Incom­pe­ten­ţa DNA în Do­sa­rul Pes­ca­riu

Romania Libera - - Actualitat­e - Lau­re­nțiu Mușoiu

Do­sa­rul re­tro­ce­dă­rii Ba­zei Spor­ti­ve „Cu­te­ză­to­rii“a Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei că­tre omul de afa­ceri Di­nu Pes­ca­riu ră­mâne fă­ră re­zul­ta­te, pen­tru că DNA nu a fost ca­pa­bi­lă să strângă pro­be. Din do­sa­rul pro­cu­ro­ri­lor ar lip­si chiar con­trac­tul inițial încheiat între mi­nis­ter și Pes­ca­riu.

Ni­ci­u­nul din­tre cei puși sub acu­za­re de Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție (DNA), în do­sa­rul con­ce­si­o­nă­rii fos­tei Ba­ze Spor­ti­ve “Cu­te­ză­to­rii” a Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei că­tre Fun­dația Di­nu Pes­ca­riu, nu a fost con­dam­nat (unii fi­ind chiar achi­tați), una din­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze fi­ind lip­sa de pro­be. Pro­cu­ro­rii DNA nu au reușit sau poa­te nu s-a ur­mă­rit, în acest caz, re­a­li­za­rea unui do­sar com­plet cu pro­be.

Aces­tea, în con­diți­i­le în ca­re, DNA a avut po­si­bi­li­ta­tea să so­li­ci­te toa­te do­cu­men­te­le re­le­van­te în acest do­sar, de la Di­re­cția Ju­ri­di­că a Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN).

To­tuși, acest lu­cru nu s-a întâmplat. Mai mult, din in­for­mați­i­le obți­nu­te de „Ro­mânia li­be­ră“, din do­sa­rul înain­tat in­sta­nței de ju­de­ca­tă de că­tre pro­cu­ro­rii DNA, ar lip­si, prin­tre alte pro­be con­clu­den­te, chiar con­trac­tul inițial de con­ce­si­o­na­re încheiat între mi­nis­te­rul de re­sort și fun­dația omu­lui de afa­ceri, fos­tul te­nis­men, Di­nu Pes­ca­riu. În do­sar, DNA a in­clus doar ac­tul adiți­o­nal la con­trac­tul me­nți­o­nat, sem­nat de Mih­nea Cos­toiu (atunci se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei), prin ca­re a fost pre­lun­gi­tă pe­ri­oa­da de con­ce­si­o­na­re a ba­zei că­tre omul de afa­ceri, ca­re a dez­vol­tat un club de sport și SPA, de lux, în lo­cul “Cu­te­ză­to­rii”.

MEN as­cun­de ade­vă­rul de ce­tățeni

Am so­li­ci­tat Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN) să ne me­nți­o­ne­ze da­că DNA a ce­rut con­trac­tul inițial de con­ce­si­o­na­re și da­că aces­ta a fost pus la dis­po­ziția pro­cu­ro­ri­lor. Răs­pun­sul Mi­nis­te­ru­lui a fost însă că ace­as­tă in­for­mație nu tre­bu­ie să ajun­gă la ce­tățeni.

“În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.12 alin.(1) lit.f) din Le­gea nr.544/2001,pri­vind li­be­rul ac­ces la in­for­ma­ţi­i­le de in­te­res pu­blic, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re, se ex­cep­te­a­ză de la ac­ce­sul li­ber al ce­tă­ţe­ni­lor, „in­for­ma­ţi­i­le pri­vind pro­ce­du­ri­le ju­di­cia­re, da­că pu­bli­ci­ta­tea aces­to­ra adu­ce atin­ge­re asi­gu­ră­rii unui pro­ces echi­ta­bil ori in­te­re­su­lui le­gi­tim al ori­că­reia din­tre păr­ţi­le im­pli­ca­te în pro­ces”.Având în ve­de­re că do­sa­rul pri­vind Ba­za Cu­te­ză­to­rii se află pe rol și ți­nând cont de pre­ve­de­ri­le le­ga­le an­te­ri­or me­nți­o­na­te, in­for­mați­i­le so­li­ci­ta­te de dum­nea­voas­tră in­tră sub in­ci­de­nța art. 12 alin. (1) lit. f), fi­ind in­clu­se în ca­te­go­ria in­for­mați­i­lor ex­cep­ta­te de la li­be­rul ac­ces al ce­tățe­ni­lor”, se ara­tă într-un răs­puns ofi­cial al MEN, adre­sat „Ro­mâni­ei li­be­re“.

