DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Nu pot să fiu de acord ca Mi­nis­te­rul să dea so­co­te­a­lă pen­tru ce­ea ce dum­nea­voas­tră nu fa­ce­ţi. În ca­li­ta­te de di­rec­tori, tre­bu­ie să vă mo­bi­li­za­ţi și să re­zol­va­ţi pro­ble­me­le. Cei ca­re nu fac fa­ţă să la­se lo­cul pen­tru cei com­pe­ten­ţi. Sin­gu­ra dum­nea­voas­tră sus­ţi­ne­re pen­tru func­ţia pe ca­re o ocu­pa­ţi es­te ca­li­ta­tea mun­cii pres­ta­te. Sun­tem în mo­men­tul în ca­re ni­meni din ace­as­tă ţa­ră nu mai are răb­da­re. Ro­mânii vor să va­dă că ba­nii lor se duc în dru­muri și au­tos­tră­zi de ca­li­ta­te.“

RĂZVAN CUC, MI­NIS­TRUL TRANSPORTU­RILOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.