Ban­ca Na­ţi­o­na­lă își schim­bă si­te-ul. Ce va pu­tea fa­ce no­ul por­tal

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Ban­ca Nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei vrea să sca­pe de ima­gi­nea de in­sti­tuție inac­ce­si­bi­lă omu­lui de rând și de proi­e­cția tot mai sum­bră ce i se con­tu­re­a­ză din zo­na po­li­ti­că, iar pri­mul pas es­te schim­ba­rea si­te-ului. Cel de acum es­te ve­chi de 10 ani, prea puțin atrac­tiv sau in­te­rac­tiv.

No­ul si­te ar tre­bui să fie mai mult o plat­for­mă fi­nan­cia­ră, dar și de son­da­re a opi­ni­ei pu­bli­ce, ca­re să apro­pie mai mult BNR de omul de rând. Insti­tuția a pre­gă­tit 912.000 lei (200.000 eu­ro) pen­tru o fir­mă spe­cia­li­za­tă ca­re să re­a­li­ze­ze proi­ec­tul, po­tri­vit unui anu­nț pu­bli­cat în Re­gis­trul elec­tro­nic al achi­ziți­i­lor pu­bli­ce – SICAP. Ofer­te­le tre­bu­ie tri­mi­se la se­di­ul BNR până pe 8 apri­lie. Con­trac­tul are o pe­ri­oa­dă de de­ru­la­re de un an.

„Obi­ec­tul pre­zen­tu­lui con­tract îl con­sti­tu­ie achi­ziți­o­na­rea ser­vi­ci­i­lor de dez­vol­ta­re web ne­ce­sa­re re­a­li­ză­rii ur­mă­toa­rei ver­si­uni a web­si­te-ului BNR (a treia ver­si­u­ne ma­jo­ră), de­nu­mit în con­ti­nua­re Web­si­te-v3. Prin acest proi­ect se ur­mă­rește înlo­cu­i­rea web­si­te-ului ac­tual, con­ce­put acum 10 ani, cu un pro­dus nou, re­a­li­zat con­form ce­lor mai noi stan­dar­de și teh­no­lo­gii din do­me­niu și me­nit să asi­gu­re îmbu­nă­tăți­rea pro­ce­se­lor de co­mu­ni­ca­re cu pu­bli­cul, pen­tru a pu­tea de­ve­ni în me­di­ul on­li­ne o re­fe­ri­nță de in­for­ma­re-edu­ca­re și dia­log pro­fe­si­o­nist. Pe lângă as­pec­te­le teh­ni­ce, no­ua so­luție va pu­ne ac­cent și pe ex­pe­ri­e­nța uti­li­za­to­ri­lor si­te-ului (UX), prin­tr-o abor­da­re aten­tă a ele­men­te­lor de ac­ce­si­bi­li­ta­te și na­vi­ga­bi­li­ta­te. De ase­me­nea, proi­ec­tul va aco­peri tran­sla­ta­rea (se­lec­ti­vă) și res­cri­e­rea cre­a­ti­vă a co­nți­nu­tu­lui se­lec­tat în no­ul web­si­te, astfel încât să se ofe­re in­for­mații ușor de înțe­les pen­tru cât mai mul­te ca­te­go­rii de au­di­e­nță“– așa es­te ca­rac­te­ri­zat con­trac­tul scos la li­ci­tație de insti­tuția con­du­să de gu­ver­na­to­rul Mu­gur Isă­res­cu.

De­par­ta­ja­rea ofer­ta­nți­lor es­te fă­cu­tă de preț în pro­po­rție de nu­mai 27%, res­tul fi­ind di­ver­se alte cri­te­rii, pre­cum: Fun­cți­o­na­li­tăți des­ti­na­te uti­li­za­to­ri­lor pu­blici; Fun­cți­o­na­li­tăți des­ti­na­te ad­mi­nis­tra­to­ri­lor; Co­nți­nut și de­sign; Mo­ni­to­ri­za­re și se­cu­ri­ta­te; Ex­pe­ri­e­nța în dez­vol­ta­re sof­twa­re ori ba­ze de da­te.

