Start inte­re­sant de play-off și play-out

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În acest we­ek-end au înce­put play-oÄ-ul și play-out-ul din Li­ga

I la fot­bal, cu ele­men­te de ine­dit în me­ci­u­ri­le pe ca­re le-am ur­mă­rit, în zi­le­le de vi­neri și sâmbă­tă. Cam­pi­oa­na en-ti­tre, CFR Cluj, a reușit cea de-a treia vic­to­rie con­se­cu­ti­vă în fața ace­lu­iași ad­ver­sar, Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe.

Deși jo­cul fe­ro­via­ri­lor clu­jeni nu a con­vins, ei au

învins grație ace­lu­iași stil prag­ma­tic ca­re, cel puțin în ul­ti­me­le do­uă ediții de cam­pi­o­nat, i-a con­sa­crat. Gol­ge­te­rul Țu­cu­de­an a mar­cat la pri­ma acți­u­ne a me­ci­u­lui, în se­cun­da 25, cu un șut im­pa­ra­bil, du­pă ca­re ar­de­le­nii au cău­tat să închi­dă jo­cul. Oas­peții au avut do­uă bu­ne oca­zii de a res­ta­bi­li ega­li­ta­tea, prin Sa­to și Tan­dia, însă go­lul de 1-1 a venit abia du­pă

pau­ză.Vașvari a înscris în mi­nu­tul 48, dar ex­pe­ri­e­nța su­pe­ri­oa­ră a gaz­de­lor, co­ro­bo­ra­tă cu va­loa­rea in­di­vi­dua­lă a uno­ra din­tre ju­că­tori, a fă­cut di­fe­re­nța. Djo­ko­vic a mar­cat la un cor­ner, apoi ar­gen­ti­nia­nul Cu­lio a pri­mit roșu du­pă do­uă gal­be­ne, în mi­nu­tul 70. Omul ca­re mar­ca de do­uă ori Ro­mei, pe Sta­dio Olim­pi­co, es­te la a do­ua eli­mi­na­re de acest gen, du­pă

cea de la Iași. El și-a anu­nțat re­tra­ge­rea din fot­bal, la fi­ne­le aces­tui se­zon.

Sco­rul fi­nal a fost sta­bi­lit de că­tre De­ac, din pe­nal­ty, du­pă ce, în pre­a­la­bil, fu­se­se eli­mi­nat și Men­sah de la co­văs­neni.

CFR Cluj învin­se­se săp­tă­mâna tre­cu­tă pe Sep­si OSK în se­zo­nul re­gu­lat cu 1-0, dar și în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă ale Cu­pei Ro­mâni­ei, cu ace­lași scor.

Der­by si­bian la Pi­tești

Der­by-ul ju­dețu­lui Si­biu, între AFC Her­man­nstadt și Gaz Me­tan Me­diaș, s-a dis­pu­tat la... Pi­tești, pe Sta­di­o­nul „Ni­co­lae Do­brin”. Ri­va­li­ta­tea lo­ca­lă s-a si­mțit pu­ter­nic în acest meci pe ca­re l-a câști­gat echi­pa mai ex­pe­ri­men­ta­tă. Gaz Me­tan Me­diaș s-a im­pus cu 2-0, go­lu­ri­le fi­ind mar­ca­te de

La­rie, în mi­nu­tul 6 și Ron­don, din pe­nal­ty, în mi­nu­tul 90. Her­man­nstadt și-a pi­er­dut am­bii că­pi­tani în acest meci, Dâlbea, dar și cel ca­re ul­te­ri­or a pre­luat ban­de­ro­la, Dan­dea, fi­ind eli­mi­nați.

Într-un alt meci de playo­ut, pri­mul de alt­fel al aces­tei fa­ze, Di­na­mo a tre­cut cu 2-0 de Du­nă­rea Că­lă­rași, prin go­lu­ri­le lui Nis­tor și Mon­tini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.