Pro­pu­ne­re fă­ră pre­ce­dent pen­tru agri­cul­tu­ra ro­mâneas­că

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Toa­te îngrășă­min­te­le pe ca­re ce­le șa­se fa­brici din gru­pul Inte­rAgro (ca­re ar pu­tea fi re­des­chi­se în câte­va săp­tă­mâni) le vor pro­du­ce cu gaz ex­tras lo­cal, la preț pla­fo­nat, ar pu­tea ajun­ge ex­clu­siv în agri­cul­tu­ra ro­mâneas­că – spu­ne Ioan Ni­cu­lae, omul de afa­ceri ca­re con­tro­le­a­ză con­cer­nul agro-in­dus­trial. Indus­triașul pre­ci­ze­a­ză că ar fi de acord ca li­vră­ri­le că­tre in­tern să fie re­gle­men­ta­te prin­tr-un act nor­ma­tiv, pen­tru că es­te nor­mal ca ga­zul ro­mânesc să fie „pus la tre­a­bă“și pen­tru fer­mi­eri, nu doar pen­tru in­dus­triași.

Toa­te îngrășă­min­te­le pe ca­re ce­le șa­se fa­brici din gru­pul Inter Agro (ca­re ar pu­tea fi re­des­chi­se în câte­va săp­tă­mâni) le vor pro­du­ce cu gaz ex­tras lo­cal, la preț pla­fo­nat, ar pu­tea ajun­ge ex­clu­siv în agri­cul­tu­ra ro­mâneas­că – spu­ne Ioan Ni­cu­lae, omul de afa­ceri ca­re con­tro­le­a­ză con­cer­nul agro-in­dus­trial.

Indus­triașul pre­ci­ze­a­ză că ar fi de acord ca li­vră­ri­le că­tre in­tern să fie re­gle­men­ta­te prin­tr-un act nor­ma­tiv, pen­tru că es­te nor­mal ca ga­zul ro­mânesc să fie „pus la tre­a­bă“și pen­tru fer­mi­eri, nu doar pen­tru in­dus­triași. Aces­te de­cla­rații, fă­cu­te re­cent în pre­să, vin în con­tex­tul în ca­re se apro­pie da­ta de 1 apri­lie, c â n dar tre­bui să in­tre în vi­goa­re pre­ve­de­ri­le OUG 114 re­fe­ri­toa­re la pla­fo­na­rea prețu­lui ga­zu­lui din in­tern pen­tru con­su­ma­to­rii fi­na­li. Ni­cu­lae spu­ne că da­că pla­fo­na­rea se va fa­ce așa cum es­te pre­vă­zu­tă acum în OUG, la 68 lei/MWh, atunci toa­te fa­bri­ci­le sa­le se vor re­des­chi­de, iar chi­mia ro­mâneas­că, acum aproa­pe ine­xis­ten­tă, va trăi din nou. Cu atât mai mult cu cât con­junc­tu­ra de piață es­te

fa­vo­ra­bi­lă Ro­mâni­ei, pen­tru că toa­te ță­ri­le din jur au ma­re ne­voie de îngrășă­min­te urei­ce, Inte­rAgro având chiar un plan de a re­a­li­za un ter­mi­nal de ex­port în nor­dul ță­rii, la Su­ce­a­va. Pe de altă par­te, fer­mi­e­rul ro­mân are la fel de mul­tă ne­voie de îngrășă­min­te ca și cel străin. „Ţin­ta noas­tră es­te, to­tuși, Ro­mânia și nu vom avea ni­mic împo­tri­vă da­că Par­la­men­tul și Gu­ver­nul Ro­mâni­ei vor de­ci­de ca, pen­tru ga­zul ro­mânesc pe ca­re îl vom pri­mi, să fim obli­gați (prin­tr-un act nor­ma­tiv) să li­vrăm aces­te îngrășă­min­te agri­cul­tu­rii ro­mânești, chiar și cu un preț mai mic de­cât am pu­tea obți­ne la ex­port. Am spus și re­pet cu vo­ce ta­re, in­di­fe­rent câte mul­ti­nați­o­na­le de­ran­jez, OUG 114/2018 es­te una din­tre ce­le mai bu­ne le­gi de du­pă 1989, pen­tru re­lan­sa­rea a ce­ea ce mai exis­tă din in­dus­tria ro­mâneas­că, și cu pre­că­de­re cea afec­ta­tă du­pă 2013, când s-a fă­cut ma­rea «li­be­ra­li­za­re» la gaz me­tan, ca­re în înțe­le­ge­rea ro­mâneas­că a fost emi­te­rea unui act nor­ma­tiv prin ca­re să cre­as­că prețul ga­zu­lui me­tan cu 100% de la 1 apri­lie 2013 la 31 mar­tie 2014 (un an de zi­le)...

