Stu­diu: dia­be­tul poa­te fi evi­tat prin­tr-o ali­men­ta­ţie res­tric­ti­vă ca­lo­ric

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Dia­be­tul de tip 2 poa­te fi in­ver­sat timp de cel pu­ţin doi ani cu aju­to­rul unui pro­gram de ges­ti­o­na­re a greu­tă­ţii cor­po­ra­le, con­form unui stu­diu efec­tuat în Ma­rea Bri­ta­nie. Pes­te o trei­me (36%) din per­soa­ne­le diag­nos­ti­ca­te cu ace­as­tă afec­ţi­u­ne, ca­re au ur­mat timp de cinci luni un re­gim strict cu aju­to­rul Ser­vi­ci­u­lui Na­ţi­o­nal de Să­nă­ta­te (NHS) se aflau încă în fa­za de re­mi­si­u­ne 24 de luni mai târziu, re­le­vă re­zul­ta­te­le aces­tui stu­diu cli­nic, iar oa­me­nii de ști­in­ţă sus­ţin că cer­ce­tă­ri­le „trag cor­ti­na pes­te epo­ca în ca­re dia­be­tul de tip 2 era con­si­de­rat o afec­ţi­u­ne ine­vi­ta­bil pro­gre­si­vă“. Apro­xi­ma­tiv 300 de per­soa­ne din Sco­ţia și Ty­ne­si­de, diag­nos­ti­ca­te cu dia­bet de tip 2 au fost re­cru­ta­te pen­tru stu­di­ul cli­nic fi­nan­ţat de or­ga­ni­za­ţia ca­ri­ta­bi­lă Dia­be­tes UK. Ju­mă­ta­te din­tre par­ti­ci­pan­ţi au be­ne­fi­ciat de tra­ta­ment stan­dard, la re­co­man­da­rea me­di­ci­lor de fa­mi­lie, în timp ce cei­lal­ţi su­bi­ec­ţi au fost in­cluși într-un pro­gram de ges­ti­o­na­re a greu­tă­ţii cor­po­ra­le. Pro­gra­mul a con­stat în res­pec­ta­rea unei di­e­te res­tric­ti­ve ba­za­tă pe con­su­mul a 800 de ca­lo­rii pe zi timp de cinci luni, cu aju­to­rul unei asis­ten­te sau a unui di­e­te­ti­cian. Re­zul­ta­te­le din pri­mul an, pu­bli­ca­te în 2017, au de­mon­strat că în ca­zul a 46% din par­ti­ci­pan­ţi dia­be­tul de tip 2 a fost in­ver­sat du­pă un an. Aproa­pe do­uă trei­mi (64%) din per­soa­ne­le ca­re au pi­er­dut pes­te 10 ki­lo­gra­me în tim­pul re­gi­mu­lui au con­ti­nuat să fie în re­mi­si­u­ne du­pă doi ani, po­tri­vit ce­lor mai re­cen­te da­te ale pro­gra­mu­lui Dia­be­tes Re­mis­si­on Cli­ni­cal Trial (Di­RECT), ci­ta­te de Agerpres. Cei afla­ţi în re­mi­si­u­ne în pri­mul an, ca­re nu au mai pre­zen­tat simp­to­me de dia­bet de tip 2 în cel de-al doi­lea an, au pi­er­dut din greu­ta­te, în me­die, 15,5 ki­lo­gra­me. Per­soa­ne­le în ca­zul că­ro­ra re­mi­si­u­nea nu a con­ti­nuat au pi­er­dut din greu­ta­te, în me­die, 12 ki­lo­gra­me.

„Aces­te re­zul­ta­te re­pre­zin­tă un pro­gres sem­ni­fi­ca­tiv și trag în sfârșit cor­ti­na pes­te epo­ca în ca­re dia­be­tul de tip 2 era con­si­de­rat o afec­ţi­u­ne ine­vi­ta­bil pro­gre­si­vă. Acum înţe­le­gem na­tu­ra bi­o­lo­gi­că a aces­te bo­li re­ver­si­bi­le. Însă, to­ţi cei afla­ţi în re­mi­si­u­ne tre­bu­ie să știe că do­ve­zi­le până la ace­as­tă da­tă ne spun că dia­be­tul de tip 2 poa­te re­ve­ni în ca­zul în ca­re se îngrașă la loc“, a atras aten­ţia pro­fe­sor Roy Tay­lor de la Uni­ver­si­ta­tea New­cas­tle. Dia­be­tul de tip 2 es­te o afec­ţi­u­ne des întâlni­tă, ca­re de­ter­mi­nă crește­rea ni­ve­lu­lui de glu­co­ză din sânge. Oa­me­nii de ști­in­ţă su­ge­re­a­ză că pi­er­de­rea din greu­ta­te poa­te du­ce la scă­de­rea ni­ve­lu­ri­lor de gră­si­me din pan­cre­as, con­tri­bu­ind la re­fa­ce­re și sti­mu­lând pro­duc­ţia de in­su­li­nă. „Re­mi­si­u­nea dia­be­tu­lui de tip 2 poa­te schim­ba via­ţa. Di­RECT ofe­ră o po­si­bi­lă so­lu­ţie, iar noi ne an­ga­jăm să co­la­bo­răm cu cer­ce­tă­to­rii și NHS pen­tru a ne asi­gu­ra că aces­te des­co­pe­riri in­te­re­san­te ajung cât mai cu­rând po­si­bil la per­soa­ne­le cu dia­bet de tip 2“, a afir­mat doc­tor Eli­za­beth Ro­ber­tson, di­rec­tor de cer­ce­ta­re la Dia­be­tes UK.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.