Troi­ka Laun­dro­mat, sche­mă de spă­la­re a fon­du­ri­lor ru­se

Cu­tre­mur ban­car du­pă dez­vă­lu­i­rea im­pli­că­rii unor in­sti­tuții fi­nan­cia­re eu­ro­pe­ne în tran­za­cții ile­ga­le Acți­u­ni­le mul­tor bănci eu­ro­pe­ne au fost afec­ta­te de dez­vă­lu­i­ri­le an­che­tei „Troi­ka Laun­dro­mat”, ca­re a ri­di­cat noi pro­ble­me pri­vind im­pli­că­ri­le lor în miș

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

RaiŸei­sen Bank Inter­na­ti­o­nal (ban­că aus­tria­că), Nor­dea Bank (fin­lan­de­ză) și Deut­sche Bank (ger­ma­nă) au fost an­tre­na­te în ex­tin­de­rea acu­zați­i­lor de spă­la­re de bani ca­re au înce­put du­pă dez­vă­lu­i­ri­le pri­vind in­flue­nța ru­să asu­pra ari­pii es­to­ni­e­ne a Dan­ske Bank. Cre­di­to­rul da­nez a pi­er­dut ju­mă­ta­te din va­loa­rea sa de piață du­pă pri­mul anu­nț pri­vind ope­rați­u­ni­le sa­le în zo­na bal­ti­că și an­che­te asu­pra Dan­ske Bank

și a altor bănci sunt în curs în sta­te­le bal­ti­ce, în SUA, în Ma­rea Bri­ta­nie și în ță­ri­le nor­di­ce.

Ma­rți, RaiŸei­sen a anu­nțat scă­de­rea cu 15% a acți­u­nil­ror ban­ca­re eu­ro­pe­ne du­pă ce mi­li­tan­tul an­ti­co­ru­pție Bill Brow­der a de­pus o plânge­re că­tre pro­cu­ro­rii aus­tri­eci, afir­mând că res­pon­sa­bi­lii băn­cii au ig­no­rat sem­na­le­le ca­re ar fi pu­tut împi­e­di­ca spă­la­rea fon­du­ri­lor ru­se. Pes­te 889 mi­li­oa­ne do­lari au tre­cut din Deut­sche Bank în con­tu­ri­le Băn­cii Ukio și ale altor bănci im­pli­ca­te în Laun­dro­mat între 2003 și 2017, a re­la­tat Sud­deut­sche Zei­tung. Infor­mația a an­tre­nat o că­de­re a cur­su­lui acți­u­ni­lor de 1,4%. Nor­dea Bank a tran­zi­tat pes­te 700 mi­li­oa­ne eu­ro, bani po­te­nțial „mur­dari”, în par­te le­gați de afa­ce­rea Mag­nițki. Luni, acți­u­ni­le băn­cii au că­zut cu

6,5%. Băn­ci­le nor­di­ce, prin uni­tăți­le lor bal­ti­ce, au de­venit plăci tur­nan­te pen­tru cri­mi­na­lii ruși ca­re au tri­mis bani spre Vest și Tom Ki­tin­ge, ex­pert în spă­la­rea ba­ni­lor în ca­drul gru­pu­lui Royal Uni­ted Ser­vi­ces Insti­tu­te, ara­tă că „es­te vor­ba de slă­bi­ci­u­nea sis­te­mi­că a sis­te­mu­lui fi­nan­ciar mon­dial ca­re a fost ex­ploa­ta­tă în prin­ci­pal în fos­te­le sta­te so­vi­e­ti­ce”.

Mai mul­te sur­se au di­vul­gat in­for­mații pen­tru OCCRP (Orga­ni­zed Cri­me and Cor­rup­ti­on Re­por­ting Pro­ject) și pen­tru si­te-ul li­tua­nian 15min.lt, in­for­mații re­fe­ri­toa­re la cir­ca 1,3 mi­li­oa­ne de tran­za­cții im­pli­când 238.000 de cli­e­nți, în prin­ci­pal plăți efec­tua­te din pa­ra­di­suri fis­ca­le ca Be­li­ze, Pa­na­ma și Insu­le­le Vir­gi­ne bri­ta­ni­ce. So­ci­e­tăți­le oŸsho­re ave­au con­turi ban­ca­re în băn­ci­le li­tua­ni­e­ne Ukio Ban­kas

și Sno­ras, ca­re ser­ve­au ca po­rți de in­tra­re pen­tru bani ruși spre Eu­ro­pa și Sta­te­le Uni­te.

