Cri­ză pre­lun­gi­tă în ex­ploa­ta­rea por­tua­ră la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă

Vo­lu­mul de măr­furi ca­re a tran­zi­tat anul tre­cut por­tu­ri­le Ga­lați, Brăi­la și Tul­cea, a cres­cut cu 6%, dar încă n-au fost ati­nși in­di­ca­to­rii di­nain­tea cri­zei eco­no­mi­ce.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Da­că în alte do­me­nii efec­te­le cri­zei eco­no­mi­ce au fost de­păși­te de mult și in­di­ca­to­rii au re­venit la va­lo­ri­le din 2007 și 2008, în ex­ploa­ta­rea por­tua­ră de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă lu­cru­ri­le par ce­va mai com­pli­ca­te. Sunt înre­gis­tra­te ușoa­re creșteri de la an la an, dar atin­ge­rea vo­lu­mu­lui de măr­furi ca­re a tran­zi­tat în 2008 por­tu­ri­le din Ga­la­ţi, Brăi­la și Tul­cea, de 10,7 mi­li­oa­ne de to­ne, pa­re un țel de nea­tins.

În 2018, crește­re cu 6%, dar sub ni­ve­lul din 2016

Anul 2018 a adus în ce­le trei por­turi de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă, de la Tul­cea, Ga­lați și Brăi­la, o crește­re a vo­lu­mu­lui de măr­furi ope­ra­te por­tuar la 8,43 mi­li­oa­ne de to­ne mar­fă, în crește­re cu 6,07% fa­ţă de 2017, când prin ce­le trei por­turi au tre­cut 7,952 mi­li­oa­ne de to­ne mar­fă. În 2017 fu­se­se înre­gis­tra­tă o scă­de­re față de 2016, când prin por­tu­ri­le Du­nă­rii Ma­ri­ti­me tre­cu­se un vo­lum de 8,71 mi­li­oa­ne de to­ne de măr­furi. A fost scă­de­re ati­pi­că, înre­gis­tra­tă în pri­mul se­mes­tru din 2017, când timp de o lu­nă na­vi­gația pe Du­nă­re a fost blo­ca­tă de ban­chi­ze­le de ghe­ață, iar asta a adus pi­er­deri foar­te mari unui nu­măr de 44 de com­pa­nii de na­vi­gație și a de­ter­mi­nat scă­de­rea cu 18% a vo­lu­mu­lui de măr­furi ca­re a tran­zi­tat por­tu­ri­le ma­ri­ti­me de la Du­nă­re. Crește­rea de 6% din 2018 es­te sub ni­ve­lul din 2016. Au fost înre­gis­tra­te creșteri mai im­por­tan­te la Brăi­la și Tul­cea. Da­că în por­tu­ri­le din Ga­lați crește­rea a fost de doar 0,32%, anul tre­cut tra­fi­cul de măr­furi prin por­tu­ri­le din Brăi­la a fost de 1,78 mi­li­oa­ne de to­ne, în crește­re cu 10,8% fa­ţă de anul pre­ce­dent, iar prin por­tu­ri­le din Tul­cea au tre­cut 2,23 mi­li­oa­ne de to­ne, cu 15,21% mai mult de­cât în 2017.

