RISCURI PEN­TRU SĂNĂTATEA RO­MÂNI­LOR ME­DI­CII CER APLI­CA­REA LEGISLAŢIE­I EU­RO­PE­NE

Romania Libera - - Sănătate -

„Re­cu­noaște­rea ore­lor de gar­dă la ve­chi­mea în mun­că es­te jus­ti­fi­ca­tă și rei­e­se însăși din de­fi­ni­rea «im­pu­lui de lu­cru» sti­pu­la­tă în Di­rec­ti­va 2003/88/CE a Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an, în ca­re la ar­ti­co­lul 2 «tim­pul de lu­cru»: ori­ce pe­ri­oa­dă în ca­re lu­cră­to­rul se află la lo­cul său de mun­că, la dis­po­ziția an­ga­ja­to­ru­lui și își exer­ci­tă ac­ti­vi­ta­tea sau fun­cția, în con­for­mi­ta­te cu le­gis­lați­i­le și prac­ti­ci­le nați­o­na­le“. (proi­ect le­gis­la­tiv de mo­di­fi­ca­re a Le­gii 263/2010)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.