Soar­ta a zeci de mii de ca­dre me­di­ca­le, la mâna câtor­va par­la­men­tari

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Proi­ec­tul de le­ge pri­vind re­cu­noaște­rea găr­zi­lor din spi­ta­le ca ve­chi­me în mun­că și la cal­cu­lul pen­si­i­lor va pri­mi astă­zi vo­tul fi­nal în ple­nul Se­na­tu­lui. Es­te vor­ba de o re­pa­ra­ţie pen­tru anii în ca­re pes­te 10.000 de me­dici și 20.000 de asis­ten­ţi me­di­ca­li au lu­crat fă­ră re­cu­noaște­rea drep­tu­ri­lor le­ga­le.

Sus­ţi­nut de sin­di­ca­te­le din sis­te­mul sa­ni­tar, dar și de Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor din Ro­mânia, de­mer­sul pen­tru mo­di­fi­ca­rea Le­gii 263/2010 pri­vind sis­te­mul uni­tar de pen­sii pu­bli­ce le-ar per­mi­te în spe­cial ca­dre­lor me­di­ca­le din pri­ma li­nie a lup­tei ade­sea dra­ma­ti­ce și con­tra­timp pen­tru sal­va­rea de vi­e­ţi ome­nești, res­pec­tiv de la ce­le mai so­li­ci­tan­te sec­ţii – UPU, ATI, ra­di­o­lo­gie sau chi­rur­gie –, in­clu­siv ce­lor ca­re lu­cre­a­ză la SMURD și la ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă, să ia­să mai de­vre­me cu cinci ani la pen­sie, la ce­re­re, ști­ut fi­ind fap­tul că au un grad cres­cut de risc pro­fe­si­o­nal din cau­za găr­zi­lor epu­i­zan­te. De alt­fel, proi­ec­tul le­gis­la­tiv vi­ze­a­ză scă­de­rea ris­cu­lui de de­ces și a mor­bi­di­tății se­ve­re în rândul ca­dre­lor me­di­ca­le ca­re efec­tue­a­ză găr­zi, dar și eli­mi­na­rea po­ten­ţia­le­lor greșe­li de diag­nos­tic și tra­ta­ment asu­pra pa­ci­en­ţi­lor, în con­di­ţi­i­le în ca­re tot mai mu­lți me­dici su­fe­ră de sin­dro­mul bur­no­ut, o epu­i­za­re pro­fe­si­o­na­lă cau­za­tă de lip­sa per­so­na­lu­lui ca­li­fi­cat din spi­ta­le­le ro­mânești.

To­to­da­tă, in­di­fe­rent de cu­loa­rea po­li­ti­că, un even­tual vot fa­vo­ra­bil din par­tea par­la­men­ta­ri­lor ar per­mi­te atra­ge­rea în sis­te­mul de să­nă­ta­te a mii de me­dici ti­neri în fi­e­ca­re an, fapt ce ar aju­ta la di­mi­nua­rea exo­du­lui aces­to­ra în alte țări. În plus, me­di­cii pen­si­o­nați la ce­re­re, an­ti­ci­pat, pot fi vec­tori de opi­nie în di­fe­ri­te ac­ti­vi­tăți me­di­ca­le, res­pec­tiv cam­pa­nii de in­for­ma­re a po­pu­lați­ei, la ni­vel nați­o­nal, în do­me­ni­ul pre­venți­ei, în stu­dii far­ma­co­lo­gi­ce sau pot fi uti­li­zați în gru­puri de lu­cru ale proi­ec­te­lor din do­me­ni­ul să­nă­tății, sus­ţin ini­ţia­to­rii proi­ec­tu­lui. Aceștia aduc ca ar­gu­ment și adu­ce­rea unor eco­no­mii con­sis­ten­te la bu­get, în sen­sul în ca­re, da­to­ri­tă di­fe­re­nței de sa­la­ri­za­re

Obo­se­a­la ac­cen­tua­tă şi te­a­ma de erori me­di­ca­le sunt ce­le mai frec­ven­te efec­te ale găr­zi­lor în spi­ta­le­le din Ro­mânia. Într-o gar­dă, me­di­cii din Ro­mânia lu­cre­a­ză con­ti­nuu, fă­ră pau­ză, în me­die pes­te 30 de ore.

între me­di­cii pen­si­o­na­bi­li și cei ti­neri, fon­dul de sa­la­rii va pu­tea scă­dea cu pes­te 30%, pu­tând apă­rea ast­fel opor­tu­ni­ta­tea cre­ă­rii de noi lo­curi de mun­că, iar ba­nii eco­no­mi­siți ar pu­tea fi fo­lo­siți pen­tru pla­ta mai mul­tor pos­turi de­cât ce­le eli­be­ra­te.