Si­de­rur­gia, prin­ci­pa­lul „cli­ent“al na­vi­gați­ei pe Du­nă­re

Eva­lua­rea vo­lu­mu­lui to­tal de măr­furi are do­uă com­po­nen­te, în fun­cție de ti­pul na­ve­lor cu ca­re e efec­tuat tran­spor­tul, da­că sunt na­ve de tran­sport ma­ri­tim, în ge­ne­ral car­go­uri, na­ve port con­tai­ner sau tan­curi, sau na­ve de tran­sport flu­vial, de obi­cei con­voaie de bar­je sau mo­to­na­ve. Prin ce­le trei por­turi au tre­cut anul tre­cut 4.162 de na­ve, din­tre ca­re 3.681 au fost na­ve flu­via­le, iar 481 na­ve ma­ri­ti­me. Es­te o crește­re față de 2017, când au fost înre­gis­tra­te 3.841 de na­ve, din­tre ca­re 451 na­ve ma­ri­ti­me și 3.390 na­ve flu­via­le. Po­tri­vit da­te­lor Admi­nis­trați­ei Por­tu­ri­lor Du­nă­rii Ma­ri­ti­me (APDM) Ga­lați, în cur­sul anu­lui tre­cut, tran­spor­tu­ri­le cu na­ve flu­via­le au avut o crește­re de la 6.255.462 to­ne la 6.553.668 to­ne, în timp ce tran­spor­tu­ri­le ma­ri­ti­me au cres­cut de la 1.696.622 to­ne la 1.881.961 to­ne. Ca în toa­tă pe­ri­oa­da de du­pă 1990, mar­ca­tă de o scă­de­re a vo­lu­mu­lui măr­fu­ri­lor ge­ne­ra­le, pon­de­rea cea mai ma­re es­te deți­nu­tă de ma­te­ri­i­le pri­me și pro­du­se­le fi­ni­te pen­tru ce­le do­uă mari com­pa­nii si­de­rur­gi­ce, com­bi­na­tul Arce­lo­rMit­tal de la Ga­lați și com­bi­na­tul de alu­mi­nă de la Tul­cea. Un alt cu­rent de mar­fă im­por­tant es­te cel re­pre­zen­tat de ex­por­tul de ce­re­a­le, spe­ci­fic Por­tu­lui Brăi­la. Au fost ope­ra­te por­tuar anul tre­cut 1.733.085 to­ne de mi­ne­reuri ne­fe­roa­se, 1.524.124 to­ne de mi­ne­reuri de fi­er și 597.925 to­ne de căr­bu­ne și cocs. Tot la ca­pi­to­lul de ma­te­rii pri­me pen­tru si­de­rur­gie se adau­gă și can­ti­ta­tea de 259.295 de to­ne de fi­er ve­chi pen­tru com­bi­na­tul de la Ga­lați. Au fost ope­ra­te por­tuar și 889.339 to­ne de pro­du­se fi­ni­te, în spe­cial la­mi­na­te. Alți cu­re­nți de mar­fă cu pon­de­re ma­re sunt pro­du­se­le mi­ne­ra­le bru­te, res­pec­tiv pro­du­se de ca­ri­e­ră și ba­las­ti­e­ră, ip­sos, zgu­ră, sa­re, etc. (2.094.471 to­ne), ce­re­a­le (878.389 to­ne), se­min­ţe, ulei­uri, gră­si­mi (268.404 to­ne), îngrășă­min­te na­tu­ra­le și chi­mi­ce (74.604 to­ne), nu­tre­ţuri pen­tru ani­ma­le (36.124 to­ne) și pro­du­se pe­tro­li­e­re (32.449 to­ne). De foar­te mu­lți ani, cel mai im­por­tant port de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă, prin ca­re es­te tran­zi­tat cel mai ma­re vo­lum de măr­furi, es­te Por­tul Mi­ne­ra­li­er Rom­por­tmet SA Ga­lați, ca­re es­te por­tul com­bi­na­tu­lui Arce­lo­rMit­tal. Anul tre­cut, prin da­ne­le aces­tui port au tre­cut 3.568.254 de to­ne de măr­furi. Rom­por­tmet SA a înre­gis­trat anul tre­cut o scă­de­re a tra­fi­cu­lui cu 32.117 to­ne (0,92%).

Cri­ză pre­lun­gi­tă

Ace­as­tă me­nți­ne­re a tra­fi­cu­lui por­tuar la un ni­vel scă­zut es­te în ne­con­cor­da­nță cu evo­luți­i­le eu­ro­pe­ne, mai ales în con­tex­tul în ca­re Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă a lan­sat pro­gra­mul Stra­te­gia Du­nă­rii, des­ti­nat în prin­ci­pal pu­ne­rii în va­loa­re a căii in­te­ri­oa­re de na­vi­gație Rhin – Main – Du­nă­re. În altă or­di­ne de idei, Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă es­te doar o va­rian­tă a sec­to­ru­lui fi­nal, pen­tru că Du­nă­rea es­te și o ca­le de le­gă­tu­ră între ves­tul Eu­ro­pei și Por­tul Con­sta­nța, prin Ca­na­lul Du­nă­re – Ma­rea Ne­a­gră. Însă ar fi o evo­luție po­zi­ti­vă da­că ex­ploa­ta­rea por­tua­ră de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă ar re­ve­ni la in­di­ca­to­rii di­nain­tea cri­zei. În 2007, când nu era re­si­mți­tă cri­za, ex­ploa­ta­rea por­tua­ră de la Tul­cea, Ga­lați și Brăi­la, înre­gis­tra un vo­lum de 12,4 mi­li­oa­ne to­ne de măr­furi. În 2008 au fost tran­zi­ta­te prin por­tu­ri­le de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă 10,7 mi­li­oa­ne de to­ne de măr­furi. În 2009, efec­te­le cri­zei au de­ter­mi­nat o scă­de­re de 50%, la 5,5 mi­li­oa­ne to­ne. A ur­mat un ușor re­vi­ri­ment, la 9,1 mi­li­oa­ne to­ne în 2010 și 8,2 mi­li­oa­ne de to­ne în 2011, du­pă ca­re au ur­mat noi scă­deri. În 2012 și 2013, au fost ope­ra­te por­tuar 6,1-6,6 mi­li­oa­ne de to­ne, du­pă ca­re în 2014 tra­fi­cul de măr­furi a înre­gis­trat o no­uă scă­de­re, la 5,9 mi­li­oa­ne to­ne. Du­pă ce în 2015 a fost o crește­re la 7,2 mi­li­oa­ne to­ne, iar în 2016 au fost des­căr­ca­te și încăr­ca­te în por­tu­ri­le de la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă doar 6,1 mi­li­oa­ne to­ne, în 2017 a ur­mat crește­rea la 7,952 mi­li­oa­ne to­ne. Se pa­re că por­tu­ri­le de la Du­nă­re nu își pot re­ve­ni din cri­ză da­că nu sunt lua­te mă­suri con­cre­te de re­lan­sa­re a tran­spor­tu­lui de măr­furi pe Du­nă­re și im­pli­cit a ex­ploa­tă­rii por­tua­re.

