De ce re­a­bi­li­te­a­ză ame­ri­ca­nii o par­te din Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia

„Viața fi­e­că­ru­ia din­tre noi înce­pe în Blo­cul ma­ter­no­fe­tal“, spu­ne ad­junc­tul șe­fu­lui Mi­si­u­nii Di­plo­ma­ti­ce a SUA, Abi­gail Rupp.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Pri­mă­ria și Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia au anu­nțat, vi­neri, într-o con­fe­ri­nță de pre­să, de­ma­ra­rea lu­cră­ri­lor de re­a­bi­li­ta­rea Blo­cu­lui ma­tern o-f eta­la f lat în in­cin­ta uni­tății spi­tal i ce ș t i. Fin an ț a rea com­ple­xu­lui proi­ect, ce in­clu­de re­fa­ce­rea com­ple­tă a blo­cu­ri­lor ope­ra­toa­re, a să­li­lor de nașteri și a ane­xe­lor, în va­loa­re de 320.000 de do­lari, es­te asi­gu­ra­tă de US Eu­ro­pe­an Com­mand, prin pro­gra­mul de asis­te­nță uma­ni­ta­ră al US De­par­tment of De­fen­se. Inves­tiția es­te su­por­ta­tă în to­ta­li­ta­te de Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii la Bu­cu­rești și vi­ze­a­ză lu­crări de re­a­bi­li­ta­re pen­tru ur­mă­toa­re­le spații: sa­lă de ope­rații; do­uă să­li de nașteri asep­ti­ce; o sa­lă de nașteri sep­ti­că; ca­me­ră re­sus­ci­ta­re nou-năs­cuți; sa­lon pre­o­pe­ra­tor; sa­lon pos­to­pe­ra­tor; gru­puri sa­ni­ta­re; ca­bi­net per­so­nal me­di­cal; ves­tia­re și dușuri per­so­nal; de­pen­di­nțe fun­cți­o­na­le. Pre­ze­nți la eveni­ment au fost ad­junc­tul șe­fu­lui Mi­si­u­nii Di­plo­ma­ti­ce a SUA, Abi­gail Rupp; șe­ful Bi­ro­u­lui SUA de Co­la­bo­ra­re Mi­li­ta­ră, co­lo­nel Ste­ve Klin­gman; ofițe­rul pen­tru Re­lații bi­la­te­ra­le, Brad­ford Stark; șe­ful Se­cți­ei Obste­tri­că-Gi­ne­co­lo­gie, Mi­hail Co­coș; ma­na­ge­rul Spi­ta­lu­lui Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia, Eu­gen Aglițoiu, ș i edi­lul mu­ni­ci­pi­u­lui M e d g i d ia, Va­len­tin Vra­bie.

„Es­te o ma­re bu­cu­rie să fiu aici pen­tru a de­ma­ra proi­ec­tul de re­a­bi­li­ta­re a aces­tui spațiu. Viața fi­e­că­ru­ia din­tre noi înce­pe în Blo­cul ma­ter­no-fe­tal. Din acest mo­tiv, Gu­ver­nul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii și De­par­ta­men­tul de Apă­ra­re al SUA vor con­tri­bui la îmbu­nă­tăți­rea sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te ro­mânesc. Acest proi­ect fa­ce par­te din ca­te­go­ria acți­u­ni­lor uma­ni­ta­re su­sți­nu­te fi­nan­ciar prin ac­ti­vi­ta­tea De­par­ta­men­tu­lui de Apă­ra­re al SUA de pes­te 20 de ani“, a de­cla­rat ad­junc­tul șe­fu­lui Mi­si­u­nii Di­plo­ma­ti­ce a SUA, Abi­gail Rupp.

Lu­cră­ri­le, ga­ta în șa­se luni

Po­tri­vit ma­na­ge­ru­lui uni­tă­ţii spi­ta­li­cești, Eu­gen Agli­ţoiu, între­gul proi­ect va fi fi­na­li­zat în ur­mă­toa­re­le șa­se luni. „Noi am pre­gă­tit toa­te avi­ze­le și au­to­ri­za­ţi­i­le ne­ce­sa­re din timp, ast­fel că an­tre­pre­no­rul poa­te să des­chi­dă șan­ti­e­rul de exe­cu­ţie“, a de­cla­rat aces­ta. Eu­gen Agli­ţoiu a mai spus că lu­cră­ri­le vor fi re­a­li­za­te de o fir­mă din Cluj. „Con­tri­buția au­to­ri­tății lo­ca­le a fost de întoc­mi­re a tu­tu­ror do­cu­men­te­lor ne­ce­sa­re, a avi­ze­lor și au­to­ri­zați­i­lor pen­tru ca ace­as­tă lu­cra­re să se re­a­li­ze­ze în con­diții le­ga­le. Până la ju­mă­ta­tea anu­lui 2020, Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Med­gi­dia va be­ne­fi­cia de in­ves­tiții în va­loa­re de 12 mi­li­oa­ne de eu­ro, de­venind în acest mod ul­tra­mo­dern“, a de­cla­rat pri­ma­rul mu­ni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, Va­len­tin Vra­bie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.