Bani mai mul­ţi pen­tru mânca­rea bol­na­vi­lor din spi­ta­le­le bu­cu­rește­ne

Alo­ca­ţi­i­le de hra­nă pen­tru uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re afla­te în ad­mi­nis­tra­rea Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei vor fi ma­jo­ra­te cu 50% fa­ţă de ni­ve­lul pre­vă­zut în HG 851/2018, po­tri­vit unui proi­ect de ho­tă­râre apro­bat de Con­si­li­ul Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În pre­zent, alo­ca­ţi­i­le de hra­nă au va­lori cu­prin­se între 5 și 20 de lei/zi, su­ma va­ri­ind în func­ţie de afec­ţi­u­nea și vârsta pa­ci­en­ţi­lor. Po­tri­vit ac­tu­lui nor­ma­tiv, ni­ve­lul alo­ca­ţi­i­lor poa­te fi ma­jo­rat de că­tre uni­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le pen­tru spi­ta­le­le afla­te în su­bor­di­nea lor, chel­tu­i­e­li­le su­pli­men­ta­re ur­mând să fie su­por­ta­te din bu­ge­te­le pro­prii. „Având în ve­de­re crește­rea pre­ţu­ri­lor la măr­fu­ri­le ali­men­ta­re în pe­ri­oa­da oc­tom­brie 2016 - de­cem­brie 2018, pre­cum și ele­men­te­le spe­ci­fi­ce ali­men­ta­ţi­ei în ca­zul anu­mi­tor bo­li, es­te ne­ce­sa­ră ma­jo­ra­rea ni­ve­lu­lui ac­tual al alo­ca­ţi­i­lor de hra­nă pen­tru con­su­mu­ri­le co­lec­ti­ve din uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re pu­bli­ce afla­te în su­bor­di­nea Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești și ad­mi­nis­tra­rea ASSMB“, se ara­tă în ra­por­tul de spe­cia­li­ta­te al proi­ec­tu­lui de ho­tă­râre.

Pe 19 apri­lie 2018, CGMB a luat o de­ci­zie si­mi­la­ră, tot la pro­pu­ne­rea pri­ma­ru­lui ge­ne­ral Ga­bri­e­la Fi­rea. Atunci a fost ma­jo­rat cu 50% ni­ve­lul alo­ca­ţi­i­lor de hra­nă pen­tru con­su­mu­ri­le co­lec­ti­ve din uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re pu­bli­ce afla­te în ad­mi­nis­tra­rea ASSMB, fa­ţă de ni­ve­lul pre­vă­zut în HG nr. 665/2016. Bu­ge­tul es­ti­mat pen­tru ma­jo­ra­rea res­pec­ti­vă era de 5.523.000 de lei. Po­tri­vit ac­tu­lui nor­ma­tiv, ni­ve­lul alo­ca­ţi­i­lor poa­te fi ma­jo­rat de că­tre uni­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le pen­tru spi­ta­le­le afla­te în su­bor­di­nea lor, chel­tu­i­e­li­le su­pli­men­ta­re ur­mând să fie su­por­ta­te din bu­ge­te­le pro­prii. „Având în ve­de­re crește­rea pre­ţu­ri­lor la măr­fu­ri­le ali­men­ta­re în pe­ri­oa­da oc­tom­brie 2016 - de­cem­brie 2018, pre­cum și ele­men­te­le spe­ci­fi­ce ali­men­ta­ţi­ei în ca­zul anu­mi­tor bo­li, es­te ne­ce­sa­ră ma­jo­ra­rea ni­ve­lu­lui ac­tual al alo­ca­ţi­i­lor de hra­nă pen­tru con­su­mu­ri­le co­lec­ti­ve din uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re pu­bli­ce afla­te în su­bor­di­nea Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești și ad­mi­nis­tra­rea ASSMB“, se ara­tă în ra­por­tul de spe­cia­li­ta­te al proi­ec­tu­lui de ho­tă­râre.

Bani în plus doar pen­tru bol­na­vii de le­pră

La ni­vel na­ţi­o­nal însă, bol­na­vii in­ter­na­ţi în spi­ta­le­le din su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii pri­mesc trei me­se pe zi în va­loa­re de doar 7-13 lei. Până acum, Gu­ver­nul a reușit ca, prin­tr-un proi­ec­tul de act nor­ma­tiv, să mo­di­fi­ce alo­cația de hra­nă doar pen­tru bol­na­vii din le­pro­ze­rii, în sen­sul crește­rii aces­teia de la 11 lei la 20 lei. Es­te vor­ba de spi­ta­lul Ti­chi­lești, sin­gu­rul din Ro­mânia ca­re tra­te­a­ză și îngri­jește bol­na­vii de le­pră, având o sec­ţie uni­că de 15 pa­turi. Afla­tă în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, ace­as­tă uni­ta­te sa­ni­ta­ră găz­du­i­eșze în pre­zent 10 pa­ci­en­ţi cu vârste între 50 și 90 de ani. Pro­pu­ne­rea de ma­jo­ra­re a alo­ca­ţi­ei de hra­nă a venit doar du­pă ape­lul dis­pe­rat lan­sat anul tre­cut pe o re­ţea de so­cia­li­za­re de o an­ga­ja­tă a spi­ta­lu­lui: „Vă scriu în spe­ran­ţa că sunt gos­po­dari ca­re pot și își do­resc să fa­că un bi­ne. Aș vrea să îi rog să do­ne­ze, sau să dă­ru­ias­că, sau să fa­că po­ma­nă cu câte­va le­gu­me

ca­re le pri­so­sesc. Eu lu­crez la sin­gu­rul spi­tal din Ro­mânia ca­re îngri­jește bol­na­vi de le­pră - Spi­ta­lul Ti­chi­lești (Isac­cea, ju­dețul Tul­cea). În pre­zent, mai avem 10 pa­ci­en­ţi in­ter­na­ţi. Pro­ble­ma e că sta­tul alo­că doar 11 lei/zi/ om pen­tru hra­nă. Su­ma es­te foar­te mi­că pen­tru a pu­tea asi­gu­ra trei me­se pe zi, și pre­ţu­ri­le la ali­men­te sunt așa cum știm cu to­ţii. Da­că e ci­ne­va dis­pus să do­ne­ze, să ști­ţi că nu avem ne­voie de can­ti­tă­ţi mari, ci doar cât să pu­nem pen­tru iar­nă niște cas­tra­ve­ţi la mu­rat, un bi­don de var­ză, câte­va (20-30) de bor­ca­ne de com­po­turi și gem. Ori­ce e bi­ne­venit. To­tul pen­tru 10 per­soa­ne. Pu­tem ve­ni noi (an­ga­ja­ţii) să cu­le­gem, ori­un­de în Tul­cea, Con­stan­ţa, Brăi­la, Ga­la­ţi. Sau, da­că do­ri­ţi să ne vi­zi­ta­ţi, să ne cu­noaște­ţi, vă aștep­tăm cu drag“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.