Do­uă tra­ge­dii în câte­va luni pun la îndoia­lă se­cu­ri­ta­tea mo­de­lu­lui Bo­eing 737 MAX

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le Do­nald Trump a re­cu­nos­cut ce­ea ce res­pon­sa­bi­li ame­ri­cani din ser­vi­ci­i­le se­cre­te au spus de mul­tă vre­me – în ulti­me­le opt luni de di­plo­mație înflo­ri­toa­re, Kim Jong-un a con­ti­nuat să re­con­stru­ias­că in­sta­lați­i­le nu­cle­a­re.

Trump a de­cla­rat pre­sei că va fi „foar­te de­za­mă­git“da­că sta­tul nord-co­re­e­an se pre­gă­tește să lan­se­ze o ra­che­tă spația­lă ca­re, po­tri­vit ser­vi­ci­i­lor se­cre­te ame­ri­ca­ne, l-ar pu­tea aju­ta pe Kim Jong-un să per­fe­cți­o­ne­ze mij­loa­ce de lan­sa­re a unei ar­me nu­cle­a­re pes­te oce­an. Ima­gini sa­te­li­ta­re obți­nu­te vi­neri, 8 mar­tie și ana­li­za­te de pro­gra­mul Beyond Pa­ral­lel al Cen­tru­lui de stu­dii stra­te­gi­ce și in­ter­nați­o­na­le (CSIS), ara­tă că Nor­dul a „con­ti­nuat pre­gă­ti­ri­le“la ram­pa de lan­sa­re de la So­hae, ca­re se înscriu în ca­drul pre­gă­ti­ri­lor în ve­de­rea „lan­să­rii unei ra­che­te“. Res­pon­sa­bi­li ame­ri­cani au de­cla­rat că re­con­stru­cția si­te-ului So­hae a înce­put înain­te ca Trump să ple­ce din Was­hin­gton spre Ha­noi, Vi­et­nam, pen­tru al doi­lea sum­mit cu li­de­rul de la Phe­nian, Kim Jong-un, și acum „a re­venit la sta­tu­tul ope­rați­o­nal nor­mal“. Mo­dern, So­hae re­pre­zin­tă „bi­ju­te­ria“pro­gra­mu­lui de ra­che­te al Nor­du­lui.

So­hae nu es­te sin­gu­rul loc un­de lu­cră­ri­le sunt în curs, ex­pe­rții re­fe­rin­du-se la car­ti­e­rul ge­ne­ral al si­te-ului de tes­te ato­mi­ce Pun­ggye-ri, un an­sam­blu de mai mu­lți ki­lo­me­tri de tu­ne­le un­de re­gi­mul de la Phe­nian a de­cla­nșat ex­plo­zii nu­cle­a­re. Deși Co­re­ea de Nord a de­to­nat in­tră­ri­le prin­ci­pa­lu­lui său sit de tes­te sub­te­ra­ne, Pun­ngye, în mai, nu a per­mis ni­ci­o­da­tă in­spec­to­ri­lor, așa cum a pro­mis, să de­ter­mi­ne da­că in­sta­lați­i­le au fost dis­tru­se cu ade­vă­rat. Po­tri­vit fo­to­gra­fi­i­lor sa­te­li­ta­re co­mer­cia­le, clă­di­ri­le un­de se află să­li de con­trol și or­di­na­toa­re uti­li­za­te pen­tru de­cla­nșa­rea și stu­di­e­rea ex­plo­zi­i­lor au fost pu­se la punct cu mi­nuți­o­zi­ta­te. Între pri­mul sum­mit Trump-Kim, din Sin­ga­po­re, în iu­nie tre­cut și cel de al doi­lea, la Ha­noi, ser­vi­ci­i­le se­cre­te au pre­ci­zat că Phe­nia­nul a pro­dus su­fi­ci­ent ura­niu și plu­to­niu pen­tru ali­men­ta­rea unei ju­mă­tăți de du­zi­nă de noi ca­pe­te nu­cle­a­re.

