Se va cir­cu­la cu 120 de ki­lo­me­tri pe oră între Pre­de­al și Brașov

Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re a anu­nțat de­sem­na­rea fir­mei ca­re va su­per­vi­za lu­cră­ri­le de exe­cuție pe tron­so­nul Pre­de­al–Cris­tian, de pe vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Bu­cu­rești – Brașov.

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Po­tri­vit unui anu­nț pos­tat pe si­te-ul de li­ci­tații elec­tro­ni­ce, Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re (CNAIR) a sta­bi­lit nu­me­le fir­mei ca­re va su­per­vi­za lu­cră­ri­le pe un nou tron­son al au­tos­tră­zii Bu­cu­rești – Brașov.

Con­trac­tul de­nu­mit „Su­per­vi­za­re Au­tos­tra­da Bu­cu­rești-Brașov, Lot 2: Sec­tor Pre­de­al-Cris­tian, km 162+300 – km 168+600 și Drum de le­gă­tu­ră” es­te în va­loa­re de cir­ca 4,64 mi­li­oa­ne de lei (fă­ră TVA), ca­re vor fi plă­tiți de la bu­ge­tul de stat.

Con­trac­tul a fost atri­bu­it unei fir­me din Bu­cu­rești. Prin­tre cei­la­lți par­ti­ci­pa­nți la li­ci­tație s-au nu­mă­rat fir­me sau aso­ci­eri de fir­me din Fra­nța, Spa­nia, Croația și Ita­lia. În ca­drul de­ci­zi­ei de de­sem­na­re a câști­gă­to­ru­lui li­ci­tați­ei, com­po­nen­ta fi­nan­cia­ră a avut o pon­de­re de 40 la su­tă, ex­pe­ri­e­nța per­so­na­lu­lui 30 la su­tă, iar pla­ni­fi­ca­rea și ges­ti­o­na­rea ac­ti­vi­tăți­lor 30 la su­tă.

Es­te de pre­ci­zat că acești bani aco­pe­ră doar ser­vi­ci­i­le de su­per­vi­za­re și nu­mai pen­tru sec­to­rul Pre­de­al–Cris­tian, întru­cât cos­tul to­tal de exe­cuție a vi­i­toa­rei au­tos­tră­zi Bu­cu­rești – Brașov se apro­pie de 1,5 mi­liar­de de eu­ro.

Vom avea au­tos­tra­dă în anul 2021?

Con­trac­tul de su­per­vi­za­re a fost atri­bu­it la da­ta de 27 fe­brua­rie 2019 și are o du­ra­tă to­ta­lă “de im­ple­men­ta­re” de 78 de luni (șa­se ani și ju­mă­ta­te), din­tre ca­re pri­me­le 24 de luni re­pre­zin­tă pe­ri­oa­da de proi­ec­ta­re și exe­cuție a lu­cră­ri­lor. Acest ele­ment su­ge­re­a­ză că tron­so­nul de au­tos­tra­dă din­tre Pre­de­al și Cris­tian ar pu­tea să fie dat în ex­ploa­ta­re în anul 2021.Ga­ra­nția lu­cră­ri­lor, du­pă fi­na­li­za­rea exe­cuți­ei,va fi de 48 de luni.

Pen­tru ace­as­tă au­tos­tra­dă, stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te a fost ela­bo­rat în anul 2006, iar in­di­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici au fost apro­bați prin HG 507/2006 și HG 737/2008. Inte­re­sant es­te fap­tul că in­di­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici ai vi­i­toa­rei au­tos­tră­zi au fost me­nți­o­nați în ane­xe­le aces­tor do­uă do­cu­men­te de Gu­vern, iar ane­xe­le au fost cla­si­fi­ca­te, ce­ea ce înse­am­nă că sim­plii ce­tățeni nu au ac­ces la ele – deși au­tos­tra­da se con­stru­i­ește în par­te­ne­riat pu­blic–pri­vat, adi­că și din bani pu­blici. Exis­tă to­tuși câte­va ele­men­te teh­ni­ce me­nți­o­na­te în cai­e­tul de sar­cini, ca­re nu es­te cla­si­fi­cat.

Po­tri­vit cai­e­tu­lui de sar­cini al li­ci­tați­ei, vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Bu­cu­rești – Brașov va stră­ba­te ju­dețe­le Ilfov, Pra­ho­va și Brașov, pre­cum și o zo­nă afla­tă pe ra­za Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești, având o lun­gi­me to­ta­lă de cir­ca 170 de ki­lo­me­tri. Pe între­gul tra­seu, au­tos­tra­da va re­pre­zen­ta o „so­luție in­de­pen­den­tă de dru­mul exis­tent”, adi­că o ru­tă alter­na­ti­vă față de DN1, ca­re va fi ast­fel des­con­ges­ti­o­nat. Una din­tre pri­me­le ur­mări va fi re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de ac­ci­den­te ru­ti­e­re. Alte efec­te po­zi­ti­ve vor fi scă­de­rea tim­pu­lui de de­pla­sa­re, re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor de ope­ra­re a ve­hi­cu­le­lor și înce­ti­ni­rea de­gra­dă­rii infras­truc­tu­rii ru­ti­e­re a lo­ca­li­tăți­lor de pe DN1.

Au­tos­tra­da va avea cinci sec­toa­re: Bu­cu­rești –Ploi­ești (ac­tua­la au­tos­tra­dă A3,de­ja da­tă în ex­ploa­ta­re), Ploi­ești – Co­mar­nic, Co­mar­nic – Pre­de­al, Pre­de­al–Cris­tian și Cris­tian–Co­dlea. În ju­dețul Brașov, se­cți­u­nea de au­tos­tra­dă din­tre Pre­de­al și Cris­tian va per­mi­te eli­mi­na­rea tra­fi­cu­lui ru­ti­er greu și a tra­fi­cu­lui de tran­zit de pe te­ri­to­ri­i­le orașe­lor Râșnov și Cris­tian, re­du­cându-se ast­fel ni­ve­lul de emi­sii po­luan­te, cât și ni­ve­lul de zgo­mot.

Pe sec­to­rul Pre­de­al–Cris­tian, au­tos­tra­da va avea do­uă ben­zi de cir­cu­lație pe sens, iar „vi­te­za de proi­ec­ta­re” es­te de 120 de ki­lo­me­tri pe oră.Acest tron­son va avea co­ne­xi­uni cu DN 73 (Brașov–Pi­tești), DJ 112 B (Vul­can) și DN 73 B (Cris­tian – Ghim­bav). Pe tra­seul Ploi­ești–Brașov, au­tos­tra­da va avea 14 via­duc­te, 33 de po­duri și 2,6 ki­lo­me­tri de tu­ne­luri cu ga­le­rie du­blă. Unul din­tre po­duri va tre­ce pe dea­su­pra stați­u­nii Bușteni – aco­lo un­de, po­tri­vit pri­mei va­rian­te a aces­tui proi­ect, ur­ma să fie con­stru­it un tu­nel.

Pen­tru vi­i­toa­rea au­tos­tra­dă Bu­cu­rești – Brașov ar pu­tea fi per­ce­pu­te ta­xe,aces­tea fi­ind, în ca­zul au­to­tu­ris­me­lor, de cir­ca 6,3 eu­ro la 100 de ki­lo­me­tri par­cu­rși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.