Un ata­cant a apă­rat o lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să la Ba­lo­tești

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a 24-a a Li­gii a II-a la fot­bal a pro­gra­mat, prin­tre alte­le, un meci în sub­so­lul cla­sa­men­tu­lui. Do­uă din­tre co­dașe, CS Ba­lo­tești și Fa­rul Con­sta­nța, s-au întâlnit pe te­re­nul il­fo­veni­lor, un­de Fa­rul a reușit să câști­ge la li­mi­tă, cu 1-0.

Cel mai inte­re­sant mo­ment a venit în pre­lun­gi­ri­le jo­cu­lui, când ar­bi­trul Mi­hai Amo­ră­riței din Câmpi­na a dic­tat un al doi­lea pe­nal­ty în fa­voa­rea oas­peți­lor. Sco­rul era de­ja 1-0, iar por­ta­rul din Ba­lo­tești, Ful­ga, a pro­tes­tat ve­he­ment, ale­gându-se cu al doi­lea car­to­naș gal­ben și, im­pli­cit,cu eli­mi­na­rea.Cum gaz­de­le, con­du­se de că­tre fos­tul in­ter­nați­o­nal Ghe­or­ghe Mi­ha­li, efec­tua­se­ră de­ja toa­te schim­bă­ri­le, tri­co­ul de por­tar a fost pre­luat de Ale­xan­dru Stoi­ca, fot­ba­list ca­re până atunci ju­ca­se pe pos­tul de vârf de atac. Ca­bo­ver­da­nul Ce­les­ti­no a șu­tat te­le­fo­nat, în stânga por­ta­ru­lui, exact aco­lo un­de a plon­jat și goal-ke­e­per-ul de con­junc­tu­ră. Ast­fel Stoi­ca și-a tre­cut în cont o pa­ra­dă la un pe­nal- ty,fapt ab­so­lut ine­dit pen­tru un ju­că­tor de câmp.

Pre­ce­den­tul ju­că­tor de câmp cu o ase­me­nea reuși­tă a fost Cos­min Moți, ca­re, pen­tru bul­ga­rii de la Lu­do­go­rets Raz­grad, a pa­rat un pe­nal­ty împo­tri­va FCSB-ului, în pre­li­mi­na­ri­i­le Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, du­pă ce por­ta­rul ti­tu­lar fu­se­se eli­mi­nat.

Fa­rul a câști­gat tot cu un pe­nal­ty

Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost înscris de că­tre ace­lași Ce­les­ti­no, din pe­nal­ty. Fos­tul mij­lo­caș de la CFR Cluj a tran­sfor­mat în mi­nu­tul 51, atunci când pe li­nia po­rții s-a aflat ti­tu­la­rul pos­tu­lui, Ful­ga, ca­re, coin­ci­de­nță, pri­mi­se gal­ben tot pen­tru pro­tes­te, la fa­za pre­mer­gă­toa­re. Con­stă­nțe­nii au ju­cat în 10 din mi­nu­tul 58, du­pă eli­mi- na­rea lui Moi­se, însă ul­te­ri­or ar­bi­trul a mai eli­mi­nat și un apă­ră­tor de la Ba­lo­tești, pen­tru cu­mul de car­to­nașe gal­be­ne.

În ur­ma aces­tei vic­to­rii, Fa­rul a ur­cat pe lo­cul 17 în cla­sa­ment, cu 22 de punc­te, fă­când ro­ca­da cu Ba­lo­tești, ca­re es­te pe 18, cu 20 de punc­te.

Alte re­zul­ta­te din Li­ga a II-a: Ener­ge­ti­cia­nul – FC Argeș 0-0 Me­ta­lo­glo­bus – CS Mi­o­veni 2-0

Pan­du­rii Tg. Jiu – Da­co-Ge­ti­ca 0-2

Spor­tul Sna­gov – Da­cia Uni­rea Brăi­la 1-0

UTA Arad – ACS Po­li Ti­mișoa­ra 2-1

ASU Po­li Ti­mișoa­ra – Ae­ros­tar Ba­cău 1-2

Li­der es­te Spor­tul Sna­gov, cu 55 de punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.