Cum încal­că Ma­dri­dul nor­me­le eu­ro­pe­ne de li­be­ră cir­cu­la­ţie a măr­fu­ri­lor

Spa­nia a in­ter­zis odih­na săp­tă­mâna­lă a ca­mi­o­na­gi­i­lor în ca­bi­nă. Fap­tul es­te pre­vă­zut prin mo­di­fi­ca­rea re­gu­la­men­tu­lui pri­vind tran­spor­tu­ri­le, ROTT, pu­bli­cat în jur­na­lul ofi­cial spa­ni­ol din 20 fe­brua­rie.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Infor­ma­ţia a fost fur­ni­za­tă de Uni­u­nea Na­ţi­o­na­lă a Tran­spor­ta­to­ri­lor Ru­ti­eri din Ro­mânia (UNTRR) pen­tru re­vis­ta „Tran­zit“. Pre­ve­de­ri­le au in­trat în vi­goa­re de la 21 fe­brua­rie. De­oa­re­ce nu s-a pre­vă­zut o in­frac­ţi­u­ne spe­cia­lă, efec­tua­rea re­pau­su­lui săp­tă­mânal nor­mal în ca­bi­nă va fi con­si­de­ra­tă re­paus săp­tă­mânal ne­co­res­pun­ză­tor.

Amen­da va fi de 2.000 de eu­ro. Con­form pre­ci­ză­ri­lor ASTIC – Spa­nia, ca­re a con­tac­tat au­to­ri­tă­ţi­le de con­trol spa­ni­o­le, am­be­le ti­puri de con­troa­le sunt po­si­bi­le, in

si­tu sau a pos­te­ri­ori. ASTIC es­te o aso­cia­ţie pro­fe­si­o­na­lă a șo­fe­ri­lor de ca­mi­oa­ne spa­ni­o­li, omo­loa­gă UNTRR sau ARTRI din Ro­mânia.

Nu vor fi so­li­ci­ta­te do­cu­men­te spe­cia­le – ara­tă pre­ve­de­rea le­ga­lă – pre­cum fac­tu­ri­le ho­te­li­e­re, pen­tru a pro­ba că șo­fe­rul nu s-a aflat în ca­bi­nă, mai in­for­me­a­ză UNTRR. Pau­za în ca­bi­nă es­te, în pre­zent, in­ter­zi­să în Fran­ţa, Bel­gia, Ger­ma­nia, Ma­rea Bri­ta­nie și Olan­da.

Ce înse­am­nă ace­as­tă no­uă pre­ve­de­re le­ga­lă pen­tru șo­fe­rii ro­mâni de ca­mi­on ca­re au de fă­cut tran­spor­turi in­ter­na­ţi­o­na­le în Spa­nia? Ion Lixandru, vi­ce­preșe­din­te­le ARILOG, atra­ge aten­ţia că tre­bu­ie să „ple­căm de la con­cep­tul de ba­ză eu­ro­pe­an – li­ber­ta­tea cir­cu­la­ţi­ei măr­fu­ri­lor, a ca­pi­ta­lu­ri­lor și a per­soa­nei“.

Al doi­lea prin­ci­piu – ex­pli­că Ion Lixandru pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“– „es­te că tran­spor­tu­ri­le ru­ti­e­re, ae­ri­e­ne, fe­ro­via­re, na­va­le sunt re­gle­men­ta­te în ce pri­vește ca­pa­ci­ta­tea și tim­pul de con­du­ce­re. Sunt re­gle­men­tări la ca­re Ro­mânia es­te par­te. Ţi­nând cont de ce­le do­uă re­gle­men­tări, fap­tul că mă de­pla­sez din punc­tul A în punc­tul B și sunt obli­gat să mă opresc, să-mi fac pau­za le­ga­lă, pe o in­fras­truc­tu­ră pe ca­re o plă­tesc, es­te un drept pe ca­re nu mi-l poa­te lua ni­meni“.

„Eu, ca șo­fer, înnop­tez or­ga­ni­zat. Ve­hi­cu­lul în ca­re

Să ne ima­gi­năm ur­mă­to­rul sce­na­riu: to­ţi ca­mi­o­na­gi­ii ca­re ajung în zo­ne­le de par­ca­re for­me­a­ză fru­mos nu­mă­rul ser­vi­ci­u­lui de ur­gen­ţe 112, anun­ţă că le es­te rău, sunt lua­ţi cu Sal­va­rea. Ca­mi­o­nul ră­mâne lângă par­ca­re, iar Po­li­ţia tre­bu­ie să stea să-l pă­ze­as­că.“

ION LIXANDRU, ARILOG

mă odih­nesc es­te con­stru­it să găz­du­ias­că, să înnop­tez în el. Toa­te ve­hi­cu­le­le pe ca­re le avem în do­ta­re sunt pre­vă­zu­te cu fa­ci­li­tă­ţi­le ne­ce­sa­re re­pau­su­lui, odih­nei, som­nu­lui, și res­pec­tă nor­me­le le­ga­le cre­a­te pen­tru ca ci­ne­va să înnop­te­ze aco­lo“, atra­ge aten­ţia vi­ce­preșe­din­te­le ARILOG, ca­re es­te șo­fer de ca­mi­on cu o ve­che tra­di­ţie de fa­mi­lie în bra­nșă.