15 ani de mun­că su­pli­men­ta­ră

„În me­die, un me­dic ca­re efec­tue­a­ză 4 găr­zi pe lu­nă va acu­mu­la de-a lun­gul vi­eții cir­ca 2.000 de găr­zi. Aces­te 2.000 de găr­zi sunt co­res­pon­den­tul a 4.000 de zi­le lu­cră­toa­re, adi­că apro­xi­ma­tiv 15 ani de mun­că în plus. Es­te exact ca atunci când ai do­uă sluj­be cu pro­gram nor­mal, si­mul­tan, 16 ore pe zi, de 15 ani!”, se ara­tă în ex­pu­ne­rea de mo­ti­ve a proi­ec­tu­lui le­gis­la­tiv, ca­re a pri­mit avi­ze fa­vo­ra­bi­le de la Con­si­li­ul le­gis­la­tiv, Con­si­li­ul Eco­no­mic și So­cial, pre­cum și de la Co­mi­si­i­le per­ma­nen­te ale Se­na­tu­lui pen­tru Să­nă­ta­te Pu­bli­că și cea a Drep­tu­ri­lor Omu­lui. Dr. Anto­ne­ta Io­ni­ţă, prin­ci­pa­lul ini­ţia­to­rul al proi­ec­tu­lui de mo­di­fi­ca­re a Le­gii pen­si­i­lor, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că un vot fi­nal fa­vo­ra­bil ar fi o re­pa­ra­ţie mo­ra­lă, „deși exis­tă te­meri că apli­ca­rea unei ast­fel de mă­suri ar per­tur­ba sis­te­mul me­di­cal, con­form INS, în anul 2017, lu­crau în Ro­mânia pes­te 58.000 de me­dici, din­tre ca­re mai puțin de un sfert – aproa­pe 14.000 – ave­au pes­te 55 de ani. Avi­zul po­zi­tiv al Co­mi­si­ei de Să­nă­ta­te din Se­nat es­te cel ca­re tre­bu­ie să pri­me­ze în fața tu­tu­ror se­na­to­ri­lor, in­di­fe­rent de par­ti­dul po­li­tic din ca­re fac par­te, având în ve­de­re fap­tul că în ace­as­tă co­mi­sie ma­jo­ri­ta­tea se­na­to­ri­lor sunt me­dici. Să nu ui­tăm un sin­gur ar­gu­ment, cel mai im­por­tant, ace­la că pen­tru me­di­cii ca­re lu­cre­a­ză cu nor­ma de ba­ză într-un spi­tal și fac și găr­zi, ore­le de gar­dă nu le sunt re­cu­nos­cu­te ca ve­chi­me în mun­că, pe când la cei ca­re fac doar găr­zi, aces­te ore le sunt lua­te în cal­cul la ve­chi­me”.

Scri­soa­re des­chi­să că­tre Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor

Dr. Dan Gri­go­res­cu, me­dic pri­mar chi­rur­gie plas­ti­că în Brașov, și unul din­tre cei mai res­pec­ta­ţi me­dici

58 de me­dici au de­ce­dat în gar­dă în ul­ti­mii ani în spi­ta­le­le din Ro­mânia, la o vârstă me­die de 51 de ani.

de pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re so­li­ci­tă într-o scri­soa­re des­chi­să im­pli­ca­rea mai ac­ti­vă a Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor în re­zol­va­rea pro­ble­mei re­cu­noaște­rii găr­zi­lor ca ve­chi­me în mun­că, în con­di­ţi­i­le în ca­re me­di­ci­lor le sunt re­ţi­nu­te con­tri­bu­ţi­i­le so­cia­le pen­tru aces­te ac­ti­vi­tă­ţi: „Es­te de apre­ciat că ați emis aproa­pe in­stan­ta­neu du­pă întâlni­rea cu re­pre­zen­ta­nții me­dici ai iniția­ti­vei un do­cu­ment ofi­cial prin ca­re o su­sți­neți. În con­tex­tul în ca­re am con­sta­tat că re­pre­zen­ta­nți ai Gu­ver­nu­lui (cei de la Mi­nis­te­rul Mun­cii) au so­li­ci­tat Co­mi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te (de Să­nă­ta­te și de Mun­că) din Se­nat adop­ta­rea unui ra­port de res­pin­ge­re

pe ba­za unei mo­ti­vații cel puțin inep­te, iar mem­brii se­na­tori ai aces­to­ra s-au exe­cu­tat, re­zul­tând tri­mi­te­rea spre ple­nul Se­na­tu­lui a aces­tei iniția­ti­ve cu aviz ne­ga­tiv, cred că o im­pli­ca­re mai di­rec­tă a Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia es­te obli­ga­to­rie. Es­te mai mult de­cât ne­ce­sa­ră iniți­e­rea în ur­mă­toa­re­le do­uă săp­tă­mâni (timp ca­re va tre­ce până la iniți­e­rea dis­cu­tă­rii proi­ec­te­lor de le­ge în Ca­me­ra De­pu­tați­lor) de că­tre con­du­ce­rea Co­le­gi­i­lor ju­dețe­ne a unui lob­by for­mal și in­for­mal la par­la­men­ta­rii din fi­e­ca­re ju­deț în par­te”. Au­to­rul do­cu­men­tu­lui ex­pli­că fap­tul că, în lip­sa im­pli­că­rii ci­vi­ce și pro­fe­si­o­na­le a cor­pu­lui me­di­cal, aflat din­co­lo de ori­ce bă­nu­ia­lă le­ga­tă de im­pli­ca­rea par­ti­zan-po­li­ti­că, ori­ce mo­di­fi­ca­re le­gis­la­ti­vă ca­re îi pri­vește se va de­zin­te­gra ra­pid.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.