Pia­nis­ta Da­na Ci­o­cârlie re­vi­ne în Ro­mânia!

Pia­nis­ta Da­na Ci­o­cârlie – unul din­tre mu­zi­ci­e­nii ro­mâni ca­re se bu­cu­ră de o ca­ri­e­ră in­ter­nați­o­na­lă de suc­ces – es­te in­vi­ta­tă să su­sți­nă ma­rți, 12 mar­tie un re­ci­tal de pian pe sce­na Să­lii Ra­dio!

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Pro­fe­sor la Școa­la Nor­ma­lă de Mu­zi­că „Alfred Cor­tot“din Pa­ris și pro­fe­sor de mu­zi­că de ca­me­ră la Con­ser­va­to­rul Nați­o­nal Su­pe­ri­or de Mu­zi­că și Dans din Lyon, pia­nis­ta Da­na Ci­o­cârlie a pri­mit, în 2017, ti­tlul de „Artist Ya­ma­ha“din par­tea Ya­ma­ha Mu­sic Eu­ro­pe.

În plus, în 2018, Da­na Ci­o­cârlie a fă­cut par­te din­tre cei trei fi­na­liști no­mi­na­li­zați la „Vic­to­ri­i­le Mu­zi­cii Cla­si­ce“/„Vic­toi­res de la Mu­si­que Clas­si­que“– pre­miu anual acor­dat în Fra­nța pen­tru per­for­ma­nță în mu­zi­ca cla­si­că. No­mi­na­li­za­rea ar­tis­tei s-a da­to­rat proi­ec­tu­lui pe ca­re l-a inițiat în ju­rul Inte­gra­lei pen­tru pian, ce poar­tă sem­nă­tu­ra lui Ro­bert Schu­mann. Inte­gra­la a fost înre­gis­tra­tă în pe­ri­oa­da 2012-2016 cu pri­le­jul a 15 con­cer­te pu­bli­ce su­sți­nu­te în Pa­la­tul Béha­gue, se­di­ul Amba­sa­dei Ro­mâni­ei la Pa­ris. În oc­tom­brie 2017, cu pri­le­jul lan­să­rii Inte­gra­lei Schu­mann, Da­na Ci­o­cârlie a su­sți­nut pe una din­tre ce­le mai im­por­tan­te sce­ne pa­ri­zi­e­ne – Te­a­trul Cham­ps Ély­sées – un con­cert de­di­cat in­te­gral lui Ro­bert Schu­mann.

În ca­drul eveni­men­tu­lui de la Sa­la Ra­dio, Da­na Ci­o­cârlie pro­pu­ne pu­bli­cu­lui ro­mân un pro­gram ce reu­nește lu­crări de Schu­bert: 16 Dan­suri Ger­ma­ne (Deut­sche tänze), Schu­mann: No­ve­le­te nr. 1 şi 2 și Car­na­val vi­e­nez, Li­ge­ti: Mu­si­ca Ri­cer­ca­ta și 3 Pi­e­se pen­tru pian sem­na­te de com­po­zi­to­rul ro­mân Paul Con­stan­ti­nes­cu.

Da­na Ci­o­cârlie a stu­diat la Bu­cu­rești și la Pa­ris și ta­len­tul său a fost re­cu­nos­cut prin nu­me­roa­se pre­mii in­ter­nați­o­na­le la com­pe­tiții de pres­ti­giu.

Nu­me­roa­se­le sa­le re­ci­ta­luri pe toa­te me­ri­dia­ne­le lu­mii, con­cer­te­le de mu­zi­că de ca­me­ră sau cu or­ches­tra au pur­tat-o în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (Bos­ton, New York, Ho­us­ton, Los Ange­les), Ca­na­da, Ja­po­nia, Chi­na, Hong Kong, Indo­ne­zia, Eu­ro­pa (Ger­ma­nia, Elveția, Spa­nia, Bel­gia, Lu­xem­burg, Ita­lia, Olan­da, Ro­mânia). În Fra­nța a fost aplau­da­tă la Pa­ris: Ci­té de la Mu­si­que, Ra­dio Fran­ce, Mu­zeul Orsay, Au­di­to­ri­um-ul Lo­u­vre, Te­a­trul Cham­ps-Ély­sées, Te­a­trul Châte­let, Amfi­te­a­trul Ope­rei Bas­til­le, Sa­la Pleyel, Sa­la Ga­ve­au, Te­a­trul Bo­uÅes du Nord ș.a., dar și la Fes­ti­va­lul MIDEM Can­nes, Ope­ra din Lyon, Ope­ra din Di­jon, Arse­nal din Metz, Sa­la Mo­lière din Lyon, Te­a­trul Nați­o­nal La Criée din Mar­si­lia, Sa­la Poi­rel din Nan­cy etc.

A evo­luat sub ba­ghe­ta unor di­ri­jori de pres­ti­giu, pre­cum: Law­ren­ce Fos­ter, Yoav Tal­mi, Edmon Co­lo­mer, Ho­ria Andre­es­cu, Chris­tian Za­cha­rias etc. Da­na Ci­o­cârlie are un re­per­to­riu vast, de la Ba­ch până la com­po­zi­to­rii con­tem­po­rani ai zi­le­lor noas­tre. Unii din­tre aceștia i-au de­di­cat ope­re, pre­cum Ni­co­las Ba­cri, Edith Ca­nat de Chi­zy, Ka­rol BeÅa, Frédéric Ver­rières, He­le­na Win­kel­man, Dan De­diu.

Re­cent, Da­na Ci­o­cârlie a cântat sub ba­ghe­ta lui Law­ren­ce Fos­ter, cu Or­ches­tra „No­vo­si­bir­sk“, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui „The Trans-Si­be­rian Fes­ti­val of the Arts“, din No­vo­si­bir­sk. A cântat cu cvin­te­tul de coar­de al Fi­la­mo­ni­cii din Ber­lin și a su­sți­nut mai mul­te re­ci­ta­luri în Ja­po­nia, un con­cert la Mon­tréal

FOTO ERICMANAS

Da­na Ci­o­cârlie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.