Se­bas­tian Ghi­ţă des­chi­de lis­ta PRU pen­tru eu­roa­le­geri

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Fos­tul de­pu­tat Se­bas­tian Ghi­ţă va fi pri­mul can­di­dat pe lis­ta PRU pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la men­ta­re, el fi­ind ur­mat de pre­şe­din­te­le par­ti­du­lui, Bog­dan Dia­co­nu. Fos­tul de­pu­tat Se­bas­tian Ghi­ţă a tran­smis şi un me­saj la lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor PRU. „Ci­ne vre­ţi să vor­be­as­că în nu­me­le ro­mâni­lor? Stră­nii? Voi can­di­da pen­tru că o vo­ce ro­mâneas­că tre­bu­ie să se au­dă răs­pi­cat! Cam­pa­nia pen­tru eu­ro­par­la men­ta­re nu e des­pre Eu­ro­pa, e des­pre noi, des­pre ro­mâni. Ce te­me vre­au sa abor­dăm în ace­as­tă cam­pa­nie şi la ca­re să ne răs­pun­dă şi slu­gi­le lui So­ros de la Uni­u­nea Scu­fun­dăm Ro­mânia: po­zi­ţia fa­ţă de imi­gran­ţi. De ce nu dăm ce­tă­ţe­nie ro­mâni­lor din Re­pu­bli­ca Mol­do­va? Ro­mânia es­te creş­ti­nă, nu um­plem ţa­ra de mos­chei! Ci­ne i-a per­mis lui Tu­do­rel Toa­der să ac­cep­te ide­ea unui pro­cu­ror eu­ro­pe­an? Gru­pul in­frac­ţi­o­nal or­ga­ni­zat con­dus de Lau­ra Co­dru­ţa Köve­si a dis­trus eli­te­le!”, afir­mă, prin­tre alte­le, Se­bas­tian Ghiță. Au­to­rul de­cla­rați­ei a fost, ani de zi­le, un po­li­ti­cian ca­re a su­sți­nut SRI, în pe­ri­oa­da în ca­re in­sti­tuția era con­du­să de Ge­or­ge Mai­or și Flo­rian Col­dea.

ÎCCJ a de­cis de­fi­ni­tiv res­pin­ge­rea alia­nței PRMPRU, din cau­za preșe­di­nți­ei in­cer­te a PRM. PRU va can­di­da sin­gur la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la men­ta­re. Chiar da­că nu va pu­tea can­di­da ală­turi de PRM, PRU înce­ar­că să preia elec­to­ra­tul nați­o­na­list al par­ti­du­lui pe ca­re l-a con­dus, înain­te de a muri, Cor­ne­liu Va­dim Tu­dor. Cur­tea de Apel Ploi­eş­ti a ad­mis, joi, con­tes­ta­ţia de­pu­să de fos­tul de­pu­tat Se­bas­tian Ghi­ţă şi a dis­pus re­vo­ca­rea ares­tă­rii pre­ven­ti­ve în lip­să în do­sa­rul pri­vind con­trac­te­le de pres­ta­re de ser­vi­cii IT. De­ci­zia e de­fi­ni­ti­vă. Ju­de­ca­ta fos­tu­lui de­pu­tat va con­ti­nua, dar, de­o­cam­da­tă, împo­tri­va sa nu mai e lua­tă ni­cio mă­su­ră pre­ven­ti­vă. Se­bas­tian Ghi­ţă a ple­cat din ţa­ră în noap­tea de 19 spre 20 de­cem­brie 2016 şi a fost prins la Bel­grad în 14 apri­lie 2017. Ghi­ţă avea per­mis de con­du­ce­re şi bu­le­tin de Slo­venia şi era împreu­nă cu fra­te­le său în mo­men­tul cap­tu­ră­rii. Fos­tul de­pu­tat PSD a fost ares­tat de au­to­ri­tă­ţi­le sârbe timp de do­uă luni pen­tru po­se­sie de do­cu­men­te fal­si­fi­ca­te şi a fost apoi eli­be­rat pe cau­ţi­u­ne. De atunci, a avut di­ver­se in­ter­venții la te­le­vi­zi­u­ni­le din ța­ră și a fost fo­to­gra­fiat la Bel­grad în pre­ze­nța mai mul­tor per­soa­ne din Ro­mânia. Se­bas­tian Ghiță are mai mul­te do­sa­re la ac­tiv, iar în une­le încă aște­ap­tă o de­ci­zie de­fi­ni­ti­vă. A fost acu­zat, între alte­le, de da­re de mi­tă, fo­lo­si­re de in­for­mații con­fi­de­nția­le în sco­puri neau­to­ri­za­te, șan­taj și cum­pă­ra­re de in­flue­nță. Pen­tru ca un par­tid po­li­tic să tri­mi­tă eu­ro­par­la men­tari la Bru­xel­les tre­bu­ie să atin­gă un prag de mi­nim 5 % din nu­mă­rul de vo­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.