Le­gis­lația de­păși­tă „frânea­ză“na­vi­gația pe Du­nă­re

Mir­cea Toa­der, fost preșe­din­te al Aso­ciați­ei Arma­to­ri­lor,ca­re în ca­li­ta­te de de­pu­tat și vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei de Tran­spor­turi a Ca­me­rei De­pu­tați­lor a pro­mo­vat mai mul­te iniția­ti­ve le­gis­la­ti­ve în do­me­ni­ul tran­spor­tu­lui na­val, con­si­de­ră că la pro­du­ce­rea cri­zei cu ca­re se con­frun­tă ex­ploa­ta­rea por­tua­ră de la Du­nă­re con­tri­bu­ie mai mu­lți fac­tori.Până de cu­rând,tran­spor­tul de măr­furi pe Du­nă­re a fost afec­tat în pri­mul rând de le­gis­lația de­păși­tă, ca­re per­mi­tea prac­ti­ca­rea unor ta­ri­fe pro­hi­bi­ti­ve. Fos­tul de­pu­tat lu­cre­a­ză la o iniția­ti­vă le­gis­la­ti­vă in­ti­tu­la­tă „Le­gea Du­nă­rii”, prin ca­re să fie adu­se re­gle­men­tări ca­re să de­ter­mi­ne asi­gu­ra­rea con­diți­i­lor de na­vi­gație pe întreg par­cur­sul unui an, in­clu­siv iar­na, când nu se poa­te na­vi­ga din cau­za po­du­ri­lor de ghe­ață ca­re se for­me­a­ză pe Du­nă­rea flu­via­lă, dar și va­ra, în pe­ri­oa­de­le de se­ce­tă, când tot pe sec­to­rul flu­vial nu es­te asi­gu­ra­tă adânci­mea mi­ni­mă de na­vi­gație de 2,5 me­tri, re­co­man­da­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a Du­nă­rii.Ar tre­bui să fie o le­ge ca­re să des­chi­dă Du­nă­rea unui tra­fic de măr­furi pe mă­su­ra po­te­nția­lu­lui eco­no­mic al tran­spor­tu­lui flu­vial.

Alt im­pe­di­ment, ta­xe prea mari pe Ca­na­lul Su­li­na

Alte de­fi­ci­e­nțe ca­re fac ca por­tu­ri­le de la Du­nă­re să fie mai puțin atrac­ti­ve es­te sta­rea infras­truc­tu­rii por­tua­re, în a că­rei mo­der­ni­za­re nu s-au fă­cut in­ves­tiții de câte­va de­ce­nii. „O altă mo­ti­vație es­te că nu sun­tem încă atrac­ti­vi din punc­tul de ve­de­re al ce­lor­lal­te con­diții, de de­po­zi­ta­re a măr­fu­ri­lor, de asi­gu­ra­re a pes­ca­je­lor pen­tru na­ve cu pes­caj mai ma­re ca­re tre­bu­ie să in­tre la da­ne­le por­tua­re”, spu­ne Mir­cea Toa­der, ca­re a mai adău­gat că una din con­diți­i­le re­lan­să­rii ex­ploa­tă­rii por­tua­re la Du­nă­rea Ma­ri­ti­mă es­te ce­ea ce cer de ani de zi­le ope­ra­to­rii din tran­spor­tul na­val, mi­cșo­ra­rea ta­xe­lor pen­tru tran­zi­ta­rea Ca­na­lu­lui Su­li­na: „In­clu­siv ta­xe­le de la Ca­na­lul Su­li­na tre­bu­ie re­dis­cu­ta­te, da­că vrem să avem tra­fic”.

FOTO IOAN CEAPALIGA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.