Bă­tă­lia pu­te­rii pen­tru Alge­ria „day af­ter“, pe­ri­oa­da post-Bo­u­te­fli­ka

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Du­pă ma­ni­fes­tați­i­le ma­si­ve de pro­test con­tra can­di­da­tu­rii preșe­din­te­lui Abde­la­ziz Bo­u­te­fli­ka la al cin­ci­lea man­dat, ca­re au loc în între­a­ga Alge­rie și de­vin tot mai am­ple, în cer­cu­ri­le pu­te­rii sunt stu­dia­te mai mul­te opți­uni, po­tri­vit El Wa­tan. Alge­ri­e­nii sunt în aștep­ta­rea unei de­ci­zii din par­tea pu­te­rii de la Alger ca­re, în opi­nia lor, nu mai poa­te ig­no­ra mi­li­oa­ne­le de voci ca­re res­ping actua­lul sis­tem, nu mai poa­te ră­mâne tă­cu­tă sau să pro­du­că o altă scri­soa­re atri­bu­i­tă lui Bo­u­te­fli­ka în ca­re aver­ti­ze­a­ză împo­tri­va hao­su­lui. Zia­rul on­li­ne TSA dez­vă­lu­ie că de­ci­de­nții stu­dia­ză un nou plan pri­vind „pro­pu­ne­rea unei amânări a ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le cu 10-12 luni“. Amâna­rea scru­ti­nu­lui a fost déjà pe ma­să în de­cem­brie, când fra­te­le preșe­din­te­lui, Said Bo­u­te­fli­ka, se pa­re deți­nă­to­rul din um­bră al pu­te­rii, a ne­go­ciat mo­da­li­tăți­le cu Abder­ra­zak Makri, președinte­le Mișcă­rii pen­tru so­ci­e­ta­tea pă­cii (pro Frații Mu­sul­mani), înain­te ca arma­ta și o par­te a sta­tu­lui pro­fund să res­pin­gă ca­te­go­ric ace­as­tă opți­u­ne. Acum, sub pre­si­u­nea stră­zii, ea es­te re­lua­tă avându-se în ve­de­re un răs­puns fa­vo­ra­bil prin­ci­pa­lei re­ven­di­cări a ma­ni­fes­ta­nți­lor – re­nu­nța­rea lui Bo­u­te­fli­ka la al cin­ci­lea man­dat. Re­nu­nța­rea cla­nu­ri­lor pu­te­rii la sce­na­ri­ul „man­da­tu­lui 5“înse­am­nă de fapt schim­ba­rea ra­di­ca­lă a sis­te­mu­lui la pu­te­re de do­uă de­ce­nii. Din cau­za opa­ci­tății și com­ple­xi­tății aces­tui sis­tem es­te di­fi­cil de mă­su­rat in­flue­nța re­a­lă a aces­tor gru­puri com­pu­se din per­soa­ne con­si­de­ra­te „si­gu­re“: mi­li­tari, oli­gar­hi, oa­me­nii po­li­tici, cla­nuri fa­mi­lia­le. Cla­nul Bo­u­te­fli­ka es­te cla­nul Said Bo­u­te­fli­ka, fra­te­le mai mic și con­si­li­er al preșe­din­te­lui, ca­re a pre­luat pu­te­rea du­pă ac­ci­den­tul ce­re­bral al aces­tu­ia în 2013, de ani de zi­le fi­ind con­si­de­rat „emi­ne­nța ce­nușie“sau „vi­ce-re­ge“. Ci­ne va fi per­soa­na ca­re va asi­gu­ra ga­ran­ta­rea pri­vi­le­gi­i­lor aces­tor cer­curi? Cert es­te că președinte­le, spi­ta­li­zat la Ge­ne­va din 24 fe­brua­rie, a că­rui sta­re de să­nă­ta­te con­ti­nuă să se de­gra­de­ze, du­pă cum dez­vă­lu­ie Tri­bu­ne de Ge­ne­ve, nu mai es­te în jo­cul pu­te­rii. Se pre­gă­tește o altă fa­ză cu fi­nal încă in­cert. Di­ver­se me­dia el­veți­e­ne dez­vă­lu­ie sta­rea gra­vă a preșe­din­te­lui al­ge­rian, ca­re ar fi in­ca­pa­bil să-și exer­ci­te atri­buți­i­le de șef de stat. Du­pă ac­ci­den­tul ce­re­bral din 2013, el nu mai vor­bește și mer­ge în că­ru­ci­or, iar sta­rea sa fra­gi­lă îl ex­pu­ne ma­ni­pu­lă­rii din par­tea an­tu­ra­ju­lui și îngri­jo­re­a­ză sta­te­le ve­ci­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.