Do­uă tra­ge­dii în câte­va luni pun la îndoia­lă se­cu­ri­ta­tea mo­de­lu­lui Bo­eing 737 MAX

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Pră­buși­rea Bo­ein­gu­lui 737 MAX 8 al Ethi­o­pian Air­li­nes ca­re fă­cea cur­sa între Addis-Abe­ba și Nai­ro­bi, sol­da­tă cu 157 de vic­ti­me, es­te al doi­lea ac­ci­dent al aces­tui mo­del nou lan­sat de com­pa­nia ame­ri­ca­nă, du­pă cel al Li­on Air, din 29 oc­tom­brie tre­cut. Di­fi­cil să nu se fa­că o apro­pi­e­re între ce­le do­uă ac­ci­den­te și no­ua tra­ge­die a zbo­ru­lui 302 al Ethi­o­pian Air­li­nes sur­veni­tă du­mi­ni­că di­mi­neață es­te una ca­re lan­se­a­ză noi între­bări asu­pra con­struc­to­ru­lui ae­ro­nau­tic Bo­eing. Încă sunt prea puți­ne de­ta­lii dis­po­ni­bi­le asu­pra ac­ci­den­tu­lui, dar po­tri­vit com­pa­ni­ei Ethi­o­pian Air­li­nes, pi­lo­tul, ca­re avea o ex­ce­len­tă ex­pe­ri­e­nță de zbor, sem­na­la­se di­fi­cul­tăți și ce­ru­se să re­vi­nă la sol. Bo­ein­gul 737 MAX 8, un avi­on nou înma­tri­cu­lat în noi­em­brie, a dis­pă­rut de pe ra­dar șa­se mi­nu­te du­pă de­co­la­re. Ime­diat au apă­rut com­pa­rații cu zbo­rul 610 al Li­on Air, pră­bușit în ur­mă cu pa­tru luni, fă­când 189 de vic­ti­me. Da­te­le de zbor ara­tă as­cen­si­uni și co­bo­râri ne­re­gu­la­te înain­te ca avi­o­nul, tot un MAX 8, să se pră­bușe­as­că du­pă 12 mi­nu­te de la de­co­la­rea din Ja­kar­ta.

Du­pă ac­ci­den­tul avi­o­nu­lui Li­on Air, 737 MAX 8, a fost iden­ti­fi­ca­tă o de­fi­ci­e­nță a unui nou sis­tem de sta­bi­li­za­re cu ca­re es­te do­tat acest tip de avi­on Bo­eing de ul­ti­mă ge­ne­rație. Pi­loții, în pre­gă­ti­rea fă­cu­tă de Bo­eing pen­tru ace­as­tă no­uă ver­si­u­ne, nu au fost in­for­mați des­pre pro­ce­du­ra de ur­mat în caz de pa­nă, pe ca­re con­struc­to­rul a con­si­de­rat-o inu­ti­lă. Acest de­fect de cer­ti­fi­ca­re a pro­vo­cat o an­che­tă în SUA, ca­re po­tri­vit New York Ti­mes, a de­mon­strat că „Bo­eing a mi­ni­ma­li­zat sau ne­gli­jat pe­ri­co­le­le po­te­nția­le lă­sând pi­loții nein­for­mați des­pre mo­di­fi­că­ri­le adu­se unui ele­ment ese­nțial al or­di­na­to­ru­lui avi­o­nu­lui, în prin­ci­pal din mo­ti­ve de cos­turi și de com­pe­ti­ti­vi­ta­te“. Ex­pe­rți im­pli­cați în an­che­ta­rea ac­ci­den­tu­lui avi­o­nu­lui in­do­ne­zian au de­cla­rat că acest sis­tem au­to­ma­ti­zat poa­te, „în con­diții de zbor ne­o­bișnu­i­te să pro­du­că in­tra­rea în pi­caj a mo­de­le­lor 737 MAX 8 și 737 MAX 9 atât de ra­pid încât echi­pa­je­le nu mai sunt în mă­su­ră să ca­bre­ze avi­o­nul“. Pi­loții din lu­mea între­a­gă au fost ne­mu­lțu­miți din cau­ză că mo­di­fi­că­ri­le adu­se pi­lo­tu­lui au­to­mat al mo­de­lu­lui MAX 8 nu au fost co­mu­ni­ca­te în to­ta­li­ta­te și nu fac par­te din for­ma­rea obli­ga­to­rie a pi­lo­tu­lui.

Pes­te 300 de apa­ra­te Bo­eing 737 MAX sunt în ser­vi­ciu și pes­te 5.000 au fost co­man­da­te în lu­me du­pă 2017. Chi­na a in­ter­zis déjà com­pa­ni­i­lor sa­le ae­ri­e­ne să uti­li­ze­ze avi­oa­ne­le Bo­eing MAX.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.