IFAB a pro­pus mo­di­fi­cări ale Le­gi­lor Jo­cu­lui la fot­bal

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În ca­drul întâlni­rii anua­le, de la înce­pu­tul lu­nii mar­tie, Inter­na­ti­o­nal Foot­ball Asso­cia­ti­on Board (IFAB), or­ga­ni­zația ca­re re­gle­men­te­a­ză Le­gi­le Jo­cu­lui în fot­bal, a luat o se­rie de mă­suri ca­re schim­bă mo­dul în ca­re vor fi in­ter­pre­ta­te anu­mi­te si­tuații de joc, anu­nță Fe­de­rația Ro­mână de Fot­bal.

Pe lângă ana­li­za re­a­li­za­tă sis­te­mu­lui VAR, in­tro­dus în 2018 în Le­gi­le Jo­cu­lui, mem­brii IFAB au con­venit asu­pra unor mo­di­fi­cări ce vor in­tra în vi­goa­re înce­pând cu se­zo­nul vi­i­tor. Aces­tea fac re­fe­ri­re la si­tuații pre­cum:

HENȚ.

În si­tuația în ca­re un ju­că­tor înscrie sau își cre­e­a­ză un avan­taj clar, chiar da­că a atins min­gea cu mâna in­vo­lun­tar, ar­bi­trul va între­ru­pe jo­cul. Până acum, in­ter­pre­ta­rea era că da­că min­gea nu es­te lo­vi­tă in­te­nți­o­nat cu mâna, chiar și la mar­ca­rea unui gol, jo­cul va con­ti­nua. Ră­mâne însă în vi­goa­re o altă re­gu­lă mai puțin ști­u­tă. Da­că ju­că­to­rul își pro­te­je­a­ză fața sau o par­te sen­si­bi­lă a cor­pu­lui, atunci nu se dă henț.

PENALTY.

Por­ta­rul nu mai es­te obli­gat ca în mo­men­tul exe­cu­tă­rii lo­vi­tu­rii de pe­de­ap­să să ai­bă am­be­le pi­ci­oa­re pe li­nia po­rții,ci doar unul sin­gur.

REPUNERE ÎN JOC.

În ca­zul lo­vi­tu­ri­lor de poar­tă sau al lo­vi­tu­ri­lor li­be­re exe­cu­ta­te din pro­pria su­pra­față de pe­de­ap­să, min­gea va in­tra în joc ime­diat ce a fost lo­vi­tă cu pi­ci­o­rul și s-a mișcat, fă­ră să mai fie ne­ce­sa­ră ieși­rea aces­teia din ca­reu, pre­cum în pre­zent.

LOVITURI LI­BE­RE.

Ju­că­to­rii echi­pei în po­se­sie tre­bu­ie să se po­ziți­o­ne­ze la mi­ni­mum un me­tru de zi­dul for­mat de ad­ver­sari. Sunt evi­ta­te ast­fel aba­teri pre­cum împin­geri sau alte com­por­ta­men­te nes­por­ti­ve. Actual­men­te sunt cu­nos­cu­te ce­le­bre­le in­ter­ca­lări în zid ale unor ju­că­tori co­e­chi­pi­eri cu exe­cu­tan­tul, ca­re, ast­fel, înce­ar­că să cre­e­ze breșe pen­tru șut.

MINGE DE ARBITRU.

În anu­mi­te si­tuații, când es­te în joc și lo­vește ar­bi­trul,jo­cul se va re­lua cu minge de arbitru. Se are în ve­de­re o si­tuație în ca­re in­ter­fe­re­nța ar­bi­tru­lui avan­ta­je­a­ză în mod clar una din­tre echi­pe.

ÎNLOCUIRI.

La efec­tua­rea unei schim­bări,ju­că­to­rul înlo­cu­it va pă­ră­si te­re­nul pe la cea mai apro­pia­tă li­nie de mar­gi­ne, pen­tru a evi­ta ast­fel tra­ge­ri­le de timp.Ace­as­tă re­co­man­da­re exis­tă și în pre­zent, nu­mai că apli­ca­rea ei la­să de do­rit.

Le­gi­le Jo­cu­lui,ca ori­ce alt re­gu­la­ment, su­por­tă mo­di­fi­cări în fun­cție de di­na­mi­ca și dez­vol­ta­rea spor­tu­lui res­pec­tiv, fot­ba­lul, evi­dent, ne­fă­când ex­ce­pție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.