Sin­di­ca­te­le fac pre­si­uni asu­pra au­to­ri­tă­ţi­lor spa­ni­o­le

To­tuși, da­că som­nul în ca­bi­na ca­mi­o­nu­lui e in­ter­zis, de ce mai fac fa­bri­can­ţii de ca­mi­oa­ne ca­pe­te-trac­toa­re în ca­re sunt toa­te con­di­ţi­i­le pen­tru a dor­mi?

„În aces­te ca­bi­ne sunt sis­te­me de cli­ma­ti­za­re și tot ce vrei. Pro­ble­ma spa­ni­o­li­lor es­te a sin­di­ca­te­lor de tran­sport de aco­lo, dar și ei se su­bor­do­nea­ză ace­leiași re­gle­men­tări. Nici ei nu au voie să con­du­că mai mult de 56 de ore săp­tă­mânal, mai mult de do­uă ori pe zi etc. Nu­mai că ei, ală­turi de fran­ce­zi, înce­ar­că să con­di­ţi­o­ne­ze lu­cruri ca­re sunt res­pin­se de UE, prin re­gle­men­tări“, ex­pli­că Ion Lixandru. „Ei, prin pro­mo­va­rea aces­tor re­gle­men­tări an­ti-re­gle­men­ta­re eu­ro­pe­a­nă, înce­ar­că să for­ţe­ze, dar nu se pot eri­ja în re­gle­men­ta­tor într-o zo­nă re­gle­men­ta­tă, pen­tru a crește ca­za­rea și a di­mi­nua tra­fi­cul“, a spus Lixandru.

O altă pro­ble­mă – ex­pli­că pro­fe­si­o­nis­tul în tran­spor­turi – es­te că ma­jo­ri­ta­tea măr­fu­ri­lor de pe ca­mi­oa­ne (pes­te 90%) sunt asi­gu­ra­te. Așa că, „da­că te-ai asi­gu­rat, tu, ca șo­fer, ești res­pon­sa­bil pen­tru mar­fă, pe du­ra­ta tran­spor­tu­lui, prin con­tract. Da­că eu pun mași­na în par­ca­re și apoi plec și mă duc să mă culc la ho­tel sau la mo­tel, ci­ne răs­pun­de pen­tru mar­fă? Asi­gu­ra­rea nu-și mai înde­pli­nește sco­pul, pen­tru că ea te con­di­ţi­o­nea­ză ca ve­hi­cu­lul să fie pă­zit pe pe­ri­oa­da tran­spor­tu­lui. Mași­na tre­bu­ie par­ca­tă într-o par­ca­re pă­zi­tă“.

Avem, așa­dar, ur­mă­toa­rea si­tua­ţie: ma­jo­ri­ta­tea par­că­ri­lor pen­tru ca­mi­o­na­gii nu au mo­te­luri sau ho­te­luri, iar la mo­te­lu­ri­le și ho­te­lu­ri­le exis­ten­te nu sunt par­cări su­fi­ci­ent de mari. Da­că 10 ca­mi­o­na­gii blo­che­a­ză o par­ca­re de ho­tel, de exem­plu, și ocu­pă 10 ca­me­re din aces­ta, pa­tro­nul uni­tă­ţii ho­te­li­e­re e afec­tat fi­nan­ciar, pen­tru că nu are încăr­ca­re pe ca­za­re. Aces­ta îţi va in­ter­zi­ce să par­che­zi ca­mi­o­nul în par­ca­rea ho­te­lu­lui.

Atunci, cum ajun­gi tu, șo­fer, din par­ca­rea de ca­mi­oa­ne la lo­cul de ca­za­re? Exis­tă mari șan­se ca TIR-ul tău să fie par­cat într-un loc, iar mo­te­lul să fie la zeci de ki­lo­me­tri, ori șo­fe­rul răs­pun­de pen­tru mar­fa pe ca­re o tran­spor­tă și pe ca­re, dor­mind lângă ea, o pă­zește. Cum va fi atunci apli­ca­tă ace­as­tă pre­ve­de­re?

„Încă sunt niște pro­vo­cări, ca ur­ma­re a pre­si­u­nii sin­di­ca­tu­lui și aso­cia­ţi­i­lor pro­fe­si­o­na­le, ca­re nu au cap și coa­dă“, cre­de Ion Lixandru, amin­tind că acum pa­tru-cinci ani apă­ru­se obli­ga­ti­vi­ta­tea ca șo­fe­rii de ca­mi­oa­ne, în tra­fi­cul in­ter­co­mu­ni­tar, să fie an­ga­ja­ţi în Spa­nia, Ger­ma­nia, Fran­ţa.