(Re­lan­sa­rea in­dus­tri­ei se va fa­ce – n.r.) da­că acest preț de

68 lei/MWh se apli­că co­rect, în sen­sul în ca­re du­pă asi­gu­ra­rea ne­ce­sa­ru­lui po­pu­lați­ei (ne­ce­sar ca­re tre­bu­ie să fie cal­cu­lat co­rect) con­su­ma­to­rii fi­na­li își pro­cu­ră ga­zul pen­tru ne­voi­le lor de pro­du­cție, fă­ră să ai­bă drep­tul de re­vânza­re, și aici mă re­fer la con­su­ma­to­rii fi­na­li, la ca­re pon­de­rea ga­zu­lui me­tan în cos­tul de pro­du­cție es­te sem­ni­fi­ca­tiv, în sen­sul că de­pășește 30-40%“, ara­tă Ni­cu­lae.

Ce spu­ne omul de afa­ceri es­te că re­por­nește fa­bri­ci­le nu­mai da­că pla­fo­na­rea prețu­lui la ga­ze es­te apli­ca­tă întoc­mai ca în OUG, cu im­pact di­rect în prețul din con­trac­te­le pe ca­re le vor încheia, de la 1 apri­lie, Rom­gaz și Pe­trom, cei doi pro­du­că­tori lo­ca­li de ga­ze. Adi­că, da­că va pri­mi gaz la preț fix de la aces­te do­uă fir­me, în ur­ma unor con­trac­te fer­me, până în 2022, ter­me­nul-li­mi­tă de apli­ca­re a OUG 114. Da­că, în schimb, ANRE va sta­bi­li coș de ga­ze pen­tru in­dus­tria­li, in­tern/im­port, atunci fa­bri­ci­le de îngrășă­min­te nu vor mai fi re­des­chi­se sau, da­că da, atunci doar la ca­pa­ci­ta­te li­mi­ta­tă. „Da­că ne tri­mit la coș cu im­port, nu vom porni ni­mic sau vom porni ma­xi­mum do­uă com­bi­na­te (unul

de me­ta­nol și, cu ma­re greu­ta­te, unul de îngrășă­min­te), iar ce­le­lal­te pa­tru vor dis­pă­rea, tăia­te pe bu­căți, întru­cât Le­gea in­sol­venței es­te bu­nă, dar are un ter­men-li­mi­tă“, de­cla­ră Ni­cu­lae.

Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor fă­cu­te de aces­ta, re­por­ni­rea fa­bri­ci­lor ar pu­tea adu­ce afa­ceri de 800 de mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru Inte­rAgro, din ca­re be­ne­fi­ci­ul sta­tu­lui, din ta­xe­le și im­po­zi­te­le co­lec­ta­te, ar fi de 30%. În plus, în mod di­rect, aproa­pe 7.000 de lo­curi de mun­că ar fi cre­a­te (acum, de com­bi­na­te­le de îngrășă­min­te se mai ocu­pă doar câte­va su­te de oa­meni) iar, in­di­rect, încă 55.000 de lo­curi de mun­că, în dis­tri­buție, tran­sport, ope­ra­tori por­tuari.

