PSD și ALDE cau­tă pre­zi­de­nția­bil

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PSD și ALDE vor să pre­zin­te un can­di­dat co­mun la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le de la fi­na­lul aces­tui an. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu es­te cel mai bi­ne pla­sat în son­da­je, dar Li­viu Drag­nea își do­rește să can­di­de­ze, re­pre­zen­tând cel mai pu­ter­nic par­tid din coa­liție.

PSD și ALDE vor să pre­zin­te un can­di­dat co­mun la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le de la fi­na­lul aces­tui an. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu es­te cel mai bi­ne pla­sat în son­da­je, dar Li­viu Drag­nea își do­rește să can­di­de­ze, re­pre­zen­tând cel mai pu­ter­nic par­tid din coa­liție.

Președinte­le PSD, Li­viu Drag­nea, a anun­ţat că a con­venit cu li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, ca du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la men­ta­re să pre­zin­te împreu­nă un can­di­dat co­mun la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le, ca­re să fie sus­ţi­nut de coa­li­ţie.

Li­viu Drag­nea a fost între­bat, sâmbă­tă, la Slo­bo­zia, da­că va can­di­da la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le şi a răs­puns: „Si­gur nu voi can­di­da la eu­ro­par­la men­ta­re“. Când jur­na­liş­tii au re­venit asu­pra fap­tu­lui că nu ex­clu­de o can­di­da­tu­ră pen­tru func­ţia de pre­şe­din­te, Drag­nea a spus: „Nu vor­besc de can­di­da­tu­ră la pre­zi­den­ţia­le, cu ni­meni, ni­ci­un­de, ni­ci­când. Du­pă eu­ro­par­la men­ta­re, dis­cu­tăm. Am con­venit cu dom­nul Tă­ri­ce­a­nu ca, du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la men­ta­re, împreu­nă, să pre­zen­tăm un can­di­dat co­mun ca­re să fie sus­ţi­nut de alian­ţă“.

Du­mi­ni­că, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a de­cla­rat că du­pă ale­ge­ri­le eu­ro­par­la men­ta­re coa­li­ţia PSD-ALDE va de­ci­de da­că va exis­ta o can­di­da­tu­ră co­mu­nă la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. Tă­ri­ce­a­nu a afir­mat că încă nu s-a ho­tă­rât da­că va can­di­da la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le, dar că tre­bu­ie gă­si­tă cea mai bu­nă for­mu­lă pen­tru ca ac­tua­la coa­li­ţie să-l învin­gă pe Klaus Io­han­nis.

Tă­ri­ce­a­nu, pri­mul în son­da­je

Ide­ea unui can­di­dat co­mun PSD-ALDE es­te dis­cu­ta­tă de mai mul­tă vre­me, dar de­ci­zia a tot fost amâna­tă. Li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, es­te cel mai bi­ne pla­sat în son­da­je­le de opi­nie. Însă, da­că l-ar ac­cep­ta pe Tă­ri­ce­a­nu, pen­tru PSD ar fi pen­tru pri­ma da­tă în 30 de ani de de­mo­crație când s-ar pre­zen­ta fă­ră un can­di­dat pro­priu în ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le.

Da­că du­mi­ni­ca vi­i­toa­re ar fi ale­geri pre­zi­den­ţia­le, Klaus Io­han­nis ar fi vo­tat de 41,4% din ale­gă­tori, având mari șan­se de a obți­ne un nou man­dat, po­tri­vit ce­lui mai re­cent son­daj IMAS. Actua­lul man­dat al lui Io­han­nis ex­pi­ră în lu­na de­cem­brie a aces­tui an. Pe lo­cul doi, dar la ma­re dis­tan­ţă es­te Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, cu mai pu­ţin de

ju­mă­ta­te din­tre vo­tu­ri­le pre­şe­din­te­lui – 18%. Foş­tii pre­mi­eri Vic­tor Pon­ta (15%) şi Da­cian Ci­o­loş (11,7%) sunt însă foar­te aproa­pe de li­de­rul ALDE, iar Li­viu Drag­nea abia ar strânge 6 pro­cen­te din su­fra­gii.

Son­da­jul ur­mă­reş­te op­ţi­u­ni­le la pre­zi­den­ţia­le şi în func­ţie de spec­trul po­li­tic pe ca­re îl agre­e­a­ză fi­e­ca­re vo­tant. Elec­to­ra­tul de stânga îl pre­fe­ră pe Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu (36,5%), ur­mat de Vic­tor Pon­ta (26,5%) şi Ga­bri­e­la Fi­rea (18,1%). Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, se cla­se­a­ză doar pe lo­cul pa­tru cu 12,7%, în timp ce pen­tru Co­ri­na Crețu op­te­a­ză 5,3%. Prac­tic, ale­ge­rea can­di­da­tu­lui co­mun se re­zu­mă la o ale­ge­re între Drag­nea și Tă­ri­ce­a­nu, da­că es­te să luăm drept re­per ul­ti­me­le son­da­je de opi­nie – Vic­tor Pon­ta are pro­pri­ul par­tid, iar Ga­bri­e­la Fi­rea es­te cer­ta­tă cu Li­viu Drag­nea.

Re­a­li­ta­tea din PSD

De alt­fel, în de­cla­rați­i­le ofi­cia­le, Li­viu Drag­nea a vor­bit, întot­de­au­na, des­pre can­di­da­tul cu ce­le mai mari șan­se. „Iau în cal­cul va­rian­ta ca din par­tea alian­ţei PSD-ALDE să can­di­de­ze

can­di­da­tul cu ce­le mai mari şan­se pen­tru ca Io­han­nis să nu mai lo­ve­as­că Ro­mânia încă cinci ani de zi­le”, a afir­mat, re­cent, Drag­nea.

În spa­te­le uși­lor închi­se, însă, so­cial-de­mo­crații dis­cu­tă pe un alt ton. La cea mai re­cen­tă șe­di­nță a Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv, vi­ce­preșe din­te­le PSD Ma­rian Oprișan a ri­di­cat pro­ble­ma ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le. „Hai să dis­cu­tăm cu ALDE și da­că Tă­ri­ce­a­nu e mai bun, să mer­gem pe Tă­ri­ce­a­nu“, a pro­pus Oprișan, po­tri­vit unor sur­se din par­tid. Drag­nea a re­a­cți­o­nat tăi­os: „Nu știu ce deal-uri ai tu, dar eu dis­cut de fi­e­ca­re da­tă și nu am de gând să pun PSD-ul pe ta­vă“, au spus sur­se­le ci­ta­te. De fapt, în acest fel, Drag­nea a re­zu­mat di­fi­cul­ta­tea ale­ge­rii: ori­ce alt can­di­dat, în afa­ră de el însuși, poa­te încer­ca, da­că ajun­ge preșe­din­te, să con­tro­le­ze PSD. Po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, președinte­le are pu­teri re­a­le, în ci­u­da re­to­ri­cii PSD des­pre fap­tul că șe­ful sta­tu­lui tre­bu­ie să sem­ne­ze, fă­ră opo­ziție, toa­te pro­pu­ne­ri­le Gu­ver­nu­lui. Da­că, însă, Drag­nea va in­tra în cur­sa pre­zi­de­nția­lă, așa cum își do­rește, va pur­ta răs­pun­de­rea pen­tru o even­tua­lă înfrânge­re.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.