Impo­si­bi­li­ta­te

Pe de altă par­te, da­că de exem­plu în Cas­ti­lia sunt 100 de ca­mi­o­na­gii, cu tre­nuri ru­lan­te de 40 de to­ne, cău­tând înne­bu­ni­ţi par­cări de ca­mi­oa­ne cu mo­tel și ne­gă­sind des­tu­le, e clar că unii, fa­tal­men­te, vor dor­mi în ca­mi­oa­ne, ris­când să fie pri­nși in si­tu, iar alţii vor con­du­ce mai mult de­cât au voie, pen­tru a gă­si o par­ca­re adec­va­tă, încăl­când ce­a­lal­tă re­gu­lă a mun­cii lor.

„Nu înca­pe dis­cu­ţie“, spu­ne Lixandru și amin­tește din nou că to­tul se întâmplă pen­tru că „tran­spor­ta­to­rii din Pe­nin­su­la Ibe­ri­că au fă­cut pre­si­uni“. Până în pre­zent, nu au fost sta­bi­li­te in­struc­ţi­uni spe­cia­le pen­tru au­to­ri­tă­ţi­le de con­trol spa­ni­o­le cu pri­vi­re la pu­ne­rea în apli­ca­re a aces­tei in­ter­dic­ţii, afir­mă UNTRR.

Prac­tic, ast­fel, în Spa­nia s-a cre­at o pia­ţă pen­tru amen­zi? Nu, con­si­de­ră re­pre­zen­tan­tul ARILOG, de­o­cam­da­tă „nu au nor­me“. „Cât timp nu au nor­me, po­li­ţis­tul încă nu poa­te apli­ca amen­zi. Să ne ima­gi­năm ur­mă­to­rul sce­na­riu: to­ţi ca­mi­o­na­gi­ii ca­re ajung în zo­ne­le de par­ca­re for­me­a­ză fru­mos nu­mă­rul ser­vi­ci­u­lui de ur­gen­ţe 112 – ser­vi­ci­ul de ur­gen­ţe es­te obli­ga­to­riu re­gle­men­tat –, anun­ţă că le es­te rău, sunt lua­ţi cu Sal­va­rea. Ca­mi­o­nul ră­mâne lângă par­ca­re, iar Po­li­ţia tre­bu­ie să stea să-l pă­ze­as­că“.

Când va fi afec­tat ast­fel sis­te­mul – ex­pli­că Ion Lixandru pen­tru RL – au­to­ri­tă­ţi­le vor tra­ge con­clu­zia că și-au cre­at o altă pro­ble­mă: „Ne mor oa­me­nii cu pro­ble­me re­a­le de să­nă­ta­te, pen­tru că noi tre­bu­ie să in­ter­venim la ne­bu­nii ăștia, în or­di­nea so­li­ci­tă­rii!“. De ce? Pen­tru că nu știi da­că aco­lo, în par­ca­re, e un om cu pro­ble­me de să­nă­ta­te sau ce e. „Mi-e fri­că, am in­trat în pa­ni­că, vi­ne con­tro­lul de la Tran­spor­turi pes­te mi­ne și mi-e te­a­mă!“, spu­ne la te­le­fon, la 112, ca­mi­o­na­gi­ul. Au­to­ri­tă­ţi­le de spe­cia­li­ta­te tre­bu­ie să res­pec­te toa­tă pro­ce­du­ra, să-l du­că, să pă­ze­as­că ele mar­fa împreu­nă cu Po­li­ţia ș.a.m.d.

Infrin­ge­ment, po­ves­te ve­che

Prin ur­ma­re, când vor apă­rea aces­te nor­me, fir­me­le de tran­sport in­ter­na­ţi­o­nal le vor stu­dia, apoi vor de­ci­de even­tual da­că iau ast­fel de mă­suri ex­tre­me? „Spa­ni­o­lii nu pot să con­tra­vi­nă nor­me­lor eu­ro­pe­ne. E o ches­ti­u­ne de infrin­ge­ment“, cre­de Lixandru.

Da, așa es­te, însă, da­că do­resc să împin­gă lu­cru­ri­le la ex­trem, spa­ni­o­lii pot păs­tra aces­te re­gu­li până la li­mi­ta pro­ce­du­rii de infrin­ge­ment, apoi să le re­tra­gă și să fa­că alte­le, iar înce­pe pro­ce­du­ra de infrin­ge­ment ș.a.m.d. Au­to­ri­tă­ţi­le ro­mâne șme­che­resc în ace­as­tă ma­ni­e­ră Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de 12 ani în ches­ti­u­nea ta­xei au­to.

Exper­tul în tran­spor­turi ru­ti­e­re re­pli­că: „În re­ci­pro­ci­ta­te, toa­te ca­mi­oa­ne­le spa­ni­o­le ca­re trec prin Ro­mânia pot să fie su­pu­se ace­lo­rași exi­gen­ţe, mai ales că noi chiar nu avem des­tu­le par­cări adec­va­te și ca­mi­o­na­gi­ii se des­cur­că așa cum pot“.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.