Pri­ma se­rie, în 2016

Romania Libera - - Actualitat­e -

Es­te al doi­lea proi­ect ma­jor de in­stru­i­re a ofițe­ri­lor de ma­ri­nă pen­tru a de­ve­ni pi­loți de eli­cop­ter, du­pă cel de­ru­lat în pe­ri­oa­da 2005-2007. Atunci, în noi­em­brie 2005, ide­ea pre­gă­ti­rii ofi­ţe­ri­lor de ma­ri­nă ca pi­lo­ţi de eli­cop­ter a fost pri­vi­tă oa­re­cum cu scep­ti­cism. Ni­meni nu mai for­ma­se pi­lo­ţi pe fi­li­e­ră in­di­rec­tă, dar nici nu încer­ca­se acest lu­cru. Du­pă șap­te luni de pre­gă­ti­re in­ten­să, cei opt ofițeri de ma­ri­nă și-au luat bre­ve­tul de pi­lot, con­ti­nuându-și apoi in­stru­i­rea prac­ti­că pe eli­cop­te­rul Pu­ma.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.