UE ame­ni­nță

Ca­bi­ne­tul Dăn­ci­lă a de­cis prin OUG 114/2018 că, în ur­mă­to­rii trei ani, pro­du­că­to­rii de ga­ze din Ro­mânia (din­tre ca­re cei mai mari sunt Rom­gaz și OMV Pe­trom) își vor vin­de pro­du­cția cu un preț pla­fo­nat de stat la 68 lei/ MWh. Acum, prețul pe Bur­să es­te de cir­ca 90 lei/MWh. Ofi­cia­li din Gu­vern au pre­ci­zat că fac­tu­ri­le con­su­ma­to­ri­lor cas­nici din Ro­mânia

nu vor mai crește ca ur­ma­re a aces­tei mă­suri – ca­re a fost, în schimb, cri­ti­ca­tă de co­mu­ni­ta­tea de afa­ceri din in­dus­tria pe­tro­lu­lui și ga­ze­lor. Ulti­me­le no­u­tăți cu pri­vi­re la OUG 114, veni­te di­rect de la preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, sunt că une­le mă­suri cu­prin­se în ac­tul nor­ma­tiv vor fi „îmbu­nă­tăți­te“ca ur­ma­re a dis­cuți­i­lor cu fir­me­le din do­me­ni­ul ban­car și al ener­gi­ei. În ce fel, nu s-au dat de­o­cam­da­tă de­ta­lii.

În schimb, acum câte­va zi­le, pe OUG 114, par­tea de ga­ze, UE a de­cla­nșat pro­ce­du­ra de in­frin­ge­ment împo­tri­va Ro­mâni­ei. „Scri­soa­re de pu­ne­re în întârzi­e­re pen­tru ne­pu­ne­rea co­rec­tă în apli­ca­re a anu­mi­tor ce­ri­nțe pre­vă­zu­te de Di­rec­ti­va pri­vind ga­ze­le na­tu­ra­le și de Re­gu­la­men­tul pri­vind si­gu­ra­nța fur­ni­ză­rii de ga­ze“– ace­as­ta es­te pri­ma eta­pă a pro­ce­du­rii de in­frin­ge­ment. „Aces­te in­stru­men­te vi­ze­a­ză asi­gu­ra­rea com­pe­ti­ti­vi­tății pe pi­ețe­le ga­ze­lor din UE, ga­ran­tând în ace­lași timp apro­vi­zi­o­na­rea în con­diții de se­cu­ri­ta­te a gos­po­dă­ri­i­lor și a altor cli­e­nți ca­re ne­ce­si­tă o pro­te­cție spe­cia­lă“, pre­ci­ze­a­ză Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă.

Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei aște­ap­tă co­mu­ni­ca­rea ofi­cia­lă a

Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne pri­vind ele­men­te­le sem­na­la­te de Exe­cu­ti­vul co­mu­ni­tar în sec­to­rul ga­ze­lor, pen­tru a înce­pe dia­lo­gul – au de­cla­rat re­pre­zen­ta­nții mi­nis­te­ru­lui. Cu pri­vi­re la in­frin­ge­ment-ul CE, Drag­nea, aflat într-o vi­zi­tă la Slo­bo­zia, a de­cla­rat: „Eu n-o să fiu de acord ni­ci­o­da­tă ca ro­mânii să plă­te­as­că fac­turi cu pre­ţul până la cer. Nu-s de acord. Pot să fiu nu­mit ori­cum. Dar, cu ga­ze­le ca­re se ex­trag din pă­mântul ro­mânesc și ca­re au pre­ţul de cost, in­clu­siv pro­fi­tul, în jur de 40 lei pe me­ga­watt-oră, să se ajun­gă la 120 de lei, și de aici în con­ti­nua­re să me­ar­gă până la cer și noi să nu fa­cem ni­mic, nu-s de acord cu asta“.

Ro­mânia are un con­sum anual de ga­ze de cir­ca 12 mi­liar­de me­tri cu­bi, din ca­re 11 mi­liar­de re­pre­zin­tă im­por­turi. Când fa­bri­ci­le de îngrășă­min­te fun­cți­o­nau, con­su­mul era de 18 mi­liar­de de me­tri cu­bi, Inte­rAgro fi­ind, în fapt, cel mai ma­re con­su­ma­tor de ga­ze dn Ro­mânia, chiar pes­te po­pu­lație. Și, în ce­ea ce pri­vește po­pu­lația, tre­bu­ie pre­ci­zat că doar 30% din­tre gos­po­dă­rii sunt co­nec­ta­te la ga­ze. La ve­ci­nii un­guri, pro­cen­tul es­te de 90%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.