Do­ve­zi­le că Phe­nia­nul avan­se­a­ză în pro­gra­mul său de înar­ma­re au fost adu­se la cu­noști­nța preșe­din­te­lui Trump, dar aces­ta a încer­cat să le es­tom­pe­ze în pu­blic pen­tru a evi­ta să pu­nă în pe­ri­col ne­go­ci­e­ri­le. Joia tre­cu­tă, un înalt res­pon­sa­bil din Admi­nis­trația ame­ri­ca­nă a de­cla­rat jur­na­liști­lor că SUA ră­mân des­chi­se con­ti­nuă­rii dis­cuți­i­lor cu Co­re­ea de Nord, dar a afir­mat că san­cți­u­ni­le vor fi ri­di­ca­te nu­mai atunci când toa­te ame­ni­nță­ri­le vor dis­pă­rea – ame­ni­nțări pe ca­re le-a de­fi­nit ca fi­ind an­sam­blul pro­gra­mu­lui nu­cle­ar al Nor­du­lui, com­ple­xul de ra­che­te mo­bi­le ru­ti­e­re și pro­gra­me­le de ar­me chi­mi­ce și bi­o­lo­gi­ce.

Phe­nia­nul cre­de în pre­si­uni

Es­te o exi­ge­nță mult mai lar­gă pe ca­re Admi­nis­trația Trump a anu­nțat-o pu­blic și ca­re a fost cau­za eșe­cu­lui dis­cuți­i­lor de la Ha­noi. Sfi­dând toa­te aver­tis­men­te­le, Kim era con­vins că Trump cău­ta nea­pă­rat un acord și va ac­cep­ta o abor­da­re mai pro­gre­si­vă – o de­zar­ma­re pa­rția­lă ca­re ar con­du­ce la o ri­di­ca­re pa­rția­lă a san­cți­u­ni­lor. Po­ziția ame­ri­ca­nă s-a înăs­prit du­pă Ha­noi, aver­ti­zând că ori­ce lan­sa­re de ra­che­te ar vi­o­la pro­mi­si­u­ni­le lui Kim Jong-un. La rândul ei, Co­re­ea de Nord uti­li­ze­a­ză pro­du­cția sa con­ti­nuă de ma­te­rii nu­cle­a­re pen­tru a fa­ce pre­si­uni asu­pra preșe­din­te­lui Trump. Nord-co­re­e­nii joa­că ve­chi­ul joc al pre­si­u­nii asu­pra SUA, dar Ca­sa Albă și De­par­ta­men­tul de Stat de­cla­ră că nu es­te ca­zul. Was­hin­gto­nul a pre­ci­zat că lan­să­ri­le spația­le ar con­sti­tui o vi­o­la­re a an­ga­ja­men­te­lor lua­te de Kim față de Trump la Sin­ga­po­re, apoi cu preșe­din­te­le sud-co­re­e­an, Moon Jae-in, de a sus­pen­da toa­te tes­te­le de ra­che­te și ce­le nu­cle­a­re.

Re­pu­ne­rea si­te-ului So­hae la ca­pa­ci­ta­tea ma­xi­mă ris­că să ri­di­ce ten­si­u­nea în re­lația Phe­nia­nu­lui cu Was­hin­gton du­pă eșe­cul sum­mi­tu­lui din Vi­et­nam. Preșe­din­te­le Trump a aver­ti­zat că ar fi „foar­te, foar­te, foar­te de­za­mă­git“de tână­rul li­der nord-co­re­e­an da­că aces­te in­for­mații se vor con­fir­ma. Un aver­tis­ment venit chiar înain­tea noi­lor dez­vă­lu­iri. Ex­pe­rții CSIS con­si­de­ră că aces­te acți­uni, ne­re­cu­nos­cu­te ofi­cial de că­tre Phe­nian, re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re pen­tru obi­ec­ti­vul ame­ri­can al unei „de­nu­cle­a­ri­zări de­fi­ni­ti­ve, ire­ver­si­bi­lă și ve­ri­fi­ca­bi­lă“și re­flec­tă re­sen­ti­men­tul nord-co­re­e­an du­pă re­fu­zul lui Trump de a ri­di­ca san­cți­u­ni­le eco­no­mi­ce. Re­lați­i­le din­tre ce­le do­uă țări ris­că să se de­gra­de­ze ra­pid și ana­liștii es­ti­me­a­ză că „mul­te de­pind de re­a­cția ame­ri­ca­nă“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.