„Mo­ni­to­ri­za­re stric­tă“

De­ci­zia BNR de a dez­vol­ta un si­te nou es­te mo­ti­va­tă de ne­ce­si­ta­tea con­du­ce­rii de a fi mai tran­spa­ren­tă și de a crește pres­ti­gi­ul in­sti­tuți­ei. De ase­me­nea, si­te-ul va fun­cți­o­na mai de­gra­bă ca un por­tal com­plex ce va pu­tea asi­gu­ra pu­bli­ca­rea sin­cro­ni­za­tă pe toa­te ca­na­le­le (web­si­te și con­turi so­cial-me­dia) și di­se­mi­na­rea promp­tă, ac­ti­vă a in­for­mați­i­lor (prin e-mail și push-no­ti­fi­ca­ti­ons). Mai mult de­cât atât, si­te-ul va pu­tea co­lec­ta și da­te de la cei ca­re îl vor ur­mări. „Îmbu­nă­tăți­rea ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te uti­li­za­to­ri­lor. Opti­mi­za­rea re­gă­si­rii in­for­mați­ei, cău­ta­re avan­sa­tă (du­pă do­me­niu, tip de co­nți­nut, cro­no­lo­gie etc.), abo­na­re on­li­ne la di­fe­ri­te ca­te­go­rii de știri, for­mu­la­re on­li­ne pen­tru di­ver­se so­li­ci­tări. Po­si­bi­li­ta­tea re­a­li­ză­rii de son­da­je sau in­te­ro­gări com­ple­xe ale pu­bli­cu­lui, pe ba­ză de ches­ti­o­nar“, ara­tă BNR. Pro­du­sul web ar mai ur­mări și crește­rea gra­du­lui de edu­cație fi­nan­cia­ră a pu­bli­cu­lui larg, la pa­chet cu res­pec­ta­rea pro­to­coa­le­lor de schim­buri de in­for­mații cu ca­te­go­ri­i­le spe­cia­le de be­ne­fi­ciari, age­nții de pre­să, in­sti­tuții și au­to­ri­tăți nați­o­na­le, prin pu­bli­ca­rea/di­se­mi­na­rea in­for­mați­i­lor spe­ci­fi­ce și a no­ti­fi­că­ri­lor că­tre aces­tea, con­form ca­len­da­re­lor pres­ta­bi­li­te și „mo­ni­to­ri­za­rea stric­tă a stă­rii fi­e­că­rei ra­por­tări“.

Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei es­te ban­ca cen­tra­lă a Ro­mâni­ei. Po­tri­vit in­for­mați­i­lor pu­bli­ca­te pe si­te-ul pro­priu, es­te o in­sti­tu­ţie pu­bli­că in­de­pen­den­tă, cu se­di­ul cen­tral în mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești.

Obi­ec­ti­vul său fun­da­men­tal îl re­pre­zin­tă asi­gu­ra­rea și men­ţi­ne­rea sta­bi­li­tă­ţii pre­ţu­ri­lor (con­form Sta­tu­tu­lui). Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei spri­ji­nă po­li­ti­ca eco­no­mi­că ge­ne­ra­lă a sta­tu­lui, fă­ră a pre­ju­di­cia înde­pli­ni­rea obi­ec­ti­vu­lui său fun­da­men­tal. Prin­tre atri­buții: ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea po­li­ti­cii mo­ne­ta­re și a po­li­ti­cii de curs de schimb, au­to­ri­za­rea, re­gle­men­ta­rea și su­pra­ve­ghe­rea pru­den­ţia­lă a in­sti­tu­ţi­i­lor de cre­dit, pro­mo­va­rea și mo­ni­to­ri­za­rea bu­nei func­ţi­o­nări a sis­te­me­lor de plă­ţi pen­tru asi­gu­ra­rea sta­bi­li­tă­ţii fi­nan­cia­re; emi­te­rea ban­cno­te­lor și a mo­ne­de­lor ca mij­loa­ce le­ga­le de pla­tă pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei; sta­bi­li­rea re­gi­mu­lui va­lu­tar și su­pra­ve­ghe­rea res­pec­tă­rii aces­tu­ia; ad­mi­nis­tra­rea re­zer­ve­lor in­ter­na­ţi­o­na­le ale Ro­mâni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.