Va fi sau nu re­ma­ni­e­re?

În PSD au apă­rut zvo­nuri des­pre o re­ma­ni­e­re a Gu­ver­nu­lui înain­te de ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Schim­ba­rea unor mi­niștri es­te, însă, îngreu­na­tă de po­si­bi­li­ta­tea ca preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis să re­fu­ze, și de ace­as­tă da­tă, noi­le pro­pu­neri.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

În PSD au apă­rut zvo­nuri des­pre o re­ma­ni­e­re a Gu­ver­nu­lui înain­te de ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Schim­ba­rea unor mi­niștri es­te, însă, îngreu­na­tă de po­si­bi­li­ta­tea ca preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis să re­fu­ze, și de ace­as­tă da­tă, noi­le pro­pu­neri.

Ide­ea unei re­ma­ni­eri înain­te de eu­roa­le­ge­ri­le din 29 mai se ba­ze­a­ză pe o se­rie de ele­men­te con­cre­te, fă­ră a fi lua­tă o de­ci­zie. PSD sca­de în son­da­je­le de opi­nie, având sco­ruri între 25 și 32%, în fun­cție de ci­ne plă­tește cer­ce­tă­ri­le. În aces­te con­diții, es­te po­si­bil ca li­de­rii PSD să efec­tue­ze o ope­rați­u­ne de ima­gi­ne. Pe de altă par­te, pres­tația unor mi­niștri a tre­zit ne­mu­lțu­miri în par­tid. Ministrul Justiției, Tu­do­rel Toa­der, amână un răs­puns la so­li­ci­ta­rea PSD de a emi­te trei or­do­na­nțe de ur­ge­nță ca­re să vi­ze­ze com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă, pro­to­coa­le­le SRI și mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Pe­nal. Ministrul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, es­te con­tes­tat de pri­ma­rii PSD ne­mu­lțu­miți de mo­dul în ca­re a fost al­că­tu­it bu­ge­tul.

Pe de altă par­te, unii din­tre mi­niștrii Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă ar vrea să obți­nă pos­turi de eu­ro­par­la­men­tari și, în acest caz, va fi ne­voie de înlo­cu­i­rea lor. Ministrul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Ro­va­na Plumb, a anu­nțat că vrea să can­di­de­ze la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Po­tri­vit unor sur­se din PSD ar dori lo­curi în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an și Car­men Dan (Inter­ne) sau Na­ta­lia Into­te­ro (Ro­mânii de pre­tu­din­deni).

Cu alte cu­vin­te, la vârful PSD dis­cuția des­pre o even­tua­lă re­ma­ni­e­re se poar­tă încer­când să se evi­te ima­gi­nea că va fi schim­bat un sin­gur mi­nis­tru (Tu­do­rel Toa­der), ca­re, însă, re­pre­zin­tă ele­men­tul cen­tral al re­ma­ni­e­rii.

Spe­ri­e­tu­ră sau re­ma­ni­e­re?

Lua­rea unei de­ci­zii pri­vind re­ma­ni­e­rea es­te com­pli­ca­tă de re­lați­i­le ten­si­on­te din­tre PSD și preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Cu­tu­ma po­li­ti­că pre­ve­de că pre­mi­e­rul se con­sul­tă cu preșe­din­te­le înain­te de a pro­pu­ne un suc­ce­sor pen­tru un mi­nis­ter, dar Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă nu a pro­ce­dat așa. Or, re­cent, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a blo­cat, timp de trei luni de zi­le, re­ma­ni­e­rea mi­niștri­lor Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii. Curtea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) a de­cis că șe­ful sta­tu­lui poa­te res­pin­ge o sin­gu­ră da­tă o pro­pu­ne­re pen­tru un mi­nis­ter pe mo­ti­ve de opor­tu­ni­ta­te, iar ul­te­ri­or poa­te in­vo­ca doar mo­ti­ve de le­ga­li­ta­te. ”Li­viu Drag­nea nu do­rește să îl re­ma­ni­e­ze pe Tu­do­rel Toa­der, vrea mai de­gra­bă să îl spe­rie cu ace­as­tă per­spec­ti­vă pen­tru a apro­ba ce­le trei or­do­na­nțe”, afir­mă sur­se din PSD.