Scă­pați cu fața cu­ra­tă

Anul tre­cut, Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie a de­cis de­fi­ni­tiv ri­di­ca­rea par­ţia­lă a se­ches­tru­lui dis­pus de an­che­ta­tori pe nu­me­le fos­tu­lui mi­nis­tru Mih­nea Cos­toiu în do­sa­rul pri­vind con­ce­si­o­na­rea ba­zei spor­ti­ve „Cu­te­ză­to­rii“. „Admi­te con­tes­ta­ţia for­mu­la­tă de in­cul­pa­tul Cos­toiu Mih­nea Cos­min împo­tri­va or­do­nan­ţei nr. 458/P/2017 din da­ta de 20 mar­tie 2018 a Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie Sec­ţia de com­ba­te­re a in­frac­ţi­u­ni­lor asi­mi­la­te in­frac­ţi­u­ni­lor de co­rup­ţie. Des­fi­in­ţe­a­ză, în par­te, or­do­nan­ţa con­tes­ta­tă şi dis­pu­ne înlă­tu­ra­rea dis­po­zi­ţi­i­lor pri­vind lua­rea mă­su­rii asi­gu­ră­to­rii a se­ches­tru­lui in­sti­tu­it asu­pra: - co­tei păr­ţi de 1/2 din imo­bi­lul si­tuat în .... , în su­pra­fa­ţă con­stru­i­tă de 225,59 mp, împreu­nă cu su­pra­fa­ţa de 25,6 mp co­ta de te­ren afe­rent,ac­tiv cu­nos­cut sub de­nu­mi­rea .... , înscris în Car­tea Fun­cia­ră nr . .... a OCPI Gorj BCPI Târgu Jiu; - co­tei păr­ţi de 1/2 din imo­bi­lul si­tuat în .... ,con­stând în apar­ta­ment cu 4 ca­me­re şi de­pen­din­ţe, în su­pra­fa­ţă uti­lă de 78,48 mp, împreu­nă cu su­pra­fa­ţa de 13,25 mp, con­stând în su­pra­fa­ţă bal­con şi 21 mp co­tă te­ren afe­rent lo­cu­in­ţei, imo­bil înscris în Car­tea Fun­cia­ră nr. .... a OCPI Gorj - BCPI Târgu Jiu. Men­ţi­ne ce­le­lal­te dis­po­zi­ţii ale or­do­nan­ţei con­tes­ta­te. De­fi­ni­ti­vă“,se ara­tă în mi­nu­ta de­ci­zi­ei.

Ju­de­că­to­rii au de­cis şi re­vo­ca­rea con­tro­lu­lui ju­di­ciar im­pus de pro­cu­rori pe nu­me­le lui Mih­nea Cos­toiu,de­ci­zia în acest caz ne­fi­ind de­fi­ni­ti­vă. „În te­mei­ul art. 348 alin. 1 Cod pro­ce­du­ră pe­na­lă, ra­por­tat la art. 207 alin.5 şi 7 Cod pro­ce­du­ră pe­na­lă, re­vo­că mă­su­ra pre­ven­ti­vă a con­tro­lu­lui ju­di­ciar dis­pu­să fa­ţă de in­cul­pa­tul Cos­toiu Mih­nea Cos­min ( .... ).Cu drept de con­tes­ta­ţie în 48 de ore de la co­mu­ni­ca­re“,se pre­ci­ze­a­ză în de­ci­zia in­stan­ţei.

