Ce poa­te fa­ce Po­liția de Fron­ti­e­ră

Romania Libera - - Actualitat­e -

Con­form pre­ve­de­ri­lor OUG nr. 105 din 27 iu­nie 2001 pri­vind fron­ti­e­ra de stat a Ro­mâni­ei, ac­tua­li­za­tă, sunt con­si­de­ra­te zo­ne de fron­ti­e­ră/zo­ne su­pu­se re­gi­mu­lui de con­trol al Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră ur­mă­toa­re­le:

te­ri­to­ri­ul aflat pe o adânci­me de 30 km față de fron­ti­e­ra de stat și țăr­mul Mă­rii Ne­gre, că­tre in­te­ri­or;

su­pra­fața ae­ro­por­tu­lui sau a por­tu­lui, cu plat­for­me­le, imo­bi­le­le și in­sta­lați­i­le afe­ren­te – în ju­dețe­le din in­te­ri­o­rul ță­rii un­de fun­cți­o­nea­ză ae­ro­por­turi și por­turi des­chi­se tra­fi­cu­lui in­ter­nați­o­nal;

fâși­i­le de te­ren si­tua­te pe o adânci­me de 10 km de o par­te și de ce­a­lal­tă a ma­lu­ri­lor Du­nă­rii Inte­ri­oa­re, des­chi­să na­vi­gați­ei in­ter­nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.