Tra­seu li­tua­nian

OCCRP și 15min.lt au fă­cut in­ves­ti­gații și pre­ci­ze­a­ză că sche­ma bo­te­za­tă Troi­ka Laun­dro­mat a per­mis po­li­ti­ci­e­ni­lor co­ru­pți și ca­pi­lor cri­mei or­ga­ni­za­te să spe­le bani, să evi­te pla­ta im­po­zi­te­lor, să-și as­cun­dă ave­ri­le în pa­ra­di­suri fis­ca­le. Anche­ta a fost po­si­bi­lă da­to­ri­tă uneia din­tre ce­le mai im­por­tan­te scur­geri de in­for­mații din is­to­rie des­pre tran­za­cții ban­ca­re. „Crei­e­rul” sche­mei ar fi ban­ca pri­va­tă ru­să de in­ves­tiții Troi­ka Dia­log, con­du­să până în 2013, când a fu­zi­o­nat cu altă ban­că de prim plan, de oli­gar­hul ru­so-ar­me­an Ru­ben Var­da­nian, con­si­de­rat de mu­lți o fi­gu­ră

pro­gre­sis­tă și pro-oc­ci­den­ta­lă. În ur­mă cu doi ani, el era cla­sat de For­bes pe lo­cul 99 în rândul ce­lor mai bo­gați ruși. Po­tri­vit Guar­dian, ca­re a pre­luat dez­vă­lu­i­ri­le an­che­tei, Troi­ka Dia­log a pus în fun­cți­u­ne la mij­lo­cul ani­lor 2000 o rețea de pes­te 75 de com­pa­nii oŸsho­re in­ter­co­nec­ta­te, cu con­turi în bănci din Li­tua­nia. „Sub con­du­ce­rea băn­cii Troi­ka Dia­log, mi­liar­de de do­lari din Ru­sia au in­trat în con­tu­ri­le Ukio”, ara­tă in­ves­ti­gația OCCRP, de un­de au fost tran­sfe­rați altor be­ne­fi­ciari, cu­nos­cuți și ne­cu­nos­cuți, ade­sea pe ba­za unor fac­turi fal­si­fi­ca­te. În do­cu­men­te­le ofi­cia­le, pro­pri­e­ta­rii fir­me­lor oŸsho­re ca­re au fa­ci­li­tat ase­me­nea tran­za­cții erau ță­rani din Arme­nia.

Da­te­le su­ge­re­a­ză că mai mul­te so­ci­e­tăți ges­ti­o­na­te de Troi­ka, în spe­cial Quan­tus,

nu au fost cre­a­te pen­tru cli­e­nți par­ti­cu­lari. Ba­nii pro­veneau de la mul­ti­ple sur­se le­gi­ti­me, dar apoi au fost uti­li­zați de nu­me­roși in­di­vi­zi pen­tru cum­pă­ra­rea de reșe­di­nțe de lux, iah­turi etc.

Anche­ta ara­tă că o par­te a fon­du­ri­lor ca­re au tran­zi­tat prin so­ci­e­tăți­le im­pli­ca­te în sche­ma Troi­ka Laun­dro­mat sunt le­ga­te de trei frau­de ma­jo­re, din­tre ca­re cea mai cu­nos­cu­tă es­te scan­da­lul Mag­nițki. Ser­ghei Mag­nițki, avo­cat rus, lu­cra pen­tru com­pa­nia Her­mi­ta­ge a bri­ta­ni­cu­lui Bill Brow­der și a mu­rit într-o închi­soa­re din Mos­co­va, un­de fu­se­se închis du­pă ce des­co­pe­ri­se că res­pon­sa­bi­li ai bi­ro­u­lui de im­po­zi­te din ca­pi­ta­la Ru­si­ei au con­spi­rat pen­tru a obți­ne ram­bur­sa­rea frau­du­loa­să a im­po­zi­te­lor com­pa­ni­ei. Un to­tal de 230 mi­li­oa­ne do­lari.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.