Pe 27 mar­tie 2018,DNA anun­ţa că Mih­nea Cos­toiu,la da­ta fap­te­lor se­cre­tar de stat la Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le,a fost tri­mis în ju­de­ca­tă pen­tru să­vârşi­rea in­frac­ţi­u­nii de abuz în ser­vi­ciu da­că func­ţi­o­na­rul pu­blic a ob­ţi­nut pen­tru si­ne ori pen­tru altul un fo­los ne­cu­venit. „În pe­ri­oa­da mar­tie - sep­tem­brie 2009,in­cul­pa­tul Cos­toiu Mih­nea Cos­min, în ca­li­ta­tea men­ţi­o­na­tă, cu încăl­ca­rea dis­po­zi­ţi­i­lor le­ga­le pri­vind bu­nu­ri­le pro­pri­e­ta­te pu­bli­că, a încheiat cu Fun­da­ţia «Di­nu Pes­ca­riu» un act adi­ţi­o­nal la un con­tract de lo­ca­ţi­u­ne încheiat an­te­ri­or cu Re­gia Au­to­no­mă - Admi­nis­tra­ţia Pa­tri­mo­ni­u­lui Pro­to­co­lu­lui de Stat (RA - APPS). Ac­tul adi­ţi­o­nal a fost încheiat fă­ră a exis­ta o apro­ba­re da­tă prin­tr-o ho­tă­râre de gu­vern, fă­ră or­ga­ni­za­rea unei li­ci­ta­ţii pu­bli­ce în con­di­ţi­i­le le­gii, pre­cum şi în lip­sa avi­zu­lui di­rec­ţi­i­lor de spe­cia­li­ta­te din ca­drul mi­nis­te­ru­lui“, pre­ci­za DNA.

Con­form pro­cu­ro­ri­lor, do­cu­men­tul a fost încheiat în con­di­ţi­i­le în ca­re Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le dă­du­se în ju­de­ca­tă Fun­da­ţia "Di­nu Pes­ca­riu" pen­tru re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui, pro­ce­sul fi­ind la acel mo­ment în curs de ju­de­ca­tă. Pro­cu­ro­rii sus­ţin că si­tua­ţia cre­a­tă prin sem­na­rea ac­tu­lui adi­ţi­o­nal era me­ni­tă să opre­as­că pro­ce­sul în ca­re Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le so­li­ci­ta­se înce­ta­rea con­trac­tu­lui de lo­ca­ţi­u­ne. „Prin ace­as­tă mo­da­li­ta­te s-a cau­zat Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le un pre­ju­di­ciu în va­loa­re to­ta­lă de 10.796.662,8 eu­ro re­pre­zen­tând di­fe­ren­ţa din­tre va­loa­rea re­a­lă de pia­ţă a chi­ri­ei în su­mă de 11.741.662,8 eu­ro (111.825,36 eu­ro/lu­nă x 105 luni în pe­ri­oa­da iu­lie 2009 - mar­tie 2018) şi su­ma efec­tiv plă­ti­tă de Fun­da­ţia «Di­nu Pes­ca­riu» de 945.000 eu­ro (9.000 eu­ro/lu­nă x 105 luni în pe­ri­oa­da iu­lie 2009 - mar­tie 2018)“, ară­ta DNA. Pro­cu­ro­rii au dis­pus atunci in­sti­tu­i­rea se­ches­tru­lui asi­gu­ră­tor asu­pra mai mul­tor imo­bi­le ale in­cul­pa­tu­lui Mih­nea Cos­toiu, iar do­sa­rul a fost tri­mis spre ju­de­ca­re Înal­tei Cur­ţi de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie.

De ase­me­nea, Di­nu Pes­ca­riu a fost achi­tat, pen­tru lip­să de pro­be.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.