la­se pe alţii ca­re se pri­cep. PSD es­te sin­gu­rul vi­no­vat pen­tru toa­te aces­te întârzi­eri ale bu­ge­tu­lui”, a încheiat preșe­din­te­le Io­han­nis.

So­cial-de­mo­cra­ţii au acu­zat, ieri, pe Fa­ce­book, fap­tul că preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis min­te din nou când spu­ne că bu­ge­tul PSD e cel mai prost, re­a­min­tin­du-i că bu­ge­tul lui Ci­o­loș în anul 2016 pre­ve­dea re­du­ceri la Să­nă­ta­te cu 16 mi­liar­de lei și 10 mi­liar­de lei mai pu­ţin la Edu­ca­ţie. „Io­han­nis min­te din nou: spu­ne că bu­ge­tul pro­pus de PSD e cel mai prost. Dar Io­han­nis a apro­bat bu­ge­tul lui Ci­o­loș în 2016, ca­re pre­ve­dea mai pu­ţin cu 16 mi­liar­de lei la

Să­nă­ta­te și mai pu­ţin cu 10 mi­liar­de lei la Edu­ca­ţie. Spu­ne că în 2019 e cu 1 mi­liard mai pu­ţin la co­mu­ni­tă­ţi­le lo­ca­le. În re­a­li­ta­te, au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le au pri­mit cu 4,6 mi­liar­de în plus. Deci e cu plus,nu cu mi­nus, dom­nu­le Io­han­nis!”, au scris so­cial-de­mo­cra­ţii pe pa­gi­na de Fa­ce­book a PSD.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, șe­ful sta­tu­lui are drep­tul să ce­a­ră Le­gis­la­ti­vu­lui, o sin­gu­ră da­tă, re­e­xa­mi­na­rea unui act nor­ma­tiv. Es­te cea de-a do­ua pârghie pe ca­re o are la dis­po­ziție șe­ful sta­tu­lui,du­pă se­si­za­rea Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR), ca­re a avut loc, fă­ră ca preșe­din­te­le să ai­bă suc­ces. CCR a res­pins, ieri, obi­ec­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te ri­di­ca­tă de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis împo­tri­va Le­gii bu­ge­tu­lui

de stat pe 2019.

În schimb, CCR a ad­mis obi­ec­ţia șe­fu­lui sta­tu­lui pri­vind le­gea pen­tru apro­ba­rea pla­foa­ne­lor unor in­di­ca­tori spe­ci­fi­ca­ţi în ca­drul fis­cal-bu­ge­tar pe anul 2019.

Po­tri­vit le­gis­lați­ei în vi­goa­re, Le­gea bu­ge­tu­lui tre­bu­ia tri­mi­să Par­la­men­tu­lui până pe 15 noi­em­brie 2018. Ter­me­nul a fost de­pășit pen­tru că bu­ge­tul a fost ga­ta abia în de­cem­brie. Ulte­ri­or, ten­si­u­ni­le PSD-Io­han­nis au fă­cut ca avi­zul CSAT să fie obți­nut abia pe 19 de­cem­brie. Chiar da­că gu­ver­na­nții au vor­bit de adop­ta­rea bu­ge­tu­lui în ia­nua­rie, dis­cuți­i­le pe ace­as­tă te­mă s-au pre­lun­git, fi­ind coor­do­na­te de con­si­li­e­rul pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă, Da­ri­us Vâlcov. Bu­ge­tul a fost tri­mis Par­la­men­tu­lui pe 8 fe­brua­rie și a fost apro­bat de Le­gis­la­tiv pe 15 fe­brua­rie.

Ulte­ri­or, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis l-a con­tes­tat la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR). Io­han­nis a re­cla­mat la CCR fap­tul că Le­gea bu­ge­tu­lui încal­că le­gea fun­da­men­ta­lă atât prin mo­dul în ca­re a fost adop­ta­tă, cât și prin con­ţi­nu­tul său nor­ma­tiv. Preșe­din­te­le afir­mă în se­si­za­re că au fost încăl­ca­te ro­lul și atri­bu­ţi­i­le Con­si­li­u­lui Fis­cal. Preșe­din­te­le mai sus­ţi­ne că sta­bi­li­rea obli­ga­ţi­ei au­to­ri­tă­ţi­lor ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce lo­ca­le de a su­por­ta din veni­tu­ri­le pro­prii chel­tu­i­e­li­le pri­vind sis­te­mul de pro­tec­ţie a co­pi­lu­lui și a cen­tre­lor pu­bli­ce pen­tru per­soa­ne adul­te cu han­di­cap fă­ră alo­ca­rea re­sur­se­lor afe­ren­te unui ast­fel de tran­sfer de com­pe­ten­ţă ad­mi­nis­tra­ti­vă încal­că prin­ci­pi­ul des­cen­tra­li­ză­rii, așa cum aces­ta es­te de­fi­nit în le­gea-ca­dru.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.