Re­cent, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nțat că a dat star­tul eva­luă­rii mi­niștri­lor. „În pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re vom fa­ce o ana­li­ză pe fi­e­ca­re do­me­niu a înde­pli­ni­rii pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re, astfel încât fi­e­ca­re mi­nis­tru va fa­ce eva­lua­rea ac­ti­vi­tă­ţii por­nind de la lu­cru­ri­le re­a­li­za­te în ca­drul pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re, lu­cru­ri­le re­a­li­za­te în plus fa­ţă de pro­gra­mul de gu­ver­na­re și ce avem de re­a­li­zat în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re, bi­neînţe­les și cu o foaie de par­curs în ce­ea ce pri­vește ce mai avem de re­a­li­zat”, a de­cla­rat pre­mi­e­rul. Șe­fa gu­ver­nu­lui a fost con­tra­zi­să de Li­viu Drag­nea du­pă doar câte­va mi­nu­te. ”Stați. Nu s-a vor­bit des­pre o eva­lua­re, so­li­ci­ta­rea tu­tu­ror co­le­gi­lor și a mea la mi­niștri es­te să tran­smi­tă toa­te punc­te­le din pro­gra­mul de gu­ver­na­re ca­re au fost re­a­li­za­te pen­tru a pro­mo­va aces­te re­a­li­zări”, a de­cla­rat Li­viu Drag­nea. În tre­cut, eva­lua­rea mi­niștri­lor a fost ur­ma­tă de re­ma­ni­e­rea ce­lor ca­re nu au tre­cut tes­tul par­ti­du­lui.

Ci­ne se încăl­zește pe mar­gi­ne

Zvo­nu­ri­le des­pre re­ma­ni­e­re au fost ali­men­ta­te și de sta­bi­li­rea unor șe­fi pen­tru de­par­ta­men­te­le de spe­cia­li­ta­te ale PSD. Exis­te­nța unor de­par­ta­men­te de spe­cia­li­ta­te es­te o tra­diție mai ve­che a PSD ca­re, însă, a fost aban­do­na­tă în ul­ti­mii ani de zi­le. Ro­lul lor es­te de a fur­ni­za spe­cia­liști, in­clu­siv pen­tru mi­nis­te­re, în caz că par­ti­dul are ne­voie. Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a fost acu­zat, de mai mul­te ori, că pro­mo­ve­a­ză oa­meni în mi­nis­te­re doar în fun­cție de re­lați­i­le per­so­na­le, și nu în fun­cție de ex­per­ti­za aces­to­ra. De re­mar­cat că se­na­to­rul Ro­bert Ca­zan­ci­uc con­du­ce De­par­ta­men­tul pen­tru Jus­tiție și Li­ber­tăți Ce­tățe­nești. În acest fel, Ro­bert Ca­zan­ci­uc in­tră în cur­sa pen­tru por­to­fo­li­ul Justiției, da­că PSD ar de­ci­de să îl re­ma­ni­e­ze pe Tu­do­rel Toa­der. Da­că nu­me­le ve­hi­cu­la­te până acum (Eu­gen Ni­co­li­cea sau Flo­rin Ior­da­che) erau ale unor apro­piați ai lui Drag­nea, Ca­zan­ci­uc nu fa­ce par­te din ace­as­tă ca­te­go­rie. El a fost con­si­de­rat, tot tim­pul, un apro­piat al fos­tu­lui pre­mi­er Vic­tor Pon­ta (Ca­zan­ci­uc es­te soțul unei ve­rișoa­re a lui Vic­tor Pon­ta). Prin­tre șe­fii de de­par­ta­men­te se nu­mă­ră și eco­no­mis­tul Cris­tian So­col (po­li­tici fis­cal-bu­ge­ta­re), în con­tex­tul ne­mu­lțu­mi­ri­lor la adre­sa lui Eu­gen Te­o­do­ro­vici.

FOTO: INQUAM PHOTOS/GEORGE CĂLIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.