Inci­den­te gra­ve între fa­nii ste­liști și di­na­mo­viști

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Sa­la Po­li­va­len­tă din Fo­cșani s-a des­fășu­rat, în acest we­ek-end, tur­neul fi­nal al Cu­pei Ro­mâni­ei la han­dbal mas­cu­lin, or­ga­ni­zat de că­tre Fe­de­rația Ro­mână de Han­dbal. Com­pe­tiția a fost mar­ca­tă de gra­ve­le inci­den­te de la se­mi­fi­na­la din­tre Ste­aua și Di­na­mo.

În se­mi­fi­na­le,Po­li Ti­mișoa­ra s-a im­pus în due­lul pro­vin­ci­ei, chiar pe te­re­nul gaz­de­lor de la CSM Fo­cșani, cu sco­rul de 25-18. Ul­ti­mul act, con­tra Ste­lei, a fost tra­nșat tac­tic de că­tre bă­nățeni, ca­re au avut mai mul­te avan­ta­je de par­tea lor. Ste­aua a avut o su­me­de­nie de ab­se­nțe, iar jo­cul cu Di­na­mo i-a uzat su­fi­ci­ent

de mult pe mi­li­tari. Ast­fel, SCM Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra, an­tre­na­tă de că­tre mun­te­ne­gre­a­nul Pe­ro Mi­lo­se­vic, și-a pu­tut im­pu­ne punc­tul de ve­de­re în dis­pu­ta pen­tru

tro­feu. Ti­mișoa­ra a pre­luat din start con­du­ce­rea, obli­gându-i pe ste­liști să joa­ce de­se­ori fă­ră por­tar. Ace­as­tă tac­ti­că s-a re­per­cu­tat însă ne­ga­tiv, de­oa­re­ce Ti­mișoa­ra,

pe re­cu­pe­rări, a mar­cat go­luri ușoa­re, prin­tre re­a­li­za­tori nu­mă­rându-se in­clu­siv por­ta­rul Va­ro Lu­do­vic, din pro­pri­ul se­mi­cerc.

Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra s-a

im­pus cu sco­rul de 31-27 în fața Ste­lei. Sin­gu­rul re­vi­ri­ment pe­ri­cu­los al bu­cu­rește­ni­lor s-a con­sem­nat înain­te de pau­ză, ei re­venind de la 10-14 la 14-15. Sa­do­ve­ac a mar­cat din toa­te po­ziți­i­le pen­tru câști­gă­tori,7 go­luri,în timp ce gol­ghe­te­rul me­ci­u­lui a fost Fi­lip Ma­ri­ja­no­vic,de la alb-vi­o­leți,cu 9 reuși­te.Cu­pa Ro­mâni­ei fu­se­se câști­ga­tă ul­ti­ma da­tă de Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra în 1986, de ge­ne­rația lui Bu­li­gan și Fol­ker.

Der­by fă­ră ga­le­rii

Cel mai încins mo­ment al tur­neu­lui s-a pro­dus la se­mi­fi­na­la din­tre Ste­aua și Di­na­mo. Cu o oră înain­te de meci, fa­nii di­na­mo­viști au pă­truns în in­cin­tă și i-au ata­cat cu pe­tar­de pe ri­va­lii ste­liști. Tot di­na­mo­viștii

au fo­rțat cor­do­nul de se­cu­ri­ta­te, fi­ind ne­voie, pen­tru cal­ma­rea spi­ri­te­lor, de in­ter­venția jan­dar­mi­lor. De­oa­re­ce în sa­lă s-a dat cu ga­ze la­cri­mo­ge­ne, iar sis­te­mul de ven­ti­lație nu a fă­cut față, jo­cul a fost întârziat cu o oră și ju­mă­ta­te. Di­na­mo­viștii au fost eva­cuați pri­mii din sa­lă, apoi și omo­lo­gii lor de la Ste­aua. Ga­le­ri­i­le au fost apoi es­cor­ta­te la do­mi­ci­liu, de echi­pa­je­le de jan­dar­mi.

În te­ren, Ste­aua a re­a­li­zat un ade­vă­rat mi­ra­col, tre­când de Di­na­mo cu 26-25. Go­lul de­ci­siv a fost înscris de că­pi­ta­nul Ge­or­ges­cu,în ul­ti­mul mi­nut. Ste­aua a fo­lo­sit doar 9 ju­că­tori pe între­a­ga du­ra­tă a me­ci­u­lui, din cau­za lip­sei de efec­tiv.

În fi­na­la mi­că, Di­na­mo s-a im­pus în fața Fo­cșa­ni­u­lui